Disputas Bodil S. Olsvik, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Bodil Olsvik disputerer for PhD.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, og vil offentlig forsvare avhandlingen "Skjønn i ledelse av kommunalt barnevern. Kompleksitet, motstridende krav og paradoksale spenninger".

Populærvitenskapelig sammendrag 

Studien undersøker skjønn i praktisk barnevernledelse, hvor de kommunale barnevernledernes opplevelser av skjønn i egen ledelse er sentralt. Ledelse i barnevernet er aktualisert ved at det i flere sammenhenger er pekt på manglende ledelse, lederkompetanse og lederskjønn. Kritikken mot manglende ledelse i barnevernet kommer også som følge av at flere norske barnevernssaker er klaget inn for den Europeiske menneskerettskommisjonen. Samtidig gjennomføres en kvalitets- og strukturreform i barnevernet, og reformen skal blant annet bidra til en styrking og profesjonalisering av ledelse i barnevernet. Studien har et hermeneutisk fenomenologisk utgangspunkt og baserer seg på et kvalitativt forskningsdesign med semistrukturerte intervjuer og dokumentanalyse. Det er foretatt intervjuer av 28 deltakere. I tillegg inkluderer datamaterialet 19 ulike dokumenter som utgjør grunnlaget for en dokumentanalyse. Studiens funn avdekker at barnevernledernes skjønnsutøvelse i hovedsak skjer som en kollektiv prosess sammen med lederteamet eller medarbeiderne. Det kollektive skjønnet er av faglig karakter, og lederskjønnet utøves i mindre grad. Videre viser studien at kryssende krav og forventninger og økende kompleksitet fører til en opplevelse av paradoksale spenninger hos barnevernlederne. Paradoksale spenninger bidrar til å skapeSyd tvil om lederskjønnet og barnevernleders handlingsrom. Spenningene skapes blant annet av manglende samsvar mellom de nasjonale forventningene til barnevernlederrollen og den lederrollen barnevernlederne beskriver at de utøver. Det underbygges av at barnevernlederne har en sterk faglig identitet, noe som bidrar til at de faglige aspektene vektlegges i større grad enn de ledelsesmessige. Samlet fører dette til at de nasjonale forventningene om at barnevernlederne skal fungere som hybride ledere i liten grad innfris. Studien fremhever at lederskjønnet utgjør et sentralt element i barnevernledelse, men at det utfordres av barnevernledernes sterke profesjonsidentitet og den kollektive faglige skjønnsutøvelsen. Det pekes på noen av utfordringene dette fører til for utøvelse av lederskjønn og for ledelse av det kommunale barnevernet, blant annet det som kan oppfattes som en slags reform- og ledelsesresistens i barnevernet. I avsluttende del diskuteres det hvordan barnevernledernes opplevelser av lederskjønn i dagens ledelsespraksis kan fungere som grunnlag i utviklingen av morgendagens lederskjønn og barnevernlederrolle. Samlet kan det gi barnevernledere bedre forutsetninger for å ikle seg rollen som hybrid leder. 

 

Avhandlingen er tilgjengelig i Munin  

 

Auditoriet er åpent for publikum, men prøveforelesning og disputas kan også følges via Mediasite 

 

Prøveforelesning finner sted samme dag og samme sted kl. 10:45-11:30  

 

Veiledere:  

Hovedveileder: Professor Merete Saus, UiT Norges arktiske universitet 

Biveileder: Professor emeritus Rudi Kirkhaug, UiT Norges arktiske universitet 

 

Bedømmelseskomité:  

Første opponent: Professor Kjell Aage Gotvassli, Nord Universitet 

Andre opponent: Professor Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet 

Leder av komiteen: Professor Astrid Strandbu, UiT Norges arktiske universitet. 

  

Leder av disputas:  

Instituttleder Veronica Haug, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Norges arktiske universitet 

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputas veronica.haug@uit.no innen kl. 13.30 disputasdagen. 

When: 12. November 2021 at 12.30–15.30
Where: Store aud.
Location / Campus: Digital, Harstad
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Kristine Sundet Lorentsen
E-mail: kristine.s.lorentsen@uit.no
Add to calendar