Åpen vitenskap i forskningsveiledning

Velkommen til Helsefaglig pedagogisk webinar

 

Introduksjon til åpen vitenskap i forskningsveiledning

UB tilbyr en introduksjon til Åpen vitenskap i forskningsveiledning, med det formål å informere og stimulere til refleksjon. Opplegget er heldigitalt og varer i 1 time. Det består av følgende komponenter:

1) En kort innledning om UiTs policyer mht. Open Access (valg av publiseringskanal), forskningsdatahåndtering (datahåndteringsplaner, åpen/lukket arkivering av data) og DORA-erklæringen (nye prinsipper for måten å evaluere forskeres CV)

2) Gruppearbeid (breakout rooms) med refleksjon om hvordan forskningsveiledere bør forholde seg til disse policyene i sin karriereveiledning til yngre forskere

3) Avsluttende plenumsdiskusjon, med «ta med hjem»-budskap i form av lenker til UiTs informasjonsressurser om åpen vitenskap

Oppdatert informasjon om åpen vitenskap er etterspurt i fagmiljøene. Vi tror det er spesielt viktig at UiTs veiledere er bevisste om den nye delingskulturen som vokser fram og preger stadig flere fagfelt. Både EU og NFR, UiT og stadig flere institusjoner har undertegnet San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA), som vektlegger nye måter å evaluere forskningens kvalitet og betydning på. Det som var gjengs arbeidsformer inntil for få år siden, vil kanskje ikke være like karrierefremmende framover. Med vårt webinar håper vi å bidra med oppdatert informasjon og hjelpe veilederne til å kunne veilede i dilemmaer ph.d.-stipendiatene står overfor i den overgangsfasen vi er inne i.

Innledere 
Helene N. Andreassen, Ph.d., Leder av faggruppe for undervisnings- og læringsstøtte og
Per Pippin Aspaas, Ph.d., Leder av Faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte. 

Målgruppe
Primært for forskningsveiledere, men andre interesserte er også hjertelig velkommen.

Gjennomføring
14.04 kl. 14.15-15.15 
Join Zoom Meeting
Zoom-lenke tilsendes på epost.

 

Hvis deltakere er engelskspråklige, vil webinaret gjennomføres på engelsk.                                                                                    

Introduction to Open science in research supervision

The University Library offers an introduction to Open science in research supervision which aims to inform and stimulate reflection. The session is digital and has a duration of 1 hour in total. It contains the following:

  1. A short introduction to the UiT policies on Open Access (selection of publication channels), research data management (data management plans, open/restricted archiving of data), and the DORA declaration (new principles employed in the evaluation of researchers’ CVs).
  2. Group work, with focus on reflection on how research supervisors should respond to the policies in their supervision of junior researchers.
  3. Plenum discussion and take home messages with useful links.

The need for up-to-date information about Open science is often expressed by staff at UiT. We believe it is particularly important that supervisors are aware of the culture of sharing that currently develops across research disciplines.

Both EU and NFR, UiT and other institutions have signed the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), which emphasises new ways of evaluating the quality and impact of research. Research and publication practices that were common earlier, are not necessarily beneficial for building careers today or in the near future. In this webinar, we wish to contribute with up-to-date information and help supervisors guide their PhD candidates in the transitional phase we are witnessing.

Target group 
Primarily for research supervisors, but everyone interested are very welcome.

Introduction
Helene N. Andreassen, PhD, Head of library teaching and learning support
Per Pippin Aspaas, PhD, Head of library research and publishing support

 

Hjertelig velkommen!

 

Arrangeres av

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed)
Det helsevitenskapelige fakultet

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 14. April 2021 kl. 14.15–15.15
Where: Join Zoom Meeting: Lenke sendes på epost
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Guests, Invited
Contact: Rigmor Furu

Registration
Meld meg på!