Kan vi styrke helsefagstudenters terapeutiske kompetanse ved å bruke VR?


I TeraVRi prosjektet utforsker vi ny teknologi, evaluerer og forsker på terapeutisk kompetanse ved hjelp av VR-briller, 360 video og virtuelle rom hvor studentene under trygge rammer kan tilegne seg kunnskap om og øve på utfordrende samhandlingssituasjoner.

Arbeidspakkene i prosjektet

VR-teknologi i utvikling av terapeutisk kompetanse hos helsefagstudenter 

Prosjektet ble støttet av DIKU-midler og prosjektperioden er fra januar 2021 til desember 2023. Vil du vite mer? Les Prosjektbeskrivelsen til TeraVRi.

Studenter som medprodusenter og medutviklere
Studentaktive læringsformer skal utvikles med studenter som medutviklere. Studentene involveres både gjennom søknadsprosessen, i utvikling, utprøving og evaluering av læringsressursene og gjennom fagspesifikk og tverrprofesjonell vurdering og evaluering. 

Pedagogisk veileder
For å styrke lærernes utdanningsfaglige kompetanse, vil prosjektet utvikle en pedagogisk veileder. Veilederen vil ha fokus på pedagogisk bruk av VR i undervisning, og skal være en fleksibel digital ressurs for lærerne. Veilederen skal støtte lærerne i å ta i bruk læringsressursene i egen undervisning.

Åpne og tilgjengelige læringsressurser
Digitalisering gjør det mulig å ta ut potensialet for produksjon, deling, gjenfinning og gjenbruk av læringsressurser, og det er et behov for digitale fellesstjenester i høyere utdanning (Digtaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021). I dette prosjektet vil alle digitale læringsressurser som utvikles være åpne og tilgjengelige for andre studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner, lokalt og nasjonalt. Den nasjonale delingen vil være i LOVU-banken, en felles lærings- og vurderingsbank for felles læringsutbytter i helse- og sosialfagutdannelsene og nasjonal delingsplattform for digitale læringsressurser i UH-sektoren, DLR.   

Latest news

[Loading...]