Kurs om klimaendringer, klimahandling og helsespørsmål / Course about climate change, climate action and health issues

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om klimaendringer, klimahandling og helsespørsmål / Course about climate change, climate action and health issues
eugloh.eu

NORWEGIAN:

I mars arrangerer University of Novi Sad et kurs for å styrke studenters kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker både enkeltmenneskers helse og folkehelsen. Det blir også under kurset vektlagt hvordan klimahandling kan skape gode helsemessige ringvirkninger.

 

ENGLISH:

In March, the University of Novi Sad is organizing a course to enhance students' knowledge of how climate change affects both individual health and public health. The course will also emphasize how climate action can create positive health ripple effects.

NORWEGIAN:

Dato: 9. mars 2024 – 30. Mars 2024

Tidssone: CET

Sted: På nettet

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter, stipendiater og forskere

Vert: University of Novi Sad

Språk: Engelsk

Krav: Kurset er i første rekke rettet mot bachelorstudenter, som er interessert i emnet, og i å lære om klimahandling og helseproblemer som er knyttet til klimaendringer.

Utvelgelseskriterium: De 50 første søkerne blir valgt ut, jevnt fordelt blant søkere fra partneruniversiteter.

Antall deltakere: 50

Studiepoeng: 3 ECTS

 

Påmeldingsfrist er 10. februar 2024

 

Kurset har som mål å utvikle og styrke studenters kunnskap og bevissthet om viktigheten av klimahandling.

Kursprogrammet retter seg mot utfordringene vi står overfor i det 21. århundret, knyttet til klimaendringer og helsespørsmål.

Det legges da spesielt vekt på betydningen av helse og velvære, på et individuelt nivå, men også når det gjelder hele befolkninger, når det gjelder å motvirke klimaendringer.

 

Kurset er delt inn i fire seksjoner som vil bli gjennomført den 9., 16., 23. og 30. mars 2024.

 

Hver seksjon inkluderer:

 • Introduksjon (2 timer)
 • Klasseromsaktiviteter (3 timer)
 • Hjemmeoppgave (3 timer)

Kursets varighet er 32 timer.

Klasseromsaktivitetene inkluderer å ta i bruk teoretisk rammeverk, diskusjoner og interaktive arbeidsgrupper (oppgaver og praktiske øvelser).

 

Kurset er strukturert på følgende måte:

Del 1:

 • Introduksjon: Klimaendringer og folkehelse.
 • Introduksjon: Klimaendringer og individuell helse.
 • Interaktiv økt hvor det tas utgangspunkt, forskning og aktiviteter i tråd med en folkehelse-tilnærming.

 

Del 2:

 • Introduksjon: Klimaendringer i lys av One Health-, Global Health- og Planetary Health-tilnærmingen.
 • Introduksjon: Klimahandling for å styrke helsen.

 

Del 3:

 • Introduksjon: Eksempler på klimahandling (individnivå og samfunnsnivå).
 • Interaktiv økt som omhandler caser og forskningsresultater.

 

Del 4:

 • Introduksjon: Klimahandling og atferdsendringer.
 • Interaktiv økt med utgangspunkt i caser, forskning og prosjekter.
 • Utveksling av ideer og individuelle perspektiver.
 • Hjemmeoppgave om noen av temaene som er tilpasset studentens interesser og muntlige presentasjoner som senere vil bli en obligatorisk del av kurset.

 

Læringsmål:

 • Kurset har som mål å utvikle og forbedre studentenes kunnskap og bevissthet om viktigheten av klimahandling.
 • Studentene vil kunne forstå sammenhengen mellom folkehelse, One Health-, Global Health- og Planetary Health-tilnærmingen.

 

Kompetanse du kan bygge opp:

 • Kritisk tenkning
 • Kunnskap i praksis
 • Emosjonell bevissthet og motstandskraft

 

 

Denne aktiviteten er en del av arbeidspakke 2

LogoEUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

 

ENGLISH:

Date: 9 March 2024 — 30 March 2024

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Bachelor and Master students, PhD students & researchers

Host: University of Novi Sad

Language: English

Requirements: This program is intended for students who have a bachelor’s degree, interested in the topic, and in learning about climate action and health issues which are connected to climate change.

Selection strategy: The first 50 applicants, equally distributed among partners, will be accepted for the course.

Number of participants: 50

Certificate/ECTS: 3 ECTS

 

Registration deadline: 10 February 2024

 

The course aims at developing and improving students’ knowledge and awareness of importance of Climate Action.

The course program addresses the challenges we face in the 21st century, related to climate change and health issues.

Special attention is paid to the importance of health and wellbeing, at individual and population level, when it comes to counteracting climate change.

 

The course is divided into four sections that will be carried out on 9, 16, 23 and 30 March, 2024.

 

Each section of the course includes:

 • Introduction (2 hours)
 • In-class activities (3 hours)
 • Home assignment (3 hours)

 

In total the course lasts 32 hours. In-class activities include setting theoretical framework, discussions and interactive work groups (tasks and practical exercises).

 

The sessions at the course are as follows:

 

1st session:

 • Introduction: Climate Change and Public Health.
 • Introduction: Climate Change and Individual Health.
 • Interactive session on some examples, research and activities in the line with Public Health approach.

 

2nd session:

 • Introduction: Climate Change in the focus of One Health, Global Health, Planetary Health.
 • Introduction: Climate Action towards strengthening Health.

 

3rd session:

 • Introduction: Climate Action examples (individual level and community level).
 • Interactive session on some examples, research results.

 

4th session:

 • Introduction on: Climate Action and behaviour changes.
 • Interactive session on some examples, research and projects.
 • Exchange of ideas and individual attitudes.
 • Home assignment on some of the topics which are adapted to student’s interest and oral presentations later on will be obligatory part of the course.

 

Learning objectives:

 • The course aims at developing and improving students’ knowledge and awareness of importance of Climate Action.
 • Students will be able to understand connection between Public Health, One Health approach, as well as Global Health and Planetary Health.

 

Competences:

 • Critical thinking
 • Knowledge into action
 • Emotional awareness & resilience

This activity is part of Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 09.03.24 at 09.00
Ends: 30.03.24 at 16.00
Where: Digitalt
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Marija Jevtic
E-mail: marija.jevtic@uns.ac.rs

Sign me up!
Add to calendar