Ph.D. Projects

PhD-projects in Process:

Alessia Marzano-Paulsen: Alessia holder på med et doktorgradsprosjekt i medievitenskap med arbeidstittelen ´Bodies, land, and cyberspace'

Eman Udaya: Eman jobber med et doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen ‘Coastal tourism development in the contested Arctic landscape: A study of tourism policy discourse and community resilience in times of change in Northern Norway’

Ellen-Johanne Kvalsvik: Ellen-Johanne har et doktorgradsprosjekt på Naturbasert turisme.

Nina Smedseng: Nina arbeider med et doktorgradsprosjekt i Bærekraftig urfolksturisme. Nina har en Master in Tourism Studies fra UiT.

Dora B. Aamot: Dora har en Master in Tourism Studies fra UiT og jobber med et doktorgradsprosjekt med tittelen: East Asian visitors in the sustainable Arctic – utopia or an achievable approach?

Elin Johansen: Elin er medieviter og arbeider med en filmhistorisk avhandling om Nordnorsk filmsenter. Prosjektet er tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen og det avsluttede forskningsprosjektet «Kontinuitet og endring i bilder av Nord-Norge» ved tidligere Høgskolen i Finnmark . Tittelen på forskningsprosjektet er nå «Nordnorsk filmsenter og dets mange stemmer – et filmhistorisk perspektiv».

June A. Røsbø

Søren Mosgaard Andreasen

Frida Marie Omma Jørgensen

 

Completed PhD-projects:

Gyrid Øyen: Doktorgradsarbeidet til Øyen undersøker formidling av kvensk kulturarv ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Avhandlingen "Kvensk kulturarv og museumsformidling. Strategier, spenninger og kulturelle betydninger" inkluderer tre analyser som tar for seg prosesser som museet, ansatte og brukere står i når kulturarv som særlig knyttes til den nasjonale minoriteten skal formidles. Museumsformidling er operasjonalisert som et samspill mellom museets representant(er) i en gitt formidlingssituasjon og museets brukere, der det er noe som kommuniseres mellom partene. I et slikt perspektiv ligger det en forståelse av formidling som en dynamisk aktivitet som hele tiden utformes i dialog med omgivelsene der aktivitetene tar form. Formidling er noe som gjøres og skapes, med betydning for hvordan museers arbeid med nasjonale minoriteter og kulturarv kan forstås som sosialt skapende handlinger. Hovedfunn fra prosjektet viser hvordan museets formidlingsaktiviteter bidrar til å aktualisere, gjenreise, videreformidle og/eller forstyrre kunnskapsprosesser om kulturarv som har vært gjemt eller glemt som følge av statens systematiske fornorskningspolitikk rettet mot kvener. Doktorgradsarbeidet er et bidrag til en museumsfaglig debatt om hvordan nasjonale minoriteter formidles, samt et innspill til diskusjon om hvilken betydning kulturarv spiller i formidlingsprosessene og vice versa. Doktorgradsprosjektet har vært tilknyttet det SAMKUL-finansierte prosjektet Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage.

Gyrid Øyen disputerte for ph.d.-graden ved UiT Norges arktiske universitet 5.12.2023.

Eva Dagny Johansen: I avhandlingen Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi undersøkes betydninga og virkninga av tilbakeføring av samisk kulturarv i Norge, og den mulige rollen lokale museer kan ta og ha i prosessen. Gjennom å følge et utvalg av gjenstander tilbake til lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, kommer det frem hvordan lokale behov og verdier kan være en del av og påvirke produksjon, forvaltning og formidling av samisk kulturarv i museum. I samarbeid med lokal arbeidsgruppe om produksjon av utstilling med sjøsamisk kultur som tema, blir det synlig hvordan kulturarv produseres og vedlikeholdes innenfor ulike verdiregimer.  Dette gir nye refleksjoner, vurderinger og valg som påvirker samiske selvforståelser, og fremtidige handlinger i forhold til samisk kulturarv. Avhandlingen bidrar slik til å anskueliggjøre mulige veier å gå videre i utvikling av museets rolle, funksjon og praksis.

Den 19. august 2022 og forsvarte Eva sin avhandling Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk på UiO. Eva leverte i forkant av dette en prøveforelesning over følgende oppgitte emne: "Museets samfunnsrolle mellom aktivisme og bevaring." Her kan du lese mer om Eva sin disputas og prøveforelesning.

Kari Jæger:  Kari har bakgrunn fra reiselivsbransjen og festivaler, hvor hun blant annet har jobbet med Finnmarksløpet – det lengste sledehundløpet i Europa. Ut fra disse erfaringene ville hun se på hvordan festivaler og andre kulturarrangementer kan bidra til næringsutvikling i små lokalsamfunn. Hun har skrevet avhandlingen «Tourists and communities in rural festival encounters. A mutually beneficial relationship?» og disputerte ved Universitetet i Stavanger 10.1.2019.

Les mer om doktorgradsprosjektet til Kari her.

 

Stine Agnete Sand: Stine har forsket på regionale film - og TV-selskaper og deres muligheter for å lykkes i en sterkt sentralisert bransje.Tittel på avhandlingen er «Voices from the peripheries. A study of the regional film and television business in Norway». Avhandlingen er del av det internasjonale forskningsprosjektet SiFTI, «Suksess i film og tv-industrien», hvor forskere fra Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia har deltatt.Stine disputerte for graden ph.d. 1. september 2017 på Høgskolen i Innlandet innenfor doktorgradsprogrammet Audiovisuelle medier.

Les mer om doktorgradsprosjektet til Stine her.