Webinar: fagdag for lærere og skoleledere – innføring av nytt læreplanverk

 

UiT – Norges arktiske universitet har den glede av å invitere til fagdag for lærere og skoleledere torsdag 29. oktober. Fagdagen gjennomføres som et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark, UiT - Norges arktiske universitet, Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole og Nasjonalt senter for samisk i opplæringen, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) og NTNU.

For å nå ut til flest mulig deltakere arrangeres fagdagen som et webinar. Hver websesjon kan ta inntil 100 deltakere. og hver sesjon har en varighet på 90min.

Hva er et Webinar?

Webinar er en sammenslåing av ordene web og seminar. Med andre ord er et webinar en digital nettbasert presentasjon. Hver sesjon kan ta inntil 100 deltakere og varer i 90 minutter. Plattformen som brukes er Zoom.

Om du ikke har Zoom fra før:

Om du ikke har eller kjenner til Zoom fra før så er det ingen problem. Zoom fungerer både på PC, Mac, nettbrett og mobil. Videre finnes det også i to versjoner: man kan enten laste ned Zoom som skrivebordsprogrammet/app eller delta via nettleser (Google Chrome er da foretrukket). Vi anbefaler alle å bruke skrivebordsprogrammet/app da nettversjonen vil gi deg noe begrensede muligheter for interaksjon i webinaret.

Slik deltar du:

Det er enkelt å delta på webinar! På forhånd av fagdagen vil det være påmelding hvor man velger hvilke sesjoner man ønsker å delta på. Onsdag 28. oktober vil vi sende ut lenke til de sesjonene som hver enkelt har meldt seg på. Når man klikker på lenken vil man få spørsmål om man vil delta på webinaret gjennom nettleseren eller skrivebordsprogrammet/app om man allerede har det installert. Om du ikke har lastet ned programmet på forhånd vil du også finne lenke til nedlastning på denne siden.

Eposten vi sender ut på forhånd vil også inneholde et passord slik at uvedkommende ikke kan forstyrre webinaret.

Man kan velge å delta på webinaret med både lyd og bilde eller bare lyd. Som foredragsholder er det for øvrig hyggeligere å se ansiktene på tilhørerne, så vi vil oppfordre dere til å delta med både lyd og bilde. Hvis du ikke sitter på et eget kontor eller stillerom vil du trenge headset med mikrofon.
  

Program

Vi har satt opp et program med totalt 15 økter hvorav det vil være 3 sesjoner med 5 parallelle økter. I tabellen under vil du se en oversikt over tittel og tidspunkt. Kort beskrivelse av foredragene følger under tabellen. Når du har funnet ut hvilke presentasjoner du vil delta på kan du bruke påmeldingsknappen som du finner i høyre marg eller nederst på denne siden. 

 

Sesjon A B C D E
1
kl. 09.00-10.30
Samiske læremidler og læremiddelportalen ovttas.no Gode forutsetninger for å bli en lærende organisasjon med fokus på PfDK Skole-hjem-samarbeid i videregående skole Fagfornyelsen og tverrfaglighet. En dialog mellom yrkesfag og fellesfagene Fagfornyelsen, veiledning- og vurderingsskompetanse
2
kl. 11.00-12.30
 Samisk innhold i matematikkopplæringen Profesjonell digital kompetanse og læreren i teknologirike skoler Inkluderende læringsmiljø Samfunnsfag og LK 2020 Hvorfor setter lærere elever til å øve på det de er dårlige til? Et perspektiv på LK20.
3
kl. 13.00-14.30
Analysekompetanse og datadrevet forbedringsarbeid i skolen. Pedagogisk analyse som eksempel   Underveisvurdering og læring i profesjonelle læringsfellesskap Skole-hjem-samarbeid i grunnskole Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema  Fagfornyelsen og tverrfaglighet. En dialog mellom yrkesfag og fellesfagene

 

Sesjon 1 (09:00-10:30)

A: Samiske læremidler og læremiddelportalen ovttas.no
Hvordan bruke læremiddelportalen ovttas.no for å finne samiske læremidler i kunst og håndverkfaget. Foredraget ser på opplæring i bruk av læremiddelportalen ovttas.no til læremiddelsøk, deling av eget innhold og produksjon av digitale læremidler. Det gir også oversikt over nye læremidler.
Sesjonsholdere: Sara Elle Eira Heahttá, Marit Murud og Johan Thomas Holmestrand Hætta v/ ovttas.no – Nasjonalt senter for samisk i opplæringa / Samisk høgskole.
Målgruppe: Lærere i grunnskolen. 

