Kurs om tabuer og helse / Course about taboos and health

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om tabuer og helse / Course about taboos and health
eugloh.eu

 

NORWEGIAN:

Universitetet i Szeged holder fra februar til juli et kurs om hvordan tabuer påvirker både individers og samfunnets helsetilstand.

 

ENGLISH:

The University of Szeged is arranging a course from February to July on how taboos affect the health of both individuals and society.

NORWEGIAN:

Dato: 12. februar 2024 – 6. juli

Tidssone: CET

Sted: Nettkurs

Studiepoeng: 3 ECTS

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter, stipendiater, forskere og ansatte.

Vert: Universitetet i Szeged

Krav: Det er ikke påkrevd med forhåndskunnskaper for å delta i kurset. Hovedmålgruppen er imidlertid Bachelor-studenter, men aktiviteten er åpen for deltakere på alle nivåer.

 

Påmeldingsfrist: 11. mars 2024

 

Dette kurset fokuserer på relasjonen mellom tabuer og individet, så vel som hvordan dette er vevd sammen med det øvrige samfunnet.

Forholdet mellom tabu og helse er komplekst: det som vi vet fra antropologiske kasusstudier, er at tabuer noen ganger nødvendige for å opprettholde en god helse, mens de andre ganger må brytes med for å oppnå det samme.

Med fokus på dette dilemmaet, med eksempler som diskuterer perspektiver på både individets og samfunnets helsetilstand, vil denne serien med forelesninger tilby et tverrfaglig spekter av tilnærminger som gransker det overordnede emnet: tabu.

De ulike akademiske perspektivene inkluderer kulturstudier, musikkvitenskap, sosiologi, historie, litteraturteori, kommunikasjon, media, økonomi, teater og religionsvitenskap.

 

Kurset er en del av en serie med forelesninger (45 minutter lange, hvorav 15 minutter tilsvarer spørsmål og svar) som blir tatt opp og kan ses senere på nettet.

 

Læringsmål:

 • Ved slutten av kurset kan deltakerne forvente å forstå de generelle og spesifikke aspektene ved en kompleks idé og sosialt fenomen.
 • De vil også kunne reflektere over kommunikasjonsprosedyrer relatert til vanlig atferd og skille mellom flere mulige aspekter av hvordan atferd og normer kan ha en gjensidig gjennomtrengende virkning.
 • De vil også få innsikt i sosiale dilemmaer og den sosiale påvirkningen av kunst og litteratur ved bruk av tverrfaglige tilnærminger.

Kompetanseområder:

 • Kritisk tenkning
 • Etikk & ansvarlighet
 • Emosjonell bevissthet & motstandskraft

Dette kurset er en del av EUGLOHs arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

ENGLISH:

Date: 12 February 2024 — 06 July 2024

Timezone: CET

Location: Online

Study points: 3 ECTS

Target Group: Undergraduate students, Master students, PhD students, researchers & staff

Host: University of Szeged

Requirements: There are no prerequisites to join the course. The target group is undergraduate students, however, the activity is open to all levels and majors.

 

Registration deadline: 11 March 2024

 

This course focuses on the relationship between the taboo and the individual, as well as communal aspects of health.

The relationship between taboo and health is complex: as we know from anthropological case studies, taboos are sometimes needed to maintain health, while at other times they need to be broken to achieve the same.

Focusing on this dilemma with examples discussing individual as well as communal aspects of health, this series of lectures will provide an interdisciplinary range of approaches scrutinizing the overarching topic: taboo.

The different academic perspectives include cultural studies, musicology, sociology, history, literary theory, communication, media, economics, theatre and religious studies.

 

The series of lectures (45 minutes long, of which 15 minutes correspond to Q&A) will be recorded and be available online after it is held.

 

Learning objectives:

 • At the end of the course, participants can expect to understand the general and specific aspects of a complex notion and social phenomenon.
 • They will also be able to reflect on communication procedures related to common behaviour and differentiate between several possible aspects of interpenetration of norms and behaviours.
 • They will also gain insights on social dilemmas and the social impact of art and literature using interdisciplinary approaches.

 

Competences:

 • Critical thinking
 • Ethics & responsibility
 • Emotional awareness & resilience

This course is part of EUGLOH's Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 12.02.24 at 09.00
Ends: 16.05.24 at 16.00
Where: Nettkurs / Online
Location / Campus: Digital, Other
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Ágnes Matuska, kontaktperson ved Universitetet i Szeged /University of Szeged
E-mail: Pmagnes@ieas-szeged.hu

Sign me up!
Add to calendar