EUGLOH-workshop: Vitenskapelig praksis og forskningsintegritet / EUGLOH workshop: Scientific practice and research integrity

Illustrasjons-/bannerbilde for EUGLOH-workshop: Vitenskapelig praksis og forskningsintegritet / EUGLOH workshop: Scientific practice and research integrity
Mostphotos.com

NORWEGIAN:

Hva er det som utgjør en god vitenskapelig praksis? I hvilke situasjoner er det en forskers dømmekraft blir stilt på prøve? Slike spørsmål blir diskutert under en workshop som holdes i juli på Ludwig-Maximilians-Universität München.

 

ENGLISH:

What constitutes good scientific practice? In what situations is a researcher's judgment put to the test? Such questions are discussed during a workshop held in July at Ludwig-Maximilians-Universität München.

NORWEGIAN:

Dato: 24. juli 2024 — 25. juli 2024

Tidssone: CET

Sted: Ludwig-Maximilians-Universität München

Målgruppe: Stipendiater, forskere og ansatte

Vert: Ludwig-Maximilians-Universität München

Påmeldingsfrist: 6. juni 2024 (kl. 23:59)

Utgifter til reise og opphold er dekket av EUGLOH.

Kontakt EUGLOH-teamet ved UiT for å få mer informasjon: eugloh@uit.no

Dette er en workshop for PhD-kandidater som er interessert i å lære mer om hva som utgjør god vitenskapelig praksis, åpen vitenskap og å diskutere dilemmaer som er knyttet til slike emner.

På workshopen vil du bli informert om relevante nøkkelfakta og konsepter. Vi vil ta opp generelle spørsmål knyttet til spesifisiteten ved vitenskapelig arbeid og betydningen av verdier og normer. Uetisk atferd og interessekonflikter vil også bli belyst.

Det vil bli presentert problemstillinger om bestemte emner, og beslutningsalternativer vil bli diskutert i gruppediskusjoner for å fremme kritisk tenkning og ansvarlig beslutningstaking. En diskusjon om ulike aspekter ved Open Science avrunder workshopen.

Program for workshopen:

  • På workshopen vil en instruktør holde presentasjoner og gi tilbakemeldinger til deltakere, som også kan dele erfaringer og bli med i diskusjoner om dilemmaer. Workshopen blir organisert av GraduateCenter LMU i samarbeid med LMU Open Science Center (det skjer fra kl. 09:00 til 17:00 24. juli)
  • En konferanse vil bli holdt om temaet ansvarlig forskning. Den vil bli arrangert av stipendiatprogrammene ved Life Science Campus Großhadern/Martinsried og et utvidet akademisk felleskap i München, sammen med GraduateCenterLMU (det vil skje middag til kveld, 25. juli).

 

Alt i alt gir den intensive dialogen mellom kolleger, de inviterte foredragsholderne og det sosiale programmet mange muligheter for stimulerende utveksling blant deltakerne.

Kompetanseområder:

  • Kritisk tenkning
  • Etikk og ansvar
  • Kommunikasjon og samarbeid

 

Krav til deltakere:

Søkere må være PhD-kandidater innen EUGLOH-alliansen bekreftet av et offisielt dokument (f.eks. immatrikulering, veiledningsavtale), helst fra livsvitenskapene og flytende i engelsk

Utvelgelseskriterier: Stipendiater som oppfyller søknadskriterier.

Antall deltakere: opptil 25, inkludert 6 deltakere med EUGLOH mobilitetsmidler.

Sertifikat/ECTS: 2

Språk: Engelsk

 

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 3.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

 

ENGLISH:

Date: 24 July 2024 — 25 July 2024

Timezone: CET

Location: Ludwig-Maximilians-Universität München

Target Group: PhD students, researchers & staff

Host: Ludwig-Maximilians-Universität München

Registration deadline: 6 June 2024 (23:59 p.m.)

Expenses for travel and accommodation is covered by EUGLOH.

Contact the EUGLOH team at UiT to get more information: eugloh@uit.no

This is a workshop for PhD candidates interested in learning more about good scientific practices, open science and discussing dilemmas connected with these topics.

At the workshop you will be informed about relevant key facts and concepts. We will address general questions about the specificity of scientific work and the importance of values and norms. Questionable behaviour and conflicts of interest will also be highlighted.

Dilemmas will be presented on the different topics and decision options will be discussed in group discussions to encourage critical thinking and responsible decision making. A discussion about various aspects of Open Science round off the workshop.

 

Programme of the workshop:

  • At the workshop an instructor will hold presentations and give feedback to individual participants. There will be peer exchange and dilemma discussion organized by the GraduateCenter LMU in cooperation with the LMU Open Science Center (it will take place from from 9 am until 5 pm on 24 July)
  • A conference will be held on the topic responsible research. It will be hosted by the graduate programmes of the Life Science Campus Großhadern/Martinsried and the greater Munich community together with the GraduateCenterLMU (it will take place from noon to evening, 25 July).

 

All in all, the intensive dialogue at peer level, the invited speakers and the social programme offer many opportunities for stimulating exchange among the participants.

 

Competences:

  • Critical thinking
  • Ethics and responsibility
  • Communication and collaboration

 

Requirements:

Applicants must be PhD candidates within the EUGLOH Alliance confirmed by an official document (e.g. matriculation, supervision agreement), preferably from life sciences and fluent in English

Selection strategy: PhD Candidates matching the criteria.

Number of participants: up to 25, including 6 participants with EUGLOH mobility funds.

Certificate/ECTS: 2

Language: English

This activity is part of Work Package 3.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 24.07.24 at 09.00
Ends: 25.07.24 at 16.00
Where: Workshop at Ludwig-Maximilians-Universität München
Location / Campus: Other
Target group: Employees, Guests
Link: Klikk her
Contact: Dr. Isolde von Bülow, at Ludwig-Maximilians-Universität München
E-mail: Isolde.Buelow@Verwaltung.Uni-Muenchen.DE
Add to calendar