Priser ved UiT Norges arktiske universitet

Prisar ved Det helsevitskapelege fakultet

Fakultetsstyret ved Det helsevitskapelege fakultet har vedteke å dele ut seks prisar årleg: utdanningsprisen, undervisingsprisen, forskingsprisen, pris til yngre forskar, formidlingsprisen og Edmunds pris.

Både studentar og tilsette kan nominere. Nytt frå 2016 er undervisingsprisen og pris til yngre forskar.
Dei fem første prisane vert delt ut på fakultetet sin sommarfest. Prisvinnarane får 50 000 kroner, gåve laga eksklusivt av Glasshytta Blåst og diplom. 

Edmunds pris vert delt ut på fakultetet sin julefest for tilsette, og her får vinnaren ein skarv frå Smeden i Sund, i tillegg til eit diplom. 

Fristen for å nominere til Helsefak sine årlege fagprisar, er normalt i mars. 

Statuttar, skjema for å nominere og regelverk med meir finn du i menyen til høgre.

Viss du har spørsmål om prisar og nominasjon, kan desse sendast til: priser@helsefak.uit.no

Forskingsprisen

Forskingsprisen skal heidre ein vitskapleg tilsett, ei forskingsgruppe eller eit forskingsmiljø som har utmerkt seg ved framifrå forsking. Prisen kan tildelast for forsking på internasjonalt høgt nivå over tid, eller framifrå prestasjonar i løpet av det siste året.

Prisen kan òg heidre personar som utviser framifrå forskingsleiing og som over tid har bygd opp eit sterkt fagmiljø – gjerne på tvers av einingar og fag – som utmerkar seg internasjonalt.

Utdanningsprisen

Målet med utdanningsprisen er å stimulere til, og gi heider for systematisk vidareutvikling av kvalitet i utdanningane og inspirere andre til auka innsats i arbeidet med utdanningskvalitet.

Prisen kan delast ut til miljø eller enkeltpersonar knytt til Det helsevitskapelege fakultet. Tiltaket må vere nyskapande eller på andre måtar bidra vesentleg til auka kvalitet i utdanninga.

Formidlingsprisen

Prisen skal synleggjere allmennretta formidling, gi auka status til slik verksemd og stimulere til å kommunisere forskings- og utviklingsbasert kunnskap til samfunnet utanfor universitetet.

Prisen kan tildelast ein eller fleire personar eller ei eining ved Det helsevitskapelege fakultet som har utmerkt seg ved ein ekstraordinær innsats for å kommunisere resultat av forskings- og utviklingsarbeid og betydinga av dette for samfunnet. 

Alle former for populærvitskapleg formidling kan bli vurdert. 

Undervisingsprisen

Målet med undervisingsprisen er å gi heider for god undervising, eit godt læringsmiljø som skapar engasjement, motivasjon, tillit og tryggheit blant studentar. Dessutan skal prisen inspirere andre til auka innsats i arbeidet med undervising. 

Prisen kan delast ut til enkeltpersonar eller grupper.

Tiltaket må bidra vesentleg til god undervising og/eller rettleiing anten i klasserom eller i praksis. Tiltaket bør utførast i samarbeid med øvrige lærarar, praksisfelt eller studentar.

Pris til yngre forskar

Prisen skal delast ut til ein yngre forskar som har utmerkt seg med framifrå forsking.

Kandidaten må ha ein lovande karriere med viktige prestasjonar passande for fagfeltet og karrierestadiet. Kandidaten bør til dømes ha minst ein viktig publikasjon utan ph.d.-rettleiaren. For å bli vurdert, må det ikkje ha gått meir enn sju år frå avlagt ph.d.-grad eller tilsvarande ved nominasjonsfristen sitt utløp. Det er eit krav at kandidaten må tilsetjast ved Det helsevitskapelege fakultet ved nominasjonsfristen.

Edmunds pris

Prisen vart oppretta i 1984 for å heidre Edmund Bergersen, som i si tid var betent ved Fagområdet medisin. Edmund var imøtekommande, samarbeidsvillig, hjelpsam og brydde seg om medmenneska sine. Dette vert lagt til grunn for val av kandidat.

Nominasjonen må vere utfyllande. Viss fleire samla står bak nominasjonen vert den vurdert som sterkare. 

Personen som vert tildelt Edmunds pris må tilsetjast ved Det helsevitskapelege fakultet.

Les meir om nominasjonsprosessen og dei ulike prisane i statutta på høgre side.

