Delta i kort undersøkelse - participate in a short survey

Er du interessert i å delta i forskningsprosjektet / Do you want to participate in the research project “The Relationship between
Family Adaptability and Cohesion and Academic Burnout among University
Students in Norway”?

This survey is available in both english and norwegian.
English information below

Lenke til undersøkelse / Link to Survey

Norsk:

Det gjennomføres et masterprosjekt som skal se på forholdet mellom familiemiljøet og akademisk utbrenthet blant universitetsstudenter. Vi hadde satt stor pris på om dere tok 10 minutter av tiden deres til å delta i denne undersøkelsen. Utbrenthet er et alvorlig problem som mange studenter opplever, og vi tror denne forskningen kan hjelpe oss å forstå det bedre og hvordan vi kan bedre håndtere det. Undersøkelsen er tilgjengelig både på Engelsk og Norsk, og alle svar er helt anonyme. Takk alle sammen på forhånd.

Mitt navn er Sara Solomon og jeg ønsker å invitere deg til å delta i mitt forskningsprosjekt. Før du bestemmer deg, må du vite hvorfor forskningen utføres og hva det vil innebære for deg å delta. Dette prosjektet er en del av en masteroppgave ved Universitetet i Stavanger.
 

  • Hensikten med studien er å undersøke mulige sammenhenger mellom familiemiljø, psykologisk kapital, sosialstøtte og akademisk utbrenthet.

  • Du vil bli bedt om å svare på noen spørsmål. Alle svar er helt anonyme og undersøkelsen vil ta deg 10-12 minutter å fullføre. 

  • Dataen som samles inn vil bli sikret og passordbeskyttet; det er kun min veileder (Jo Røislien) og jeg som har tilgang til den.

  • Å delta er helt frivillig; du kan forlate undersøkelsen når som helst. Ufullstendige svar vil ikke bli inkludert i studien.

Formålet med prosjektet
Du inviteres til å delta i et forskningsprosjekt hvor hovedformålet er å undersøke mulige sammenhenger mellom familiemiljø, psykologisk kapital, sosialstøtte og akademisk utbrenthet. Mer konkret ønsker vi å se om det er en sammenheng mellom hvilken type familiemiljø en student vokste opp i og deres opplevelse av akademisk utbrenthet. Videre ønsker vi å se om ressurser som psykologisk kapital og sosialstøtte kan påvirke denne sammenhengen. Dette prosjektet er en del av en masteroppgave.

Hvilken institusjon er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Universitetet i Stavanger vil være ansvarlig for prosjektet (databehandler).

Hvorfor blir du bedt om å delta?
Siden prosjektet undersøker utbrenthet blant universitetsstudenter, har tre ulike universiteter blitt bedt om å sende denne informasjonsbrevet og en lenke til en nettbasert undersøkelse til sine studenter for å samle inn nødvendige data. Vi har ikke fått dine kontaktopplysninger eller annen personlig informasjon om deg, og vi har ingen måte å koble svarene dine direkte til deg.

Hva innebærer deltakelse for deg?
Hvis du velger å delta i prosjektet, vil dette kreve at du bruker 10-12 minutter på å fullføre en nettbasert undersøkelse. Undersøkelsen vil inkludere spørsmål om alder, etnisitet og kjønn, men du vil ikke bli bedt om andre personlig identifiserbar informasjon. Den vil også inkludere spørsmål om familiemiljøet ditt, tankene/følelsene rundt studiene dine og typen støtte du mottar fra andre. Svarene dine vil bli registrert elektronisk.

Må du delta?
Deltakelse er helt frivillig.

Hva skjer hvis du ikke ønsker å fortsette med studien?
Du kan avbryte undersøkelsen når som helst; ufullstendige svar vil ikke bli inkludert i den endelige studien.

Ditt personvern – hvordan vi vil lagre og bruke dine personopplysninger
Vi vil kun bruke dine personopplysninger til formålet som er spesifisert her, og vi vil behandle dine personopplysninger i samsvar med personvernforordningen (GDPR).

Alle svar er fullstendig konfidensielle. Alle rimelige skritt for å beholde anonymiteten vil bli opprettholdt. Dataene dine vil bli samlet inn online gjennom det nettbaserte undersøkelsesverktøyet Qualtrics. Det er bare jeg (Sara Solomon) og min veileder (Jo Røislien) som har tilgang til svarene på undersøkelsen, og datafilen vil være passord-beskyttet.

Hva skjer med dine personopplysninger ved slutten av forskningsprosjektet?
Planlagt sluttdato for prosjektet er juli 2024. Imidlertid, siden det vil være mulighet for å publisere dette forskningsprosjektet, vil dataene som er samlet inn, ikke bli slettet før ca. 2025.

