Tilbake

Langtidsoppbevaring av forskningsdata
Hovedregel

Forskningsdata skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet og i tråd med vedtak fra REK. Etter dette skal forskningsdataene slettes eller anonymiseres.
Unntak

I enkelte sammenhenger kan det være oppbevaringsplikt for forskningsdataene av hensyn til etterkontroll og tilsyn. REK kan bestemme at forskningsdataene oppbevares i 5 år eller lengre etter at prosjektet er avsluttet. Ved klinisk utprøving av legemidler skal kildedata være tilgjengelig i minst 15 år etter at sluttrapport foreligger.  

I andre sammenhenger kan det være ønskelig å arkivere forskningsdataene i avidentifisert eller personidentifiserbar form. Dette for å ha muligheten til senere å kunne gjennomføre oppfølgingsstudier, eller for å undersøke relaterte forskningsspørsmål basert på samme datautvalg og grunnlag. Dette må i så fall være godkjent av REK. Hvis forskningsdata skal oppbevares lenger enn det opprinnelige samtykket gir rett til, må det også innhentes nytt samtykke fra forskningsdeltager. Dersom forskningsdataene ønskes brukt til oppfølgningsprosjekt eller andre formål etter at prosjektet er avsluttet, kan dette kun skje etter godkjenning fra REK. Når forskningsdata er under langtidsoppbevaring (passive data) skal tilgangen til forskningsdataene sterkt begrenses. Prosjektleder er ansvarlig for at eventuelle kopier av forskningsdataene hos prosjektmedarbeiderne slettes. 
 
Lovmessig grunnlag

Helseforskningsloven §§ 27, 38
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) - Avsnitt 2 Personopplysningssikkerhet

Gyldig fra:  01.10.10
Sist endret: 16.01.23

Dokumenteier: Dekan Helsefak
Dokumentansvarlig: Leder seksjon for utdanning, forskning, formidling, Helsefak UiT 

Gjelder for: Helsefak / UiT 

Versjon 2.0