B: Gode forutsetninger for å bli en lærende organisasjon med fokus på PfDK.
Websesjonen vil presentere nyere forskning på bruk av digital teknologi. Innføringen vil videre fungere som bakgrunn for deltakersentrerte diskusjoner. I de deltagersentrerte diskusjonene vil det legges opp til refleksjon rundt egen organisasjon, egen praksis og egne holdninger knyttet til profesjonsfaglig digital kompetanse og bruk av digital teknologi i undervisningssammenheng.
Sesjonsholder: Siri Sollied Madsen v/ UiT - Norges arktiske universitet
Målgruppe: lærere og skoleledere i grunnskolen

C: Skole-hjem-samarbeid i videregående skole – om juridisk rammeverket, empirisk forskning og teoretisk ståsted.
Deltakerne vil, fra et pedagogisk ståsted, få presentert og problematisert det juridiske rammeverket som gjelder for skole-hjem-samarbeid i norsk skole. I tillegg vil det bli presentert en kort introduksjon til empirisk forskning og et forslag til teoretisk ståsted. Presentasjonener basert på resultetene fra sesjonsholders doktorgradsprosjekt om samarbeid med foreldre i videregående skole. Materialet bygger på tre dialogkaféer med deltakere fra seks videregående skoler og en dialogkafé med førsteårsstudenter på universitetet som samtaler om praktisering av skole-hjem-samarbeid i videregående skole, samt en analyse av juridiske dokumenter. Det ønskes innspill fra deltakerne, enten under webinaret eller i tiden etterpå.
Sesjonsholder: Gøril Warvik Vedeler v/ UiT - Norges arktiske universitet
Målgruppe: Lærere på vgs

D: Fagfornyelsen og tverrfaglighet. En dialog mellom yrkesfag og fellesfagene
Webinaret vil inneholde to korte filmer om tverrfaglig arbeid i fagfornyelsen og drøftinger av oppgaver på tvers av fellesfag og yrkesfag i grupper og i planum.
Sesjonsholdere: Bodil Svendsen og Mette Meidel v/ NTNU. I tillegg har Kjell Arne Stene og Linn Magerøy Grande v/ NTNU også bidratt på filmene som vises. 
Målgruppe: Lærere på vgs
NB! denne økten blir også gjentatt under sesjon 3. 

E: Fagfornyelsen, veiledning- og vurderingsskompetanse (NB! Fulltegnet)
Forståelse av kompetansebegrepet må ligge til grunn for skolens arbeid med læreplaner og vurdering av elevenes faglige kompetanse. Fagenes kompetansemål må ses i sammenheng med hverandre i og på tvers av fag. Kompetansemålene må også forstås i lys av formålsparagrafen og de øvrige delene av læreplanverket.
Sesjonsholder: Elin Markestad v/ HINN
Målgruppe: Alle ansatte
 
 

Sesjon 2 (11:00-12:30)

A: Samisk innhold i matematikkopplæringen
Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen har et tydelig samisk innhold. Hvordan kan dette innholdet forstås når man former undervisningsopplegg etter de nye læreplanene. Vi skal se nærmere på muligheter innen Læreplan i matematikk 1.-10. trinn og hvordan undervisningen kan få et samisk innhold.
Sesjonsholder: Anne Fyhn v/ Samisk høgskole
Målgruppe: Lærere i grunnskolen

B: Profesjonell digital kompetanse og læreren i teknologirike skoler
Skolen skal legge til rette for og støtte elevenes utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet noe som også skal ses i sammenheng med skolens dannelsesmandat. I dette blir digital dannelse relevant for læreren sammen med innspill til hvordan man bidrar til å skape demokratiske borgere i skolen.
Sesjonsholder: Lillian Gran v/ HINN
Målgruppe: Alle ansatte i skolen

C: Inkluderende læringsmiljø
I denne sesjonen vil det bli gjennomgått det historiske utgangspunktet for termen inkluderende læringsmiljø. Videre hva som ligger i den ideologiske forventningen om skolen som arena for et inkluderende læringsmiljø, blant annet gjennom Overordnet plan. Websesjonene avsluttes med å trekke en linje mellom ideologi og praksis.
Sesjonsholder: Mirjam Harkestad Olsen v/ UiT - Norges arktiske universitet
Målgruppe: Alle ansatte i skolen

D: Samfunnsfag og LK 2020
Først vil det handle om deler av den prosessen som ledet fram til den gjeldene læreplanen i samfunnsfag. Deretter vil fokus være på hva som er nytt innenfor faget og hva som er noen av de dominerende kritiske innvendingene mot den. Avslutningsvis skal vi se på hvordan dybdelæring og tverrfaglig arbeid kan realiseres knyttet til det tverrfaglige emnet Demokrati og medborgerskap.
Sesjonsholder: Håkon-Rune Folkenborg v/ UiT - Norges arktiske universitet
Målgruppe: Lærere i grunnskolen, primært ungdomstrinnet.

