Permisjon fra studiet

Rett til permisjon
Retten til permisjon er regulert i forskrift for studier og eksamener ved UiT § 49. Følgende gir rett til permisjon:

  • En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-5
  • Permisjon skal gis på grunnlag av verneplikt
  • Permisjon kan gis på grunnlag av deltakelse i internasjonale forsvarsoperasjoner, studentpolitisk arbeid, attestert langvarig sykdom og andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art. Permisjon etter dette ledd kan ikke gis for mer enn to år i løpet av studietiden


Studenten skal ha rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Universitetet må så langt det er praktisk mulig legge forholdene til rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon.

Foto: colourbox 


Hvordan søke om permisjon?
1. Bruk dette søknadsskjemaet : Bokmål   Nynorsk

2. Fyll ut skjemaet og lagre skjemaet i pdf eller xml-format på din datamaskin

3. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

4. Fyll inn nødvendig info. I tittelfeltet må du skrive" Søknad om permisjon + navnet på ditt fakultet"

5. Last opp søknadsskjemaet + bekreftelser/dokumentasjon

6. Send inn søknaden.


Frist for å søke om permisjon
Du kan søke om permisjon hele året. Dersom du søker om permisjon etter 1. september/1. februar, kan du ikke kreve registreringa annullert eller kreve semesteravgifta tilbakebetalt.


Vilkår for å kunne søke om permisjon
Du må ha vært registrert student på studieprogrammet i minimum ett semester før du kan søke om permisjon.

OBS: Dersom du er ny student og ikke skal begynne på studiet i det semesteret du har fått opptak, må du søke om om å få reservert studieplass til året etter. Les mer om reservasjon av studieplass her.

Kun studenter som er tatt opp til et studieprogram kan søke om permisjon. Dersom du er enkeltemnestudent, så kan du ikke søke om permisjon. Derimot, så kan du søke opptak som enkeltemnestudent hvert semester.

Du skal ikke søke om permisjon ved utenlandsopphold som er en integrert del av studieprogrammet. Studenter som skal oppholde seg ved utenlandske lærersteder som ikke inngår i UiT utvekslingsavtaler, skal imidlertid søke om permisjon.


Studie- og eksamensretten opphører ved permisjon

Studie- og eksamensretten opphører til det studieprogrammet du har fått innvilga permisjon fra. Dette innebærer at du ikke skal betale semesteravgift og semesterregistrere deg i perioden du har permisjon.

OBS: Dersom du skal ha permisjon bare deler av semesteret, så må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg innen ordinær frist.

Dersom du har studierett til flere studieprogram samtidig, opphører kun studie- og eksamensretten til det programmet du har fått innvilga permisjon fra. Det er mulig å ha permisjon fra ett studieprogram, samtidig som man er aktiv student ved et annet. Hvis dette er aktuelt for deg, så må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg innen ordinær frist.


Foreldrepermisjon
Vi anbefaler at du setter deg inn i vilkårene for å få foreldrestipend fra Lånekassen, når du søker om permisjon fra studiet ditt. Vær oppmerksom på at Lånekassen ikke henter opplysninger om studentstatusen din når du er i permisjon. Vi utsteder bekreftelse på at du er student, dersom Lånekassen ber deg om dette.

Dersom du ønsker å ta eksamen som inngår i studiet, innvilges du forlenga studierett og ikke permisjon.


Tilgang til IT-systemer når du er i permisjon
Vi gjør oppmerksom på at IT-brukerkontoen din stenges mens du har permisjon. Dersom du ønsker å beholde IT-brukerkontoen mens du er i permisjon, må du be studiekonsulenten ved ditt studieprogram ordne dette med Orakelet.


Innpassing etter permisjonen
Studentene som er innvilget permisjon vil etter endt permisjon ha rettskrav på å få fortsette sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Dette innebærer ikke at du nødvendigvis vil ha krav på å fortsette med studiene umiddelbart etter endt permisjon. Fakultetene/avdelingene må imidlertid, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig.


Page administrator: Grethe Karlsen
Last changed: 06.11.2020 14.17
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne