Sommerskole ved Universitetet i Alcalá / Summer school at the University of Alcalá

Illustrasjons-/bannerbilde for Sommerskole ved Universitetet i Alcalá / Summer school at the University of Alcalá
Eugloh.eu

NORWEGIAN: Fra 17. juni til 21. juni 2024 holder Universitetet i Alcalá en sommerskole hvor masterstudenter og stipendiater kan delta. Deltakere blir kurset i fagfeltet sosial epidemologi.

 

ENGLISH:

From June 17 to June 21, 2024, the University of Alcalá is holding a summer school where master's and PhD students can participate. Participants will be taught the subject of social epidemiology.

NORWEGIAN:

Dato: 17. juni 2024 – 21. juni 2024

Tidssone: CET

Sted: Hybrid undervisning (både på nettet og fysisk)

Målgruppe: Masterstudenter og stipendiater

Vert: University of Alcalá

Språk: Engelsk. Det kreves av deltakere at de har et B2 kompetansenivå (I tråd med det europeiske rammeverket for språkundervisning CEFR).

Krav: Deltakere skal ha tatt et kurs i epidemologi, sosiologi eller relaterte fagdisipliner i forkant (innføringskurs eller på mellomnivå).

Utvelgelseskriterier: Søkere må sende en CV og et motivasjonsbrev. Det skal sendes i PDF-format til eugloh@uah.es, merket med «Summer School – Social, commercial and political determinants of health: Emerging issues”.

Antall deltakere: 16 stipendiater eller masterstudenter (2 per partneruniversitet).

Sertifikat / ECTS: De som fullfører kurset får deltakerbevis.

 

Det er viktig å merke seg at stipend til reise- og kostutgifter er inkludert for deltakerne.

Påmeldingsfrist er 19. april 2024.

Dette kurset vil gi en innføring i, og oversikt over, fagfeltet sosial epidemiologi. Det vil fokusere på både teoretiske og metodologiske spørsmål.

I hver økt under kurset vil programmet bestå av en forelesning, en runde med spørsmål og svar og diskusjon.

I diskusjonene som holdes under kurset tas det opp hvordan sosiale, politiske og kommersielle faktorer forbundet med samfunnets sosiale struktur, påvirker helseutfall og produserer/skaper helseulikheter.

 

Kompetanseområder:

  • Kritisk tenkning
  • Etikk og ansvar
  • Kreativitet og problemløsning
  • Lederskap og sosial innvirkning
  • Interkulturelle ferdigheter

 

Dette kurset er en del av EUGLOHs arbeidspakke 3.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

 

 

Date: 17 June 2024 — 21 June 2024

Time zone: CET

Location: Hybrid (both online and physical location)

Target Group: Master & PhD students

Host:  University of Alcalá

Language: English, a minimum of a B2 level is required (CEFR common european framework of reference).

Requirements:  A course on Epidemiology, sociology or related-disciplines (Introductory or Intermediate level) is required for participating.

 

Selection strategy: CV and motivation letter. It must be sent in PDF format to eugloh@uah.es indicating in the subject "Summer School “Social, commercial, and political determinants of health: Emerging issues”".

Number of participants: 16 PhD or master students (2 per partner university).

Certificate/ECTS: Certificate.

 

Please note that a scholarship for travel and subsistence is included for participants.

 

Registration deadline: 19 April 2024

 

This course will provide an introduction to, and an overview of, the field of social epidemiology. It will focus on both theoretical and methodological issues.

In each session of the course, the program will consist of a lecture, a round of Q&A, and discussion.

The discussions at the course will delve into how social, political, and commercial factors associated with the social structure of a society affect health outcomes and produce/create health inequities.

 

 

Competences:

  • Critical thinking
  • Ethics & responsibility
  • Creativity & problem solving
  • Leadership & social impact
  • Intercultural skills

This course is part of EUGLOH’s work package 3.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

 

Starts: 17.06.24 at 09.00
Ends: 21.06.24 at 16.00
Where: Hybrid (både nettbasert og fysisk workshop)
Location / Campus: Digital, Other
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Luisa N. Borrell (academic questions) or the EUGLOH-team at the University of Alcalá
E-mail: luisa.borrell@uah.es

Sign me up!
Add to calendar