Kurs i håndtering av bivirkninger fra immunterapi under kreftbehandling / Management of immunorelated complication of cancer immunotherapy

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs i håndtering av bivirkninger fra immunterapi under kreftbehandling / Management of immunorelated complication of cancer immunotherapy
eugloh.eu

Norwegian

Fra 9. oktober 2023 til 15. januar 2024 holder Université Paris-Saclay nettkurs om hvordan bivirkninger av immunterapi under kreftbehandling kan håndteres.

 

English:

From 9 October 2023 until 15 January 2024 Université Paris-Saclay will hold an online course about how side effects of immune therapy in cancer treatment can be managed.

Norwegian:

Immunterapi er en viktig del av kreftbehandling og utvider mulighetene for i hvilken grad pasienter kan behandles.

Legemiddelet som kalles kontrollpunkthemmere (immune checkpoint inhibitors - ICI) har revolusjonert kreftbehandling. ICI regnes som blant de mest lovende behandlingstypene. Men det er også knyttet til bivirkninger blant 70 prosent av de som har blitt behandlet med legemiddelet når det gjelder uønskede hendelser i immunsystemet (Immune-related adverse events - irAEs). Slike bivirkninger er forskjellig fra hva en ser i tradisjonell kreftbehandling. De har ofte en forsinket start og kan få langvarige følger. Enkelte av disse bivirkningene kan være alvorlige og til og med dødelige.

Hvis legen møter på et uventet klinisk symptom skal denne kunne skille hurtig mellom hva som er en bivirkning, kreft under utvikling og en annen (urelatert) årsak.

En vurdering fra flere faginstanser av pasientens situasjon er da påkrevd og tverrfaglig og tverrfaglige komiteer har derfor blitt opprettet på kreftbehandlingssentre.

Fordi behandling av bivirkninger knytet til immunterapi involverer et stort utvalg med fagdisipliner er det viktig at helsepersonell kan utdannes på dette feltet. Derfor holder Université Paris-Saclay et kurs med tittelen: “SPOC MIRACIP : Management of immunorelated complication of cancer immunotherapy.”

Kurset, som foregår i flere etapper, har som mål at deltakere kan bygge opp nøyaktig kunnskap om hvordan bivirkninger som oppstår under immunterapi, kan håndteres.

Målgruppene er studenter på masternivå, stipendiater, forskere eller universitetsansatte.

Frist for å melde seg på kurset er 25. september.

Nettkurset er en av flere aktiviteter og utdanningstilbud som er tilrettelagt av EUGLOH-alliansen. Den er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter, forskere og universitetsansatte fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling knyttet til fagretninger som omhandler global helse.

Mer informasjon om EUGLOH får du her.

English:

Immunotherapy is an essential component of cancer care and expands the treatment possibilities of patients.

Immunotherapy drugs called immune checkpoint inhibitors (ICIs) have revolutionized cancer treatment. Although ICIs are the most promising drugs, they are associated with side effects in around 70% of treated patients, such called Immune-related adverse events (irAEs). These irAEs are unique and are different to those of traditional cancer therapies, and typically have delayed onset and prolonged duration. Some of them can be severe and even lethal.

When confronted with an unexpected clinical sign, the physician must differentiate rapidly between an irAE, cancer progression, and another (unrelated) cause.

A collaborative assessment of the patient situation is mandatory and multidisciplinary assessment boards have been set up in cancer centers.

Because management of irAEs involves a large panel of specialities, including also researchers (the pathophysiology of the irAEs remains poorly known), a large need for educational program in the field is obvious. That is why Université Paris-Saclay is holding a course with the title: SPOC MIRACIP: Management of immunorelated complication of cancer immunotherapy

An important aim for the course, which progresses in several stages, is that participants can gain a specific knowledge on the management of toxicities of immunotherapies.

The target groups are students on a master or PhD- level, but also researchers and university staff.

Deadline for registering for the course is 25 September.

The course is part of the educational activities offered by the EUGLOH alliance. It is based on the cooperation between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students, researchers and university staff all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange, which has a multidisciplinary scope, regarding global health.

To learn more about EUGLOH, click here.

Starts: 09.10.23 at 09.00
Ends: 15.01.24 at 16.00
Where: Online
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Université Paris-Saclay
E-mail: drips.medecine@universite-paris-saclay.fr
Add to calendar