Illustrasjonsbilde

Søking og opptak


Lurer du på når du får svar på søknaden din? Eller hva slags dokumentasjon som kreves? Kan man reservere studieplassen sin? Kan man søke etter søknadsfrist? Alt dette og mye annet får du svar på hvis du klikker på boksen som heter: Mer om opptak.

De fleste studieprogram er søkbare fra 1. februar og 1. september. NB: Noen få program åpnes for søking tidligere på grunn av tidligere søknadsfrister. Dette gjelder studieprogram som har søknadsfrist tidligere enn 1. mars/15. april/1. juni på våren, og tidligere enn

16.oktober/1. november/1. desember på høsten. Sjekk søknadsfrist for ditt program her.

Har du spørsmål om semesterregistrering, studiestart, pensumlister eller lignende, finner du all informasjon du trenger her.

Bachelor, årsstudier og 5-årig master

Skal du søke opptak til en grunnutdanning? I så fall skal du i de aller fleste tilfeller søke gjennom Samordna opptak, med mindre du søker opptak til et program som har oppstart i januar. I så fall skal du søke i UiT sin egen søknadsweb.

NB: I år er det unntak på opptakskrav til ledige studieplasser på sykepleie og lærer. Les mer her!

Hva er en grunnutdanning? Dette er utdanninger du kan starte på direkte etter videregående skole: Årsstudium, bachelorgradsprogram, integrerte mastergradsprogram (5-årig) eller profesjonsutdanninger (medisin og psykologi). 

Her kan du selv sjekke din poengsum (gjelder fra 2006, reform K06).

På programsiden til studieprogrammet finