Kurs om bruk av elektronikk innen biomedisin / Course about electronics for biomedical applications

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om bruk av elektronikk innen biomedisin / Course about electronics for biomedical applications
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Elektronikk kan brukes til å både overvåke og styrke fysisk helse. Eksempler på dette er EKG eller pacemakere. Université Paris-Saclay arrangerer fra april til mai et kurs som gir en innføring i elektroniske applikasjoner innen biomedisin.

 

ENGLISH:

Electronics can be used to both monitor and enhance physical health. Examples of this are ECG or pacemakers. Université Paris-Saclay is organizing a course from April to May that provides an introduction to electronic applications in biomedicine.

NORWEGIAN:

Dato: 1. April 2024 – 31. mai 2024

Tidssone: CET

Sted: På nettet

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter og stipendiater

Vert: Université Paris-Saclay

Språk: Engelsk

Utvelgelseskriterium: Vurdering av søkere gjøres på basis av motivasjonsbrev og bakgrunnen til søkeren.

Krav til ingeniørstudenter: Fysikere og/eller studenter innen biologi eller medisinske fag som ønsker å utvide sin kunnskap om elektronikk for biomedisinske applikasjoner, bør registrere seg for denne aktiviteten.

Antall deltakere: 10

Studiepoeng: 1 ECTS

 

Påmeldingsfrist: 15. mars 2024

 

Målet med dette kurset er å kunne gi deltakere en innføring i, og grunnleggende kunnskap om, elektronikk for biomedisinske applikasjoner, spesielt når det gjelder grensesnittelektronikk.

Tilnærmingen i dette kurset er basert på casestudier innen biomedisin. Etter flere teoretiske forelesninger kan studenten utvikle sine ferdigheter innen elektronikk gjennom å lære om klassiske biomedisinske applikasjoner. Dette kan dreie seg om elektroniske kretser for elektrokardiogram, biomedisinsk filtrering (Gm-C teknikker) og pacemakere.

Gjennom hele kurset blir studentene invitert til å teste elektriske kretser ved å ta i bruk ekte biomedisinske data.

 

Læringsmål:

Ved slutten av kurset kan deltakerne beherske grunnleggende kunnskap om elektronikk for biomedisinske applikasjoner, spesielt når det gjelder grensesnittelektronikk.

 

Kompetanseområder:

  • Digitale ferdigheter
  • Kunnskap omsatt til praksis
  • Kreativitet og problemløsning

 

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 3.

LogoEUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

 

ENGLISH:

 

Date: 01 April 2024 — 31 May 2024

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Undergraduate, Master & PhD students

Host: Université Paris-Saclay

Language: English

Selection strategy: Based on a letter explaining the motivation to participate and the background of the student.

Requirements: Engineering students; Physicists and/or Students with the biological backgound interested in expanding their knowledge of electronics regarding biomedical applications, should register for this activity.

Number of participants: 10

Certificate/ECTS: 1 ECTS

 

Registration deadline: 15 March 2024

 

The objective of this course is to introduce the basics knowledge of electronics for biomedical applications, especially concerning interface electronics.

The approach in this course is based on the study of biomedical practical cases. After several theoretical lectures, the student can develop his/her skills in electronics by learning about classical biomedical applications.

Examples of this are circuits for EKG's, biomedical filtering (Gm-C techniques) or pacemakers.

All along this course the students are invited to simulate their circuits on true biomedical data.

 

Learning objectives:

At the end of the course, participants can expect to understand the basics knowledge of electronics for biomedical applications, especially concerning interface electronics.

 

Competences:

  • Digital skills
  • Knowledge into action
  • Creativity & problem solving

 

 

This activity is part of EUGLOH’s work package 3.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

 

Starts: 01.04.24 at 08.15
Ends: 31.05.24 at 16.45
Where: Nettkurs
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Emilie Avignon-Meseldzija, Université Paris-Saclay
E-mail: emilie.avignon@centralesupelec.fr

Sign me up!
Add to calendar