Error rendering component

Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Fields of Family, Museums, and Culture Industry

Dette prosjektet dreier seg om å undersøke hvordan kvensk/norskfinsk kulturarv kommer til uttrykk i dag. Prosjektet gjøres av UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum og Nicolaysen Film AS.

(Scroll down for English text)

Prosjektet ledes av Trine Kvidal-Røvik (UiT). Forskergruppen består i tillegg av Stein Roar Mathisen (UiT), Kjell Olsen (UiT), Kristin Nicolaysen (Nicolaysen film AS), og Mia Krogh (Varanger museum, avd Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum). Gyrid Øyen er tilknyttet Ph.D.-stipendiat med et prosjekt som fokuserer på museenes virksomhet. 

Ved å analysere hvordan språk, natur og steder brukes i identitetsprosesser innenfor familier, museer og kulturindustri, med utgangspunkt i stedene Nordreisa, Skallelv og Vadsø er forskerne interessert i både globale og lokale aspekter ved bruken og skapingen av en kvensk kulturarv.

Forskningsdata samles inn ved deltakende observasjon og intervjuer. Prosjektet bruker film som et utgangspunkt for både analyse og formidling.

Prosjektet har en referansegruppe bestående av Inger Birkelund (Ihana), Mia Krogh (Varanger museum, Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum), Pål Vegard Eriksen (Halti kvenkultursenter IKS), Kaisa Maliniemi (Nord-Troms museum), Egil Sundelin og Hilja L. Huru. I tillegg involverer prosjektet en internasjonal faggruppe bestående av professorene Mara Berkland, Peter I. Crawford og Lisa Flores.

Forskningen er forankret i forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance, har en totalramme på litt over 7,8 millioner kroner og skal gå fra 2017 til 2021. Prosjektet er finansiert av Samkul-programmet hos Forskningsrådet.

Prosjektet har en blogg, Kvenkulturbloggen (http://site.uit.no/kven/) der forskningsresultater og aktiviteter formidles underveis i prosessen.

Kontaktpersoner: Trine Kvidal-Røvik (prosjektleder), Stein Roar Mathisen, Kjell Olsen, Gyrid Øyen, Kristin Nicolaysen, Mia Krogh

---

This project is about investigating how Kven / Norwegian-Finnish cultural heritage is expressed today. The project is carried out by UiT The Arctic University of Norway in collaboration with Vadsø Museum-Ruija Kvenmuseum and Nicolaysen Film AS.

The project is led by Trine Kvidal-Røvik (UiT). The research group also consists of Stein R. Mathisen (UiT), Kjell Olsen (UiT), Kristin Nicolaysen (Nicolaysen film AS), and Mia Krogh (Vadsø museum / Ruija Kvenmuseum). Gyrid Øyen is associated PhD fellow with a project focusing specifically on museums.

By analyzing how language, nature and places are used in identity processes within families, museums and the cultural industry, based in the Nordreisa, Skallelv and Vadsø, the researchers are interested in both global and local aspects of the use and production of Kven cultural heritage.

Research data is collected through participatory observation and interviews. The project uses film in both analysis and dissemination.

The project has a reference group consisting of Ihana, Nordtroms Museum, Halti Kvenkultursenter IKS, Egil Sundelin and Hilja L. Huru. In addition, the project involves an international reference group consisting of professors Peter I. Crawford, Mara K. Berkland and Lisa A. Flores.

The research is anchored in the research group Narrating the Postcolonial North at UiT. It has a total budget of approximately NOK 7.8 million, and will run from 2017 to 2021. The project is funded by the Norwegian Research Council's Samkul program.

The project has a blog, Kvenkulturbloggen (http://site.uit.no/kven/) where research results and activities are disseminated during the process.

Page administrator: Trine Kvidal-Røvik
Last updated: 13.09.2021 11:14