Nordisk konferanse 6.-7. desember, 2023, Tromsø, Norge

Urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanninger: perspektiver fra forskning og undervisning

Illustrasjons-/bannerbilde for Urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanninger: perspektiver fra forskning og undervisning
Svein Erik Sødahl Jamt

Denne konferansen ønsker å bringe sammen forskere og undervisere som er involvert og interessert i urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanning. Til konferansen ønsker vi særlig å samle lærerutdannere som jobber for å fremme urfolksperspektiver på nordkalotten (Sápmi) og/eller tematikk knyttet til nasjonale minoriteter (kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer og romanifolk/tatere) i barnehage, skole og lærerutdanning. Vi ønsker å bidra til en god faglig debatt om utfordringer og mulighetsrom relatert til urfolk og nasjonale minoriteter i hele utdanningsløpet for lærerutdanning fra barnehage, skole og videregående skole. Herunder ønsker vi også å belyse tematikk knyttet til sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og dekolonialiseringsprosesser i Norge/Sápmi. 

Påmeldingen til konferansen åpner i juni. 

 

Bidrag fra forskning og undervisning 

Målet med konferansen er å presentere, diskutere og reflektere over utviklingen av forskning og undervisning i lærerutdanningen for barnehagelærere, lærerstudenter og lærere som arbeider i barnehage, grunnskole eller videregående skole.  

Vi inviterer forskere og undervisere til å presentere pågående forskning og/eller FoU-prosjekter knyttet til konferansens overordna tematikk. Dette kan inkludere for eksempel undervisnings- og læringsressurser knyttet til urfolk og/eller nasjonale minoriteter i lærerutdanning eller forskning relatert til urfolk og/eller nasjonale minoriteter i lærerutdanning 

Ønsker du å holde innlegg, ber vi om at du sender inn et sammendrag på inntil 300 ord (uten kildehenvisninger). Sammendraget sendes inn her innen 1.september 2023.  

Formatet er presentasjoner på maks 10 minutter + 5 minutter til spørsmål. 

Relevante temaer kan være (men begrenser seg ikke til): 

 • Urfolk og nasjonale minoriteter som tverrfaglig tema 
 • Fagspesifikke tilnærminger til temaer for urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanningen 
 • Styrking og (re)vitalisering av språk i lærerutdanning 
 • Samiske tematikker i utdanning 
 • Nasjonale minoritetstematikker i utdanning 
 • Dekonaliseringsperspektiver i utdanning 
 • Urfolksperspektiver knyttet til løsninger for framtiden 
 • Kulturelt mangfold i utdanningen 
 • Kultursensitivitet 
 • Urfolk og nasjonale minoriteter i det digitale klasserommet 
 • Samifisering – utfordringer og muligheter 
 • Tradisjonelle kunnskaper og ferdigheter 
 • Intergenerasjonsperspektiver  
 • Stedsbasert læring i Arktis  
 • Kunstneriske og kulturelle tilnærminger knyttet til urfolks- og/eller nasjonale minoriteter 

 

Felles dialog 

Vi har som mål å legge til rette for dialog, refleksjon og diskusjon, og ber derfor også interesserte deltakere angi spørsmål eller temaer de ønsker å engasjere seg i under konferansen. Det vil være mulighet for å foreslå og/eller velge tema for gruppediskusjoner i påmeldingsskjemaet, og arrangørene vil legge til rette for felles diskusjoner i løpet av konferansedagene. 

Starts: 06.12.23 at 10.00
Ends: 07.12.23 at 15.00
Where: UiT Campus Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Responsible: Silje Sivertsvik
Add to calendar