Kurs om global helse og menneskerettigheter / Course about global health and human rights

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om global helse og menneskerettigheter / Course about global health and human rights
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Hvordan kan vi verne om menneskerettigheter på et globalt plan uten å først legge til rette for gode helsestandarder? Hvordan kan vi utforme global helsepolitikk med menneskerettigheter som en hjørnestein? Dette er spørsmål som utforskes på et kurs som arrangeres av Lunds universitet høsten 2024.

 

ENGLISH:

How can we protect human rights on a global scale without first establishing good health standards? How can we design global health policies with human rights as a cornerstone? These are questions that will be explored in a course organized by Lund University in the fall of 2024.

NORWEGIAN:

Dato: 2. september 2024 — 1. oktober 2024

Tidssone: CET

Sted: Nettkurs

Målgruppe: Masterstudenter og stipendiater

Vert: Lunds Universitet

 

Påmeldingsfrist: 15. juni 2024

 

Retten til den høyest oppnåelige helsestandard er et sentralt prinsipp i planlegging og gjennomføring av helsepolitikk på globalt nivå.

Menneskerettigheter er en hjørnestein for utforming av global helsepolitikk, og 'rett til helse' er blitt et sentralt konsept i internasjonal politikkutforming og praksis angående global helse.

Den rettighetsbaserte tilnærmingen til global helse havner i skjæringspunktet mellom internasjonal lov og folkehelse, men inkluderer også elementer av etikk, filosofi, sosialmedisin og bærekraftig utvikling.

På dette kurset vil studentene utforske skjæringspunktene mellom menneskerettigheter og global helse gjennom historiske perspektiver, aktuelle saker fra samfunnsdebatt og praktiske eksempler fra forskning og praksis.

Hvordan kan et globalt helseprogram implementeres med menneskerettigheter som en hjørnestein? Er helse en nødvendighet for å sikre våre menneskerettigheter? Dette er noen av spørsmålene du vil få muligheten til å utforske gjennom nettbaserte forelesninger, seminarer og selvstudier på kurset.

 

Kurset er åpent for studenter fra forskjellige fagdisipliner som ønsker å lære mer om menneskerettigheter eller helseulikheter på et globalt plan.

Kurset består av nettforelesninger, webinarer og gruppediskusjoner.

Studentenes prestasjoner vurderes gjennom skriftlige eksamener, muntlige presentasjoner og innleveringer. Aktiv deltakelse i seminarer er obligatorisk.

 

Tester under kurset:

 • Kursporteføljen består av tester med flervalgsspørsmål, som hovedsakelig brukes til å vurdere kunnskap og forståelse, samt seminarer. Seminarene er en arena hvor det er mulig å vurdere studentens evne til å diskutere aktuelle globale folkehelseutfordringer og å handle basert på en profesjonell tilnærming i diskusjonene.
 • Den individuelle skriftlige oppgaven er hovedsakelig et grunnlag for å vurdere kompetanse og ferdigheter.

Læringsmål:

Etter kurset skal studentene kunne

 • redegjøre for …
 • forklare…
 • diskutere…
 • bruke...

 

Kompetanseområder:

 • Etikk og ansvar
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Ledelse og sosial innvirkning

Krav til deltakere:


Utvelgelseskriterier: En bachelorgrad i en hvilken som helst fagfelt er en forutsetning. En motivasjonsuttalelse må leveres.
Antall deltakere: 40
Sertifikat/ECTS: 3 ECTS
Språk: Engelsk

 

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

Date: 02 Sep 2024 — 01 Oct 2024

Timezone: CET

Location: Online course

Target Group: Master & PhD students

Host: Lund University

 

Registration deadline: 15 June 2024

 

The right to the highest attainable standard of health is a central principle in the planning and practice of health policies at a global level. In this course the students will explore the intersections between human rights and global health though historical perspectives, current concerns, and practical examples from research and practice.

Human rights are a cornerstone of global health and the 'right to health' has become a central concept in international policy making and practice regarding global health. The rights-based approach to global health occurs at the intersection of international law and public health, but also includes elements of ethics, philosophy, social medicine and sustainable development.

How can a global health program be implemented with human rights as a cornerstone? Is health a necessity for the enjoyment of human rights? These are some of the questions that you will have the opportunity to explore through web-based lectures, seminars and self-studies in the course.

 

The course welcomes students from different disciplines who would like to learn more about human rights, or who are interested in global health inequities.

The course consists of online lectures, webinars and group discussions. The performance of the students are assessed by written exams, oral presentations, and hand-ins. The active participation in seminars is mandatory.

Testing during the course:

 • The course portfolio consists of tests with multiple-choice questions, which is mainly used to assess knowledge and understanding, as well as seminars.
 • The seminars are arenas where it is possible to assess the student's ability to discuss current global public health challenges and to act based on a professional approach in the discussions. The individual written assignment is mainly a basis for assessing competence and skills.

Learning objectives:

After the course the students will be able to

 • account …
 • explain…
 • discuss…
 • apply....

Competences:

 • Ethics & responsibility
 • Communication & collaboration
 • Leadership & social impact

Requirements:

Selection strategy: A bachelor’s degree in any subject is a prerequisite. A statement of purpose must be handed in.

Number of participants: 40

Certificate/ECTS: 3 ECTS

Language: English

This activity is part of  EUGLOH's Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 02.09.24 at 09.00
Ends: 01.10.24 at 16.00
Where: Nettkurs / Online course
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: EUGLOH team at Lund University
E-mail: eugloh@er.lu.se

Sign me up!
Add to calendar