Kurs om problemløsning ved å ta i bruk kodespråk med åpen kilde: R and Python / Course on problem solving using open-source languages: R and Python

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om problemløsning ved å ta i bruk kodespråk med åpen kilde: R and Python / Course on problem solving using open-source languages: R and Python
eugloh.eu

NORWEGIAN:

University of Novi Sad skal i april holde et kurs hvor du kan styrke dine kunnskaper og kreative ferdigheter når det gjelder kildekodeprogrammering.

 

ENGLISH:

In April, the University of Novi Sad will hold a course where you can strengthen your knowledge and creative skills when it comes to source code programming.

NORWEGIAN:

Dato: 8. april – 27. april 2024

Tidssone: CET

Sted: Hybrid (både virtuelt og fysisk)

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter og stipendiater

Vert: University of Novi Sad

Språk: Engelsk

Krav til søkere: Tidligere kunnskap er ikke påkrevd. Du oppfordres til å søke hvis du er interessert i å løse problemer på en kreativ måte, med et kritisk blikk, ved å ta i bruk R og/eller Python.

Utvelgelseskriterier: Tar utgangspunkt i målene søkere har ved å ta kurset, i tillegg til de konkrete behovene og interessefeltene knyttet til R og Python programvarene, som beskrives i motivasjonsbrev søkere sender inn (obligatorisk).

Et annet utvelgelseskriterium er mangfold. For å skape en mangfoldig gruppe med søkere, er det viktig å inkludere personer med ulik yrkesbakgrunn og ulike grader av erfaring for å skape et godt grunnlag for læring og samarbeid mellom deltakerne.

Antall deltakere: 20

Studiepoeng: 3 ECTS

 

Påmeldingsfrist 12. februar 2024

 

Dette er et hybridkurs, med økter både på nettet og på University of Novi Sad.

 

Kurset har som mål å styrke studenters kunnskaper om programmering med både R og Python, samtidig som de løser problemer i begge kodespråkene.

 

Programmet for kurset er delt inn i to deler:

 • Nettundervisning: 8.-10. april, 15.-16. april og 22.-23. april 2024 (fra kl. 8:30 til 15:30).
 • Fysisk undervisning: 27. april 2024.

 

Kurset er strukturert som følger:

 • Innføring i R og Python: deltakerne vil tilegne seg grunnleggende kunnskap om programmeringsspråkene R og Python, som omfatter oppsett av miljø, grunnleggende syntaks, datatyper, samt grunnleggende datahåndtering og analyse.
 • Datahåndtering og visualisering: læringsmålene vil dreie seg om datainngang/-utgang, bruk av dplyr i R og pandas i Python for datahåndtering, og bruk av ggplot2 i R samt matplotlib/seaborn i Python for datavisualisering.
 • Statistisk analyse og maskinlæring: fokuset vil skifte mot statistisk analyse ved bruk av R og Python, sammen med en introduksjon til maskinlæring. Overvåkning av læringsalgoritmer, inkludert lineær regresjon, logistisk regresjon, beslutningstrær og tilfeldige skoger, vil bli introdusert.
 • Avsluttende prosjekt ved Universitetet i Novi Sad: For å kunne fullføre prosjektet vil kreve at studentene engasjerer seg i praktisk anvendelse av deres tilegnede ferdigheter og konsepter. Dette prosjektet vil involvere arbeid med R og/eller Python for å demonstrere ferdigheter med verktøyene og metodene som er lært gjennom kurset.

 

Læringsmål:

Etter fullført kurs i problemløsning ved bruk av kildekodespråkene R og Python, kan deltakerne forvente å tilegne seg følgende kompetanse:

 • Ferdigheter i programmering med både R og Python og evner til å løse problemer på begge språk.
 • Ferdigheter til å utføre oppgaver knyttet til datahåndtering og visualisering ved hjelp av verktøy/pakker i R og Python.
 • Forståelse av grunnleggende statistiske konsepter og evne til å analysere data ved hjelp av statistiske teknikker i både R og Python.
 • Kjennskap til prinsippene for maskinlæring og hvordan disse tas i bruk i algoritmer og med R og Python.
 • Evne til å tenke kritisk og kreativt for å løse problemer ved hjelp av R og/eller Python.
 • Evne til å arbeide på lag og kommunisere effektivt i et team for å fullføre et avsluttende prosjekt hvor det tas i bruk konsepter som læres i kurset.

Kompetanse som kan bygges opp:

 • Digitale ferdigheter
 • Kritisk tenkning
 • Kreativitet & problemløsning

 

Denne aktiviteten er en del av Arbeidspakke 2.

LogoEUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

ENGLISH:

Date: 8 April 2024 — 27 Apr 2024

Timezone: CET

Location: Hybrid (both virtual and physical)

Target Group: Undergraduate, Master & PhD students

Host: University of Novi Sad

Language: English

Requirements: Previous knowledge is not required. The learners interested in critically and creatively solving real-world problems using R and/or Python should apply.

Selection strategy: it is based on goals and objectives for taking the course as well as specific needs and areas of interest related to R and Python software, which will be described in a motivation letter (required).

Another selection criteria is diversity in order to create a diverse group of participants, including those from different professional backgrounds and levels of experience, to promote learning and collaboration among participants.

Number of participants: 20.

Certificate/ECTS: 3 ECTS.

Registration deadline: 12 February 2024

 

This is a hybrid course, with online sessions and onsite session at University of Novi Sad.

The course aims at improving students’ knowledge of programming with both R and Python while at the same time solving problems in both languages.

 

The programme schedule is divided into two parts:  

 • Online: 8-10 April, 15-16 April and 22-23 April 2024 (from 8:30-15:30)
 • Onsite: 27 April 2024.

The course is structured as follows:

 • Introduction to R and Python: participants will acquire basic knowledge about the R and Python programming languages, encompassing the setup of the environment, basic syntax, data types, as well as fundamental data manipulation and analysis.
 • Data Manipulation and Visualization: the learning objectives will revolve around data input/output, employing dplyr in R and pandas in Python for data manipulation, and utilizing ggplot2 in R as well as matplotlib/seaborn in Python for data visualization.
 • Statistical Analysis and Machine Learning: the focus will shift towards statistical analysis using R and Python, accompanied by an introduction to machine learning.
 • Supervised learning algorithms, including linear regression, logistic regression, decision trees, and random forests, will be introduced.
 • Final Project at University of Novi Sad: the final project will require students to engage in a practical application of their acquired skills and concepts. This project will involve working with R and/or Python to demonstrate proficiency in the tools and methodologies learned throughout the course.

 

Learning objectives:

 • Upon completion of a course on Problem Solving Using Open-Source Languages R and Python, learners can expect to achieve the following learning outcomes:
 • Proficiency in programming with both R and Python and the ability to solve problems in both languages.
 • Ability to perform data manipulation and visualization tasks using the respective tools/packages of R and Python.
 • Understanding of basic statistical concepts and ability to analyze data using statistical techniques in both R and Python.
 • Familiarity with the principles of machine learning, its algorithms, and its application in both R and Python.
 • Ability to think critically and creatively to solve real-world problems using R and/or Python.
 • Ability to work collaboratively and communicate effectively in a team to complete a final project that applies concepts learned in the course.

Competences:

 • Digital skills
 • Critical thinking
 • Creativity & problem solving

This activity is part of Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 08.04.24 at 08.30
Ends: 27.04.24 at 15.30
Where: På nettet og fysisk undervisning
Location / Campus: Digital, Other
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Predrag Kojić
E-mail: kojicpredrag@uns.ac.rs

Sign me up!
Add to calendar