ILO-konvensjonen er 30 år i Norge

Norge var første land som undertegnet ILO-konvensjon 169. Dette markeres av UiT på Tromsø bibliotek og byarkiv førstkommende lørdag.

Kveseth, Magne
Published: 18.06.20 09:57 Updated: 22.06.20 10:02

MANGLENDE: Sametingspresident Aili Keskitalo mener Norge ikke oppfyller sine forpliktelser i ILO-konvensjonen. Foto: UiT

Det er forskergruppe for same- og urfolksrett ved juridisk fakultet, UiT, som arrangerer møtet som varer fra klokka 13 til 15. Sametingspresident Aili Keskitalo åpner møtet. Hun mener at Norge i dag verken oppfyller ILO-konvensjonen eller FNs urfolkserklæring, 30 år etter ILO-ratifiseringens 30-årsdag.

Oppfylles ikke

– Vi ser et implementeringsgap der Samerettsutvalget ll er det fremste eksemplet med en sendrektig og manglende oppfølging, men det gjelder i dag både mineralloven, fiskerilovgivningen og en manglende oppfyllelse av retten til opplæring på samisk, sier Keskitalo.

Hun vil snakke om ILO-konvensjonen i fortid, nåtid og med et blikk framover. Fra Troms og Finnmark fylkeskommune vil fylkesråd Bjarne Rohde forklare hvordan ILO-konvensjonen er en veiviser for den nye fylkeskommunen.

Lederen av forskningsgruppa som arrangerer møtet, professor Øyvind Ravna, vil i sitt innlegg ta for seg artikkel 14 og stille spørsmål om konvensjonen kan få større aktualitet ved rettskartlegging i samiske områder i tida som kommer.
Førsteamanuensis Ánde Somby ved Det juridiske fakultet vil snakke om dem som har gått foran og tegne et portrett av Leif Dunfjeld.

Etter dette vil arrangørene åpne for spørsmål fra salen.

Aktualisert på ny

– Lørdag 20. juni er det 30 år siden Norge som første land i verden ratifiserte ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, også kalt urfolkskonvensjonen. ILO 169 er den viktigste internasjonale «loven» for å ivareta og beskytte urfolks kultur, levesett og eiendom og naturområder, og forskergruppa for same- og urfolksrett ved UiT synes det er viktig å markere dagen med flere gode foredrag. Vi er selvfølgelig veldig glade for Sametingspresidenten har funnet å ta turen til Tromsø i anledning arrangementet og vil fortelle hva konvensjonen har betydd, og vil bety, for samene i Norge og andre urfolk i verden, sier Øyvind Ravna.

– Selv vil jeg understreke at det er en svært vital 30-åring som har fått aktualisert betydning etter Finnmarkskommisjonens Karasjok-rapport og Högsta Domstolen i Sveriges Girjas-dom, avslutter professor Ravna.

Kontaktpersoner:

Øyvind Ravna, telefon: 971 86 706 

Ánde Somby, telefon: 463 56 005

Kveseth, Magne
Published: 18.06.20 09:57 Updated: 22.06.20 10:02