Prøveforelesning - master i filosofi Morten Wasrud

Illustrasjons-/bannerbilde for Prøveforelesning - master i filosofi Morten Wasrud

Master i filosofi Morten Wasrud holder prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde filosofi.

Tittel på avhandlingen: “The Ethos of the Environment - A Metaphysics of Man and Nature for the Anthropocene”

Prøveforelesningstekst:

"The relevance of metaphysics in the age of the Anthropocene"

Avhandlingen er tilgjengelig her / Link to the doctoral thesis

Disputasen holdes kl. 12.15 på samme sted

Prøveforelesning vil bli strømmet/the trial lecture will be streamed here.

Opptak av prøveforelesning og disputas vil være tilgjengelig i en måned. / A recording of the disputation will be available for one month.

NB: Det er separate lenker til prøveforelesning og disputas. Du kan finne begge her. / There are seperate links for the trial lecture and doctoral defence. You can find both here

NB! inntil strømmen starter vil du få opp meldingen No results were found. You might see results if you sign in. Det er ikke nødvendig å logge inn, men oppdater siden når prøveforelesningen skal starte så vil du finne opptaket.

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen: 

Antropocen er en ny geologisk epoke som er foreslått til å overta for den nå 12 000 år gamle holocen, som et svar på vår økende bevissthet om menneskets påvirkning på jordens systemer. Siden begrepet ble introdusert i 2000, har antropocen også blitt et sentralt tema innenfor humanioras miljøtenkning. Ved å analysere hvordan den nye epoken har blitt tolket av samtidens miljøfilosofer, argumenterer jeg for at antropocen også rommer en metafysisk endring i vår konseptuelle og normative forståelse av naturen og dens forhold til mennesket. Dernest argumenterer jeg ytterligere for at denne påståtte endringen fremtvinger et behov for en ny systematisk metafysikk som evner å forene ontologi og etikk. Denne avhandlingens hovedoppgave blir derfor å utvikle en slik systematisk metafysikk, noe som gjennomføres med utgangspunkt i filosofien til Martin Heidegger og Immanuel Kant.

Hovedveileder:

professor Erik Lundestad, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité: 

seniorforsker ph.d. Jussi Backman, Tampere University, førsteopponent. 

professor ph.d. Einar Øverenget, Høgskolen i Innlandet, andreopponent

professor dr.art. Kjersti Fjørtoft, UiT Norges arktiske universitet, leder av komiteen

Disputasleder:

instituttleder Tor Ivar Hanstad, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet. 

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputas tor.ivar.hanstad@uit.no innen kl. 13.00 disputasdagen.

When: 18.03.24 at 10.15–11.00
Where: SVHUM B1005
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited, Unit
Contact: Marie Berger Nicolaysen
E-mail: marie.n.berger@uit.no
Add to calendar