Tidligere prisvinnere ved Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsprisen (delt ut første gang 2010)

2021 Inger Njølstad

2020 Terje Larsen (IMB)

2019 Arnfinn Sundsfjord (IMB)

2018 Forskningsgruppa i vaskulær biologi (IMB)

2017 Pål Jarle Johnsen (IFA, forskningsgruppa Micropop)

2016 Natasha Skalko-Basnet ( IFA, forskningsgruppa Drug Transport and delivery)

2015 Eiliv Lund (ISM)

2014  Terje Johansen (IMB)

2013  John-Bjarne Hansen (IKM)

2012  Tromsøundersøkelsen (ISM)

2011  Roy Bremnes (IKM)

2010 Ingebrigt Sylte (IMB) og Roy Bremnes (IKM) 

Forskningspris til yngre forsker (delt ut første gang i 2016)2020

2021 Sybil Obuobi

2020 Eirik Knutsen (IMB)

2019 Ingen utdeling av Forskningspris til yngre forsker

2018 Christina Øie (IMB)

2017  Sigrid Kufaas Brækkan (IKM)

2016  Eelke Snoeren (IPS) 

Utdanningsprisen (delt ut første gang 2010)

2021 Eva Therese Næss, Camilla Breivik, Svein Bergvik og Ragnhild Sørensen Høifødt

2020 Camilla Lauritzen (RKBU Nord)

2019 Lisbeth Gaustad Johansen, Karina Karlsen og Carina Nygård ved sykepleierutdanningen i Harstad (IHO)

2018 Ingrid Petrikke Olsen (IKM)

2017 Nanna Hauksdottir (TPS)

2016 Bertil Bjerkan og Frode Svartdal (IPS)

2015 Legevaktprosjektet v/ Katrine Wennevold og Eik Kolstrup (ISM)

2014 Kjell Lindgård (IMB)

2013 Deles mellom Floyd Rudmin (IPS) og Karen Sørensen (IMB)

2012 Tove I. Dahl (IPS)

2011 Berit Stiberg (IFA)

2010 Tannlegeutdanningen

Undervisningsprisen (delt ut første gang i 2016)

2021 Andrea Falk Lorentsen

2020 Ingen utdeling av undervisningspris

2019 Gaute Martin Hansen (IMB)

2018 Mads Gilbert, Knut Fredriksen (IKM) og Tromsø akuttmedisinske studentforening

2017 Åshild Odden Miland (IMB)

2016 Beate Hennie Garcia (IPS)

Formidlingsprisen (delt ut første gang 2010)

2021 Audun Hetland

2020 Ørjan Olsvik (IMB)

2019 Erik Sveberg Dietrichs (IMB)

2018 Ketil Lenert Hansen (RKBU Nord)

2017 Catharina E. A. Wang (IPS)

2016 Astrid Strandbu (RKBU Nord)

2015 Torkjel Sandanger (ISM)

2014 Aina Westrheim Ravna (IMB)

2013 Charlotte Reedtz (RKBU Nord)

2012 ImPuls – et formidlings- og rekrutteringsprosjekt

2011 Maja-Lisa Løchen (ISM)

2010 Willy Tore Mørch (RKBU Nord)

Edmunds pris (delt ut første gang i 1984, deles normalt ut på julefesten)

2019 Svein H. Nergård

2018 Trond Nylund

2017 Karin Ravn Pedersen (delt ut på sommerfesten 2018)

2016 Anne-Kari Johnsen

2015 Åshild Strømmesen

2014 Ann-Sofie Rydningen

2013 Lillian Nygård

2012 Natasa Skalko-Basnet

2011 Infotorget ( Elin Svendsen, Elsa Kotavuopio, Poul Andresen og Susanne Berg)

2010 Vibeke Guddingsmo

2009 Nina Kræmer

2008 Hege Devold

2007 Bård Smedsrød

2006 Lillian Kvarsnes

2005 Tom-Ivar Eilertsen

2004 Elisabeth Børde

2003 Randi Olsen

2002 Walborg Samuelsen

2001 Ivar Haukås

2000 Ella Mæland

1999 Rod Wolstenholme

1998 Tove Ackey

1997 Berit Näsund

1996 Thale Henden

1995 Ole Mjøs

1994 Jan Skogstad

1993 Torbjørn Søreng

1992 Anders Forsdahl

1991 Unni Spæren

1990 May Liss Paulsen

1989 John Ness

1988 Nils-Erik Huseby

1987 Terje Stordal

1986 Randi Hagland

1985 Egil Karlsen

1984 Hans Dahlberg


2019 Arnfinn Sundsfjord (IMB)

2018 Forskningsgruppa i vaskulær biologi (IMB)

2017 Pål Jarle Johnsen (IFA, forskningsgruppa Micropop)

2016 Natasha Skalko-Basnet ( IFA, forskningsgruppa Drug Transport and delivery)

2015 Eiliv Lund (ISM)

2014  Terje Johansen (IMB)

2013  John-Bjarne Hansen (IKM)

2012  Tromsøundersøkelsen (ISM)

2011  Roy Bremnes (IKM)

2010 Ingebrigt Sylte (IMB) og Roy Bremnes (IKM) 

 

Page administrator: Paulsen, Steinar Martin
Last updated: 04.04.2023 13:12