Julehilsen fra dekanen

Målgruppe: Students, Employees
Opprettet: 21.12.18 14:20

Kjære alle ansatte ved Helsefak,                                                           

Det er førjulstid, det er mørketid, det er eksamenstid, det er juleavslutninger og julestemning ved Helsefak UiT- Norges arktiske universitet.

2018 har vært et begivenhetsrikt og travelt år ved Helsefak, og hver og en skal takkes for innsatsen.

UiT har hatt en fin 50 års feiring, der ansatte ved fakultetet har bidratt med medieoppslag, deltakelse på Lørdagsuniversitetet og Forskningsdagene. Vi hadde en feiende flott feiring av åpningen av MH Vest i august. Det nye, etterlengtede bygget lover godt, med nye rom, nye laboratorier, nytt utstyr og nye muligheter for studentaktive læringsformer. Det samme må sies om PET senteret der potensialet for forskning og undervisning er stort. 

I løpet av UiTs levetid har Helsefak vokst fra fagområdet medisin til Det helsevitenskapelige fakultetet med flere og 20 studieprogram, herunder 15 profesjonsutdanninger- av alle slag, til og med vernepleie og idrett kom til i januar 2018 ved siste fusjon, vi er fordelt på fire campus og har studenter i praksis på mange steder i nord.

Det er en krevende øvelse å samle alle til ett rike der vi i alle situasjoner snakker om ett vi, ikke vi og dem, de andre og oss, uavhengig av tidligere institusjon og lokalisering

Organisasjonen ligger her- vi arbeider å med å kna den sammen. Dekangruppen bestående av undertegnede, Johanna Ericson Sollid (forskning), Geir Lorem (utdanning), Jan Rosenvinge (forskerutdanning) og sist ankomne Terje Steigen (klinisk undervisning og praksis) har sammen med administrasjonen og instituttlederne ved Helsefak snurret rundt et årshjul sammen, og staket ut en strategi som skal være rettesnor frem mot 2022. 

Fakultetsstyret med ekstern styreleder Stener Kvinnsland, og eksterne representanter fra både spesialist og kommunehelsetjenesten har sett oss i kortene og gitt konstruktiv kritikk på veien.

Grunnen til at året har vært spesielt krevende kan nevnes ved stikkordene AKM (Avdeling for komparativ medisin, også kalt dyreavdelingen) og ADM2020, og mye prat om GDPR EUs nye personvernlover. Forsinkelsene i byggeprosessen av AKM har forsinket forskningsprosjekt og krevd alternative løsninger eller utsettelse, heldigvis ser prosessen ut til å komme i havn i løpet av 2019.

Fra 1. januar 2019 skal den nye administrasjonen implementeres, prosessen dit har vært arbeidskrevende for mange og vil nok også kreve ekstra innsats inntil den er innkjørt.

Men - selv om det har vært skjær i sjøen har det også vært mye å glede seg over i 2018.

Forskning.  Blant gledelige nyheter i året som gikk er tildelingen av to nye år til KG J senteret TREC, tromboseforsknings gruppen ledet av Bjarne Hansen; CANS (senter for nye antimikrobielle strategier) ledet av Arnfinn Sundsfjord i samarbeid med både NT- og BFE fak og med samarbeidspartnere med UNN er  tildelt 18 mill kroner fra Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og støttes for øvrig ved UiT ledelsen ; RKBU ved fikk to separate tildelinger til forskningsprosjekt ledet ved Simon-Peter Neumer og Joshua Patras på til sammen 25 mill fra det nasjonale Kavlifondet, ; ISM ved Inger Njølstad, Kristin Borch mfl og medarbeidere i Oslo og Bergen fikk 50 mill av totalt 137 mill  kr til i miljøstøtte fra Forskningsrådet (Bedre Helse); Tom Dønnem og Inigo Martinez over 15 mill fra Kreftforeningen,  og Helse Nord har tildelt total 6 mill kroner til nye UiT prosjekter i 2019, i tillegg er mange forankret ved UNN.

TU Tromsøundersøkelsen er stadig på statsbudsjettet, med finansiering i et spleiselag mellom både Department, UiT, Troms fylke og Helse Nord, en kilde til forskning med utgangspunkt mange problemstillinger. Befolkningsundersøkelser i Nord er også et spennende tverr-fakultært prosjekt (sammen med NT og HSL). Viktig å huske på at god forskning ligger i bunnen for god utdanning!

Samarbeidet mellom Helsefak og forskningsmiljøet i Arkhangelsk har stått sterkt i mange år, og det var gledelig å høre at Odd Nielsen, ISM, ble utnevnt til æresdoktor ved Northern State Medical University for mangeårig innsats i forskning på folkehelse i Nordvest Russland.

Disputaser. I løpet av 2018 har Helefak hatt 65 disputaser, det er ny rekord med 40% økning fra fjoråret. Gledelig også at rekordmange PhD studenter søker utenlandsopphold i år!

Utdanning. Helsefak fikk 1322 nye studenter i august (mot 1131 i 2017) og det var gjennomsnittlig 3,1 søker til hver studieplass. Bachelor i paramedisin hadde 14, 6 søkere per plass!

Ved Helsefak er det opprettet fem nye/reviderte masterprogram i hhv fysioterapi, helsesykepleie (helsesøster), jordmorfag, ernæring, og tilslutt masterprogrammet velferd, samarbeid og deltakelse (vernepleie).

De ferskeste, gledelige nyhetene er KDs tildeling av 20 nye studieplasser i sykepleie til UiT Alta, og regjeringen har sammen med KrF gitt lovnad på oppretting av sykepleieprogram gitt på samisk «Samisk sykepleie»- med 25 studieplasser. Det er for øvrig uteksaminert totalt 282 sykepleiere fra UiT Norges arktiske universitet i 2018.

Det utredes og arbeides stadig for finansiering av nye studieplasser, herunder i medisin. Kapasiteten innen praktisk klinisk undervisning, er en flaskehals her som i sykepleie og flere andre studieprogram. I den sammenheng er samarbeidet med UNN, Helse Nord og kommunene viktig å ivareta og bygge videre på, vi er alle opptatt av det beste for landsdelen

Vi er sterkt opp tatt av kvalitet i utdanningene, og alle profesjonsutdanningene er gjennomgått med henblikk på re-akkreditering i hht NOKUTs krav. Mange som skal takkes for god innsats her! Fysioterapi og bioingeniør ble plukket ut som eksempler på god utdanningskvalitet på NOKUTs frokostseminar. Mange gratulasjoner og spesiell takk til dere!!

Senter for Helsefaglig pedagogisk utvikling – ved Helsefak som skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved fakultetet -   drives av damer proppet av energi- og vi er spent på om de kan lede oss frem til å få et senter for fremragende utdanning.

Vi takker alle ved Helsefak, UiT Tromsø, - Alta, - Harstad og – Narvik, for et godt samarbeid i året som gikk. Tusen takk for innsats innen utdanning, forskning og formidling, og takk for godt samarbeid i oppfølgingen av ADM2020. God stemning og det godt medarbeiderskap hjelper når det pågår tunge prosesser. Og sett i global sammenheng er vårt hjørne av verden et av de beste stedene å være.

Vi ønsker dere alle en god fredelig jul, og et godt og spennende nytt år- 2019!

 

 

Thrina Loennechen                                                   Kjetil Kvalsvik

Dekan                                                                        Fakultetsdirektør

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne