Kjønn og helse i introduksjonsprogrammet - webinar med forskningsprosjektet HelseIntro

Illustrasjons-/bannerbilde for Kjønn og helse i introduksjonsprogrammet - webinar med forskningsprosjektet HelseIntro
Michael Erhardsson/Mostphotos.com

Vi ønsker velkommen til det tredje av fem webinarer høsten 2023, der vi presenterer foreløpige funn fra forskningsprosjektet HelseIntro ved UiT Norges arktiske universitet.

I dette webinaret vil vi fokusere på kjønn. Først vil vi ta opp noen særskilte utfordringer som gjør seg gjeldende i mange kvinners møte med introduksjonsprogrammet og med nye forventninger i Norge. Krav om fulltidsdeltakelse i introduksjonsprogrammet, kombinert med store omsorgsoppgaver for barn, påvirker deltakelsen til mange kvinner negativt.

Fravær i forbindelse med fødselspermisjoner og barns sykdom ser ut til å gjøre seg gjeldende for kvinner i større grad enn for menn. Kombinert med egne helseplager blir dette ytterligere utfordrende. Flere kjenner på press, stress og overbelastning, noe som påvirker progresjonen og måloppnåelsen deres.

Susanne Rolandsen
Susanne Rolandsen, UiT Foto: Jan Fredrik Frantzen, UiT

Samtidig vil vi også trekke fram noen erfaringer fra og om menn, blant annet overgangen til å komme til et land med uttalte likestillingsidealer. De har opplevd endringer med tanke på at de har vært i arbeid og vært forsørger i sine hjemland, men nå sliter de med å få arbeid på grunn av helsen og kan ikke forsørge familien slik de ønsker.

Susanne Rolandsens datamateriale fra delstudie 2 består av 12 individuelle intervjuer med nåværende eller tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet, 24 individuelle intervjuer med ansatte i offentlige tjenester, samt et fokusgruppeintervju med ansatte i offentlige tjenester.

Anne Ragnhild Grini
Anne Ragnhild Grini, UiT Foto: Jan Fredrik Frantzen, UiT

Anne Ragnhild Grini fra delstudie 3 har gjort feltarbeidet med deltagende observasjon hvor hun fulgte tre kvinner og deres familier. Datamaterialet består av dybdeintervjuer, visuelt materiale med tegninger, video og foto, og feltnotater.

Webinaret blir tatt opp på video og vil bli lagt ut på hjemmesida til prosjektet uka etter webinaret. Kamera og mikrofon skal være avslått for møtedeltakerne.

Du kan stille spørsmål i møtechatten. Innlederne vil svare på spørsmålene på slutten av webinaret.

HelseIntro – et forskningsprosjekt om introduksjonsprogrammet for flyktninger

I HelseIntro skal vi frambringe kunnskap og kompetanse som kan brukes i utviklingsarbeid i kommunene og hos NAV. Målet er å bedre forholdene for flyktninger med helseutfordringer i introduksjonsprogrammet, og bedre deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og i samfunnet.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (NFR) og UiT Norges arktiske universitet. UiT er prosjektleder. NORCE og FAFO er samarbeidende forskningsinstitusjoner. Harstad, Senja, og Sør-Varanger er deltakende kommuner. Prosjektperioden er fra juli 2021 til desember 2025.

https://uit.no/project/helseintro

When: 27.10.23 at 10.00–11.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Guests, Invited
Link: Klikk her
Contact: Gunn Elin Fedreheim
E-mail: gunn.e.fedreheim@uit.no
Join Zoom meeting
Sign me up!
Add to calendar