Hva gir oss rett til å behandle dine personopplysninger?
Vi vil behandle dine personopplysninger basert på ditt samtykke. Basert på en avtale med Universitetet i Stavanger har Personverntjenesten i Sikt - Nasjonalt organ for felles tjenester innen utdanning og forskning vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet oppfyller kravene i personvernloven.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?
Hvis du har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med:
• Universitetet i Stavanger via Sara Solomon (prosjektleder) på s.solomon@stud.uis.no eller Jo Røislien på jo.roislien@uis.no

Hvis du har spørsmål om hvordan personvern er vurdert i dette prosjektet av Sikt, kontakt:
• E-post: personverntjenester@sikt.no eller telefon: +47 73 98 40 40.

Med vennlig hilsen,

Sara Solomon
Prosjektleder

Jo Røislien
VeilederEnglish:

A master's project is being carried out that will be looking at the relationship between the family environment and academic burnout amongst university students. It would be greatly appreciated if you were to take 10 minutes of your time to participate in this survey. Burnout is a serious issue that many students experience, and we believe this research can help us better understand it and offer a way to better deal with it. the survey is available in both English and Norwegian, and all responses are completely anonymous. Thank you all in advance.

My name is Sara Solomon and I would like to invite you to take part in my research study. Before you decide, I would like you to understand why the research is being conducted and what it would involve for you to take part. This survey has been produced as part of a master's project at the University of Stavanger.
 

  • The purpose of the study is to investigate the possible relationships between family environment, psychological capital, peer support and academic burnout. 
     
  • You will be asked to answer a short set of questions. All responses are entirely anonymous and the survey will take you 10-12 minuntes to complete.

  • The data collected will be held securely and password protected; only my supervisor (Jo Røislien) and myself will have access to it. 

  • Participiating is entirely voluntary; you may abandon the survey at any point you wish. Incomplete responses will not be included in the study.

Purpose of the project
You are invited to participate in a research project where the main purpose is to investigate the possible relationships between family environment, psychological capital, peer support and academic burnout. Specifically, we would like to see if there is a relationship between the type of family environment a student grew up in the student’s experiences of academic burnout. Furthermore, we would like to see if resources such as psychological capital and peer support may affect this relationship. This project is part of a master’s thesis.

Which institution is responsible for the research project?
The University of Stavanger will be responsible for the project (data controller).

Why are you being asked to participate?
Seeing as the project is investigating burnout in university students, three different universities have been requested to email this information letter and a link to an online survey to their students to collect the required data. We were not provided with your contact details or any other personal information about you, and we have no way of linking your responses directly to you.

What does participation involve for you?
If you choose to take part in the project, this will involve you using 10-12 minutes of your time to complete an online survey. The survey will include demographical questions about your age, ethnicity, and gender, but no other personal identifying information will be asked of you. It will also include questions regarding your family environment, your thoughts/emotions towards your studies and the type of support you receive from friends and peers. Your answers will be recorded electronically.

Do you have to participate?
Participation is completely voluntary.

What will happen if you don’t want to carry on with the study?
You may abandon the survey at any point you wish; incomplete responses will not be included in the final study. If you complete all or part of the survey, but then decide you would like to withdraw your data, please be aware that this may not be possible due to the anonymous nature of online surveys.

Your personal privacy – how we will store and use your personal data
We will only use your personal data for the purpose(s) specified here and we will process your personal data in accordance with data protection legislation (the GDPR).

All responses are entirely confidential. All reasonable steps to retain anonymity will be maintained. Your data will be collected online through the online survey tool Qualtrics. The raw survey responses can only be accessed by myself and my supervisor (Jo Røislien), and the data file will be password protected.

What will happen to your personal data at the end of the research project?
The planned end date of the project is July 2024. However, seeing as there will be the possibility of publishing this research project, the data collected will not be destroyed until ca. 2025.

What gives us the right to process your personal data?
We will process your personal data based on your consent. Based on an agreement with The University of Stavanger, The Data Protection Services of Sikt – Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research has assessed that the processing of personal data in this project meets requirements in data protection legislation.

Where can I find out more?
If you have questions about the project, contact:
• University of Stavanger via Sara Solomon (project leader) at s.solomon@stud.uis.no or my supervisor Jo Røislien at jo.roislien@uis.no

If you have questions about how data protection has been assessed in this project by Sikt, contact:
• email: personverntjenester@sikt.no or by telephone: +47 73 98 40 40.

Yours sincerely,

Sara Solomon
Project Leader

Jo Røislien
Supervisor

When: 17.12.23 at 12.00–13.00
Where: Online
Location / Campus: Digital, Other
Target group: Students
Contact: Sara Solomon
E-mail: s.solomon@stud.uis.no
Add to calendar