Debattmøte om grensene for ytringsfrihet / Debate meeting about the limits of free speech

Illustrasjons-/bannerbilde for Debattmøte om grensene for ytringsfrihet / Debate meeting about the limits of free speech
Intern

NORWEGIAN:

"Kanselleringskultur" er et omstridt begrep i vår samtid. Gjenspeiler det at vi har fått en mer polarisert debattkultur enn tidligere? I hvilken grad gjøres det forsøk på å begrense ytringsfriheten til aktører i samfunnsdebatten?

 

ENGLISH:

"Cancel culture" is a contentious term in our time. Does it reflect that we have a more polarized debate culture than before? To what extent are there attempts to limit the freedom of speech of participants in the public debate?

NORWEGIAN:

Internasjonalt Seminar er et informasjons- og debattforum i Tromsø, som gjennom foredrag og paneldiskusjoner tar opp nord/sør-problematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred som sentrale tema.

Torsdag 18. april kl. 19.00-21.00, på Tromsø bibliotek holdes det et nytt møte i Internasjonalt Seminar.

Tema for møtet er "Kanselleringskultur". Dette er et av de mest omstridte begrepene i vår samtidskultur og i den politiske debatten.

Noen ser kanselleringskultur som en overdreven form for politisk korrekthet som gjør at vi ikke tør debattere åpent og si det vi mener.

Andre mener at å stenge noen ytringer ute er en riktig reaksjon på f.eks sexisme, rasisme og antisemittisme.

Spørsmål som vil bli diskutert under debattmøtet:

  • Hva legger vi egentlig i begrepet kanselleringskultur?
  • På hvilken måte har krigen mellom Israel og Hamas blåst nytt liv i kanselleringskulturen i Europa?
  • Hvilken rolle har redaktørstyrte medier i å forvalte ytringsfrihet og demokratisk debatt?

 

DELTAKERE:

Lisa Esohel Knudsen

Samfunnsdebattant og nestleder i Minotenk.

Forfatter av bøkene Det er personlig: om rasisme og ytringsfrihet og Woke: Kulturkrig, kansellering og identitetspolitikk.

Jonas Jakobsen

Førsteamanuensis i filosofi, UiT - Norges arktiske universitet.

 

Maja Sojtaric

Politisk redaktør i Nordlys.

MODERATOR:

Ida Johannesen

Filosofistudent ved UiT, Norges Arktiske Universitet

Seminaret arrangeres i nært samarbeid med forskningsgruppen FemPhil ved UiT, Norges Arktiske Universitet.

 

Logo

Internasjonalt seminar har et program med 25-30 åpne møter i året.

Seminaret støttes av Tromsø kommune og koordineres av FN-sambandet Nord og Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS) ved UiT Norges arktiske universitet.

I tillegg støttes seminaret av Tromsøs humanitære organisasjoner, solidaritets- organisasjoner og studentorganisasjoner.

 

ENGLISH:

The International Seminar is a forum for political debate in Tromsø, that addresses issues of the North/South divide, environment/climate, poverty/development, and war/peace as central themes through lectures and panel discussions.

On Thursday, 18 April, from 7:00 PM to 9:00 PM, at the Tromsø Library, a new meeting of the International Seminar will be held.

The topic for the meeting is "Cancel Culture". This is one of the most controversial concepts in contemporary culture and in political debate. Some see cancel culture as an exaggerated form of political correctness that makes us afraid to debate openly and say what we think. Others believe that excluding certain expressions is an appropriate reaction to, for example, sexism, racism, and anti-Semitism.

 

Questions that will be discussed during the debate meeting:

  • What do we really mean by the term cancel culture?
  • In what way has the war between Israel and Hamas breathed new life into cancel culture in Europe?
  • What role do editor-driven media play in managing freedom of speech and democratic debate?

 

PARTICIPANTS:

Lisa Esohel Knudsen

Social commentator and deputy leader of Minotenk. Author of the books It's Personal: About Racism and Freedom of Speech and Woke: Culture War, Cancellation, and Identity Politics.

Jonas Jakobsen

Associate Professor, philosophy, UiT The Arctic University of Norway.

 

Maja Sojtaric

Political editor at the newspaper Nordlys.

 

MODERATOR:

Ida Johannesen, philosophy student at UiT, The Arctic University of Norway.

The seminar is organized in close collaboration with the research group FemPhil at UiT, The Arctic University of Norway.

 

Logo

The International Seminar has a program with 25-30 open meetings per year.

The Seminar is supported by the Tromsø municipality and is coordinated by the UN Association North and the Section for International Cooperation (SIS) at UiT The Arctic University of Norway.

In addition, the seminar is supported by Tromsø's humanitarian organizations, solidarity organizations, and student organizations.

When: 18.04.24 at 19.00–21.00
Where: Tromsø bibliotek / Tromsø Public Library
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Link: Klikk her
Contact: Anja Kristine Salo, koordinator, Internasjonalt Seminar /FN-sambandet
E-mail: IntSem@fn.no
Add to calendar