Banner

ARCLIM - The Arctic Ocean under warm climates


ARCLIM is a Tromsø Research Foundation (TFS) starting grant project awarded to Mohamed M. Ezat. In ARCLIM, we develop and apply new techniques to better understand the earth’s climate system, with an emphasis on the response and sensitivity of the Arctic climate and marine environment to the ongoing anthropogenic changes.


Vi utvikler og bruker nye teknikker for å bedre forstå jordas klima og dets drivere med vekt på hvordan havmiljøer og klima i Arktis responderer til de menneskeskapte klimaendringene.

ARCLIM, The Arctic Ocean under warm climates, is a multidisciplinary project that combines expertise from marine ecology, geochemistry and climate modelling. The primary objective of ARCLIM is to improve knowledge of the poorly-constrained interactive feedback processes between the Arctic Ocean, the carbon cycle, the Atlantic Meridional Overturning Circulation and regional/global climate. To achieve this, ARCLIM will develop and apply new geochemical methods and modelling techniques to reconstruct and study key components of Arctic climate change (ocean temperature, carbonate chemistry and the freshwater system) in relation to North Atlantic Ocean circulation (deep-water formation and poleward heat transport to the Arctic) during past warm periods that are similar to the ongoing and projected climate change.


ARCLIM, The Arctic Ocean under warm climates, er et tverrfaglig prosjekt som kombinerer ekspertise fra marinøkologi, geokjemi og klimamodellering for å studere Polhavet i varmere klima. Hovedmålet for ARCLIM er økt kunnskap om de dårlig karakteriserte interaktive tilbakekoblingsprosessene mellom polhavet, karbonsyklusen, omveltningssirkulasjonen i det nordlige Atlanterhavet og regionalt/globalt klima. For å oppnå dette vil ARCLIM utvikle og bruke nye geokjemiske metoder og modelleringsteknikker for å rekonstruere og studere nøkkel-komponenter for klimaforandringer i Arktis (havtemperatur, karbonatkjemi inkl. pH-verdi, og ferskvannsirkulasjon) i relasjon til havsirkulasjon i Nord Atlanteren (dypvannsformasjon og transport av varmt vann mot Nordpolen) i tidligere varme perioder lik de pågående og projiserte klimaforandringene.

Figure: Mohamed M. Ezat

[Loading...]