Kurs om nettverkslæring i digitale rom / Course about network learning in digital arenas

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om nettverkslæring i digitale rom / Course about network learning in digital arenas
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Fra februar til mai holder Lunds universitet et kurs om hvordan en kan utforske nye læringsmetoder gjennom internasjonale nettverk som møtes på digitale læringsrom.

 

ENGLISH:

From February to May, Lund University is holding a course on how to explore new learning methods through international networks that meet in digital arenas.

NORWEGIAN: 

Kurset er rettet mot lærere, kursarrangører, de som jobber med utvikling av utdanningssystemer og teknologer som jobber innen i høyere utdanning.

Kurset byr på muligheter til å utforske potensialet som ligger i åpen nettverkslæring (Open network learning / ONL) hvor en kan inngå i en tverrfaglig dialog sammen med kolleger fra hele verden.

ONL er et kurs som er fritt tilgjengelig og det utgjør også et profesjonelt utviklingskurs innen høyere utdanningspedagogikk for lærere ved samarbeidende institusjoner.

 

Kursets program tilsvarer to uker med fulltidsstudier, det vil si 80 timer, og varer i en periode på 12 uker. Kursdeltakere mottar ingen ECTS-poeng, men lærere kan legge til resultater i sine personlige utviklingsporteføljer.

Kurset skjer på basis av en åpen, samarbeidende læringspraksis, med utgangspunkt i et problem-basert læringsformat (PBL) og med mål om å bygge personlige læringsnettverk.

Studiene består av arbeid i PBL-grupper som møtes på nettet, lesing av læringsmateriell, nedskriving av individuelle refleksjoner (eller på annen måte dokumentere disse) og ved å gi tilbakemeldinger til de du samarbeider med. Hvert kursemne inkluderer valgfrie fellesaktiviteter, som webinarer, som støtte til læringsprosessen.

 

Dato: 12. februar 2024 – 3. mai 2024

Tidssone: CET

Sted: på nettet

Målgruppe: administrativt ansatte

Vert: Lunds universitet

Språk: Engelsk

Krav til deltakere: Kurset er for alle som vil delta i åpen nettverkslæring. Det anbefales at søkere har noe kunnskap og erfaring med høyere utdanningspedagogikk.

Utvelgelsesstrategi: Førstemann til mølla.

Antall deltakere: Åpent for alle.

Sertifikat/ECTS: Deltakere vil bli belønnet med et sertifikat.

Påmeldingsfrist: 29. januar 2024

Kursets struktur: 

Uke 1: Komme i gang (1 uke).

Uke 2: Koble seg til (1 uke).

Emne 1: Deltakelse på nett og digitale ferdigheter (2 uker).

Emne 2: Åpen læring - deling og åpenhet (2 uker).

Refleksjonsuke.

Emne 3: Læring i fellesskap – nettverksbasert samarbeidslæring (2 uker).

Emne 4: Design for nett- og blandet læring (2 uker).

Emne 5: Lærdommer fra kurset - fremtidig praksis (1 uke).

 

Læringsmål:

Et viktig mål med kurset er å gi deltakerne muligheter til å utforske og få erfaring fra samarbeid gjennom åpen nettbasert læring for å forstå verdien, potensialet og utfordringene ved å bruke digitale læringsrom. Kurset er også en mulighet til å knytte internasjonale kontakter mens en jobber hjemmefra.

 

Målet med kurset er at deltakeren skal tilegne seg tilstrekkelig med kunnskap, forståelse, ferdigheter og evner til å kunne følgende:

 • Forklare, diskutere og reflektere over ulike aspekter ved nettbasert læring som digital kompetanse og læring gjennom samarbeid og åpenhet.
 • Det er også et mål å kunne kritisk reflektere over spørsmål knyttet til åpen nettverkslæring, relatert til egen undervisningspraksis.

Kompetanse du kan bygge opp:

 • Digitale ferdigheter 
 • Kreativitet & problemløsning
 • Kommunikasjon & samarbeid
 • Interkulturelle ferdigheter

Denne aktiviteten er en del av Arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

The course is aimed at teachers, course designers, educational developers and educational technologists in higher education. It offers opportunities to explore the potential of open networked learning with colleagues from around the world in a multidisciplinary and cross-cultural context. ONL is offered as a freely available open course as well as professional development course in higher education pedagogy for teachers at the collaborating institutions.

'The course is equivalent to two weeks of full time studies, i.e. 80 hours, and runs for a period of 12 weeks. There are no ECTS credits but teachers can add outputs to their personal development portfolios if they have them.

The course runs online over a period of twelve weeks using open, collaborative learning practices, a problem-based learning (PBL) format and with the aim of building personal learning networks. The studies consist of online work in PBL groups, reading (or otherwise taking part of) learning materials, writing (or otherwise documenting) individual reflections and giving peer feedback. Each course topic includes optional common activities, such as webinars, as a support to the learning process.

 

Date: 12 February 2024 — 03 May 2024

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Staff

Host: Lund University

Language: English

Requirements: The course is for anyone supporting open and networked learning. Some knowledge and experience of higher education pedagogy is recommended.

Selection strategy: First come, first served

Number of participants: Open to everyone

Certificate/ECTS: Participants will be rewarded a certificate

Registration deadline: 29 January 2024

 

The structure of the course:

Week 1: Getting started (1 week).

Week 2: Connecting (1 week).

Topic 1: Online participation and digital literacies (2 weeks).

Topic 2: Open learning - sharing and openness (2 weeks).

Reflective week.

Topic 3: Learning in communities – networked collaborative learning (2 weeks).

Topic 4: Design for online and blended learning (2 weeks).

Topic 5: Lessons learnt - future practice (1 week)

 

Learning objectives:

The aims of the course are to offer participants opportunities to explore and gain experience from collaborative, open online learning in order to understand the value, potential and challenges of using digital learning spaces to support teaching and learning. The course is also an opportunity to engage in internationalization at home.

The objective of the course is for the participant to acquire knowledge, understanding, skills and abilities in order to be able to do this:

 • Explain, discuss and reflect on different aspects of online learning such as digital literacy, collaborative learning and openness.
 • Critically reflect on questions concerning open networked learning related to their own teaching practice.

Competences:

 • Digital skills
 • Creativity & problem solving
 • Communication & collaboration
 • Intercultural skills

This activity is part of Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 12.02.24 at 09.00
Ends: 03.05.24 at 16.00
Where: Online
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Lotta Åbjörnsson
E-mail: lotta.abjornsson@edusupport.lu.se
Add to calendar