E: Hvorfor setter lærere elever til å øve på det de er dårlige til? Et perspektiv på LK20.
Kompetansemålene i LK20 gir store didaktiske rom for å differensiere, i både innhold og arbeidsmåter. Dette gir igjen store rom for å legge til rette for at hver enkelt elev opplever mestring. Utnytter skolene disse rommene – eller får elever tvert imot oppgaver som setter dem i situasjoner der de opplever å mislykkes? I forelesningen diskuteres gofotteorien opp mot «tette kunnskapshull-strategien», i lys av LK20, og det tas et oppgjør med motsetninger mellom kompetansemål og grunnleggende ferdigheter i framstillingen av LK20.
Sesjonsholder: Svein-Erik Andreassen v/ UiT - Norges arktiske universitet
Målgruppe: Alle ansatte i skolen


Sesjon 3 (13:00-14:30)

A: Analysekompetanse og datadrevet forbedringsarbeid i skolen. Pedagogisk analyse som eksempel
Skolen skal arbeide for at elevenes kompetanse blir helhetlig og i tråd med opplæringens brede formål. Den generelle delen skal omtale bredden av mål for elevenes læring og utvikling som skolen skal strekke seg etter (Stortingsmelding 28)
Sesjonsholder: HINN
Målgruppe: Alle ansatte i skolen

B: Underveisvurdering og læring i profesjonelle læringsfellesskap
I møte med barn og unge kan det oppstå komplekse utfordringer som det er vanskelig å møte alene. Kompliserte pedagogiske spørsmål har sjelden sikre svar. Ansatte som i profesjonelle læringsfellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av pedagogiske opplegg, utvikler en rikere forståelse av god praksis (Overordnet del). 
Undervegsvurdering i fag skal vere ein integrert del av opplæringa, og skal brukast til å fremje læring, tilpasse opplæringa og auke kompetansen i fag.
Sesjonsholder: Vegard Meland v/ HINN
Målgruppe: Alle ansatte i skolen

C: Skole-hjem-samarbeid i grunnskole – om juridisk rammeverk, empirisk forskning og teoretisk ståsted.
Deltakerne vil, fra et pedagogisk ståsted, få presentert og problematisert det juridiske rammeverket som gjelder for skole-hjem-samarbeid i norsk skole. I tillegg vil det bli presentert en kort introduksjon til empirisk forskning og et forslag til teoretisk ståsted. Presentasjonener basert på resultetene fra sesjonsholders doktorgradsprosjekt om samarbeid med foreldre i videregående skole. Materialet bygger på tre dialogkaféer med deltakere fra seks videregående skoler og en dialogkafé med førsteårsstudenter på universitetet som samtaler om praktisering av skole-hjem-samarbeid i videregående skole, samt en analyse av juridiske dokumenter. Det ønskes innspill fra deltakerne, enten under webinaret eller i tiden etterpå. Selv om forskningsprosjektet har forskningsdata fra videregående skole, vil denne sesjonen tilpasses deltakere med interesse for grunnskolen.
Sesjonsholder: Gøril Warvik Vedeler v/ UiT - Norges arktiske universitet
Målgruppe: Lærere og ledere i grunnskolen

D: Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema
Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. 
Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.
Sesjonsholder: Ellen Nesset Mæland v/ HINN
Målgruppe: Alle ansatte


E: Fagfornyelsen og tverrfaglighet. En dialog mellom yrkesfag og fellesfagene
Webinaret vil inneholde to korte filmer om tverrfaglig arbeid i fagfornyelsen og drøftinger av oppgaver på tvers av fellesfag og yrkesfag i grupper og i planum.
Sesjonsholdere: Bodil Svendsen og Mette Meidel v/ NTNU. I tillegg har Kjell Arne Stene og Linn Magerøy Grande v/ NTNU også bidratt på filmene som vises. 
Målgruppe: Lærere på vgs
NB! denne økten blir også holdt under sesjon 1. 

 

Programansvarlig og faglig koordinator:
Åse Slettbakk, UiT

Teknisk og administrativ koordinator:
Silje Sivertsvik, UiT

Programkomite
Mette Meidell, NTNU,
Lillian Gran, SePU,
Berit-Anne Bals-Baal, Sámi allaskuvla og Nasjonalt senter for samisk i opplæringen
Åse Slettbakk, UiT.

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 29. October 2020 kl. 08.00–15.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Guests
Contact: Åse Slettbakk

Påmelding