Ph.D. Projects

PhD-projects in Process:

Eman Udaya: Eman jobber med et doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen ‘Coastal tourism development in the contested Arctic landscape: A study of tourism policy discourse and community resilience in times of change in Northern Norway’

Ellen-Johanne Kvalsvik: Ellen-Johanne har et doktorgradsprosjekt på Naturbasert turisme.

Nina Smedseng: Nina arbeider med et doktorgradsprosjekt i Bærekraftig urfolksturisme. Nina har en Master in Tourism Studies fra UiT.

Gyrid Øyen: Gyrid er stipendiat tilknyttet det SAMKUL-finansierte prosjektet Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage. Hun kom til stipendiatstillingen ved UiT fra Varanger museum, hvor hun de siste årene har jobbet som formidler ved Vadsø museum-Ruija kvenmuseum. Gyrid har en bachelor og master i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen, og i tillegg til kunsthistorieutdannelsen har hun en bachelor i økonomi og administrasjon.I doktorgradsprosjektet skal hun forske på representasjoner av den kvenske og norskfinske minoritetens kulturarv. Prosjektet har arbeidstittelen: "Representasjon av den kvenske/norskfinske minoritetens kulturarv - forvaltning og forflytning."

Dora B. Aamot: Dora har en Master in Tourism Studies fra UiT og jobber med et doktorgradsprosjekt med tittelen: East Asian visitors in the sustainable Arctic – utopia or an achievable approach?

Elin Johansen: Elin er medieviter og arbeider med en filmhistorisk avhandling om Nordnorsk filmsenter. Prosjektet er tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen og det avsluttede forskningsprosjektet «Kontinuitet og endring i bilder av Nord-Norge» ved tidligere Høgskolen i Finnmark . Tittelen på forskningsprosjektet er nå «Nordnorsk filmsenter og dets mange stemmer – et filmhistorisk perspektiv».

June A. Røsbø

Søren Mosgaard Andreasen

Frida Marie Omma Jørgensen

 

Completed PhD-projects:

Eva Dagny Johansen: I avhandlingen Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi undersøkes betydninga og virkninga av tilbakeføring av samisk kulturarv i Norge, og den mulige rollen lokale museer kan ta og ha i prosessen. Gjennom å følge et utvalg av gjenstander tilbake til lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, kommer det frem hvordan lokale behov og verdier kan være en del av og påvirke produksjon, forvaltning og formidling av samisk kulturarv i museum. I samarbeid med lokal arbeidsgruppe om produksjon av utstilling med sjøsamisk kultur som tema, blir det synlig hvordan kulturarv produseres og vedlikeholdes innenfor ulike verdiregimer.  Dette gir nye refleksjoner, vurderinger og valg som påvirker samiske selvforståelser, og fremtidige handlinger i forhold til samisk kulturarv. Avhandlingen bidrar slik til å anskueliggjøre mulige veier å gå videre i utvikling av museets rolle, funksjon og praksis.

Den 19. august 2022 og forsvarte Eva sin avhandling Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk på UiO. Eva leverte i forkant av dette en prøveforelesning over følgende oppgitte emne: "Museets samfunnsrolle mellom aktivisme og bevaring." Her kan du lese mer om Eva sin disputas og prøveforelesning.

Kari Jæger:  Kari har bakgrunn fra reiselivsbransjen og festivaler, hvor hun blant annet har jobbet med Finnmarksløpet – det lengste sledehundløpet i Europa. Ut fra disse erfaringene ville hun se på hvordan festivaler og andre kulturarrangementer kan bidra til næringsutvikling i små lokalsamfunn. Hun har skrevet avhandlingen «Tourists and communities in rural festival encounters. A mutually beneficial relationship?» og disputerte ved Universitetet i Stavanger 10.1.2019.

Les mer om doktorgradsprosjektet til Kari her.

 

Stine Agnete Sand: Stine har forsket på regionale film - og TV-selskaper og deres muligheter for å lykkes i en sterkt sentralisert bransje.Tittel på avhandlingen er «Voices from the peripheries. A study of the regional film and television business in Norway». Avhandlingen er del av det internasjonale forskningsprosjektet SiFTI, «Suksess i film og tv-industrien», hvor forskere fra Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia har deltatt.Stine disputerte for graden ph.d. 1. september 2017 på Høgskolen i Innlandet innenfor doktorgradsprogrammet Audiovisuelle medier.

Les mer om doktorgradsprosjektet til Stine her.