Kurs om tingenes internett og 3D-printing / Course on the Internet of Things and 3D Printing

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om tingenes internett og 3D-printing / Course on the Internet of Things and 3D Printing
Mostphotos.com

Norwegian:

University of Novi Sad (Serbia) arrangerer neste vår et kurs om tingenes internett og 3D-printing. Det er en del av av hva som kalles Blended intensive programme (BIP), som omfatter både virtuell og fysisk undervisning. Kurset er åpent for alle studenter fra EU-land og tredjepartsland som er knyttet til Erasmus + programmet.

English:

In the spring of 2024 University of Novi Sad (Serbia)is arranging a course on the Internet of Things and 3D Printing. It is part of a Blended intensive programme (BIP), with both virtual and physical components.  The course is open to all students from EU Member States and third countries associated to the Erasmus+ programme.

Norwegian:

University of Novi Sad (UNS) arrangerer neste vår et kurs om Tingenes internet (IoT), i samarbeid med University of Szeged (Ungarn) og University of Porto (Portugal). IoT blir stadig mer fremtredende i moderne teknologi. Det omfatter elektriske innretninger som er koblet til internett, og er allestedsværende. De blir brukt privat og i hjemmet, som mobiltelefoner og støvsugere, men også i en industriell målestokk, på samlebånd og i biler. Slike gjenstander er konstant knyttet til hverandre og produserer store mengder data. Disse blir brukt til analyser, som fører til reduksjon i kostnader og mer sikkerhet og livskvalitet.

Det er uungåelig at studenter i dag vil støte på IoT i deres framtidige jobber. Derfor er det viktig at studentene blir introdusert til de grunnleggende prinsippene bak teknologien og hvilke fremgangsmåter som gjelder for å utvikle IoT-løsninger. Dette kan bidra til å bedre forstå teknologiens omfang og hvordan en kan ta den i bruk i en arbeidskontekst.

Også lærere kan ha nytte av å forstå det den enorme veksten og omfanget av IoT. Det er da viktig å få i innsikt i hvordan teknologien er knyttet til moderne utdanning og hvordan den kan integreres med undervisning knyttet til «tradisjonelle» fagdisipliner.

 3D-printing var inntil nylig forbeholdt kostnadskrevende industrielle applikasjoner eller de som driver med spesialiserte hobbyer. Nå er imidlertid 3D-printere, som er lette å bruke, enkelt tilgjengelig. Denne teknologien kan bruke brukes til å produsere prototyper IoT-innretninger, både på videregående og på universitetsnivå. Det finnes flere muligheter for å integrere tankemåten og metodene som ligger bak 3D-design,på pensum, både som teori og i praksis.

 

Hvilke studenter som kan delta på BIP-kurs:

Studenter fra EU-land og tredjepartsland knyttet til Erasmus-programmet (Partneruniversiteter i EUGLOH-alliansen og andre europeiske høyere utdanningsinstitusjoner) som er interesserte i IoT og 3D-printing. De bør også ha en grunnleggende IT-kunnskap og ferdigheter innen programmering.

Hvilke ansatte som kan delta i Erasmus+ jobbtrening/undervisning, på BIP-kurs:

Vitenskapelig og administrativt ansatte fra EU-land og tredjepartsland knyttet til Erasmus-programmet (Partneruniversiteter i EUGLOH-alliansen og andre europeiske høyere utdanningsinstitusjoner) som er involvert, direkte eller indirekte i undervisning relatert til IoT og 3D-printing.

Tidsramme for BIP-kurs:

 1. april – 10. mai 2024 (virtuelt program)
 2. mai – 24. mai 2024 (fysisk program - skjer i Novi Sad, Serbia)

Studenter som deltar på BIP-kurs mottar 3 ECTS poeng.

 

Søknadsprosess:

 • Studenter som vil delta på BIP-kurs må søke på Erasmus+ KA131 BIP grant som gjelder kortvarig utveksling på deres eget lærested.
 • Administrativt ansatte må søke på Erasmus+ KA131 BIP grant som gjelder trening eller undervisning ved deres arbeidsplass.
 • Det enkelte lærested vil nominere et utvalg med kandidater som kan delta BIP-kurset.
 • Søkere kan kontakte University of Novi Sad (IoT.bip@uns.ac.rs) hvis de har spørsmål eller ønsker hjelp.
 • Det kreves av deltakere at de tar med seg egne laptoper, som har programvaren Arduino IDE
 • Fristen for å søke på kurset ved UiT er 31. januar 2024 (eugloh@uit.no).

Mer informasjon om BIP (KA1 131) får du her.

Hva stipender til BIP-kurs dekker:

Kostnader til opphold i Serbia: 70 Euro per dag x 7 dager (2 dager med reise) = 490 Euro.

Det er også mulig å gå ekstra stipendmidler til grønn reising og annet.

Kontakt ditt lærested for å få svar på hva du kan få dekket gjennom Erasmus + og BIP grant.

 

Program for BIP-kurs

Virtuell del: 2. April – 10. Mai 2024

 • Informasjon om University of Novi Sad, University of Porto og University of Szeged
 • Informasjon om EUGLOH-alliansen
 • Innføring om UNS BIP programmet
 • Innføring om programvaren Arduino og ESP32 mikrokontrollere
 • Innføring om digital elektronikk
 • C++ programming for Arduino
 • Analoge og digitale sensorer
 • Dataregistering, databehandling og lagring i databaser
 • Innføring i 3D-printing
 • Grunnleggende kunnskap om datadesign
 • 3D-printing steg for steg
 • Spørsmål & svar

Fysisk del: 20. – 24. mai 2024

(interaktive foredrag, presentasjoner, workshoper, diskusjoner om casestudier, besøk)

 • Velkomst og åpningsseremoni
 • Lab: Sensorlesing og tilbakemelding til brukere av Arduino
 • Lab: Hvordan vise målinger av data på skjermer og grafiske innretninger
 • Lab: Lagring og behandling av data
 • Lab: Opplasting av data til dataskyer
 • Lab: Design av bokser til 3d-printere
 • Hvordan integrere IoT i undervisning – mål og utfordringer (rundebordsdebatt og presentasjoner)
 • Kulturelle besøk, omvisning og sosiale aktiviteter på UNS.
 • Avslutningsseremoni

 

English:

In the spring of 2024 The University of Novi Sad (UNS) is arranging a course on the Internet of Things (IoT), in collaboration with University of Szeged (Hungary) and University of Porto (Portugal) . IoT, as a field of research, is becoming ever more prominent in modern technology. Internet-enabled devices are omnipresent and always connected to the Internet and to each other. Their application ranges from personal, such as mobile phones, smart home appliances to the wide industrial scale, such as production line monitoring and connected cars. Their constant connectivity generates large amounts of data, which is used for analysis, resulting in reduction of costs, improved safety, and an overall increase in quality of life.

It is inevitable that today’s students will encounter IoT in their future jobs. Therefore, it is of crucial importance for the students to be introduced to the underlying principles, technologies, and procedures of IoT, truly understand its impact and be able to use it in their work.

As for teachers, they must be aware of the vast scope and depth of the IoT, how it relates to modern education, and how to integrate it with the ‘classical’ disciplines taught in academia.

3D printing was until recently reserved for expensive industrial applications or dedicated hobbyists. Nowadays, with the emergence of affordable, easy-to-use 3D printers and software tools, prototyping, and manufacturing of IoT devices is within the grasp of secondary and higher educational institutions. The way of thinking and methods of 3D design should be included in curricula to bring together theory and practice, with the goal of enabling students to produce prototype devices and use them in their work.

Profile of BIP participants - STUDENTS:

Students from EU Member States and third countries associated to the Programme (partner universities in EUGLOH 2.0 and other European HEIs), interested in IoT and 3D printing, who possess elementary computer and/or programming skills.

Profile of staff for regular Erasmus+ training/teaching during BIP:

Academic and administrative staff from EU Member States and third countries associated to the Programme (partner universities in EUGLOH 2.0 and other European HEIs), who are involved, directly or indirectly, in teaching related to the IoT and 3D printing at their institution.

Time frame:

2 April-10 May 2024 (virtual programme)
20 May–24 May 2024 (physical programme)

Students who participate in the BIP-course will receive 3 ECTS points.

Application process:

Student BIP candidates must apply for the Erasmus+ KA131 BIP grant for short-term mobility at their home institution (please contact the International Relations Office of your University) Regular Staff candidates must apply for the Erasmus+ KA131 training or teaching grant at their home institution (please contact the International Relations Office of your University)

The home institution nominates its candidate(s). While applying, the candidates can show interest in the BIP and establish contact with the organisers at the University of Novi Sad (IoT.bip@uns.ac.rs) for any questions, support or pre-invitation letters, needed for applying for the grant at the home institution; Selected candidates will be required to bring their own laptops, which can run Arduino IDE

Deadline for nominations of a candidate to UiT (eugloh@uit.no): 31 January 2024

Klick here for more information about BIP (KA1 131).

Erasmus+ grant for BIP participants to Serbia (example of University of Szeged):

Basic Subsistence costs: 70 EUR per day x 7 days (5 + 2 for travel)= 490 EUR

Possible top-ups: Green travel of 50 EUR and Inclusion of 100 EUR

Please contact you HOME INSTITUTION to find out the amount of Erasmus+ BIP grant and the possibilities for you as student applicants to receive top-ups for green travel and/or Inclusion.

 

The Programme will be organised in the following manner:

Virtual part: 2 April - 10 May 2024

About the University of Novi Sad, University of Porto and University of Szeged,
About the European University Alliance EUGLOH 2.0
Introduction to the UNS BIP programme and its venue Introduction to Arduino and ESP32 microcontrollers;
Introduction to digital electronics C++ programming for Arduino Analog and digital sensors Data recording, processing and storing in databases Introduction to 3D Printing:
Essentials of Computer Aided Design;
3D printing step-by-step Q&A

Physical part: 20–24 May 2024

(interactive lectures, presentations, workshops, case study discussions, visits)

Welcome and opening ceremony Lab: Sensor reading and user input with Arduino Lab: Showing measurements on display text and graphical devices Lab: Saving and processing recorded data Lab: Uploading data to the cloud Lab: Designing and 3D printing enclosures for the devices How to incorporate IoT in teaching – goals and challenges (round table, presentations) Cultural visits, tours and joint social events related to UNS, Novi Sad, Vojvodina and Serbia Closing ceremony

Starts: 02.04.24 at 09.00
Ends: 24.05.24 at 16.00
Where: Online
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Ana Soti
E-mail: IoT.bip@uns.ac.rs
Add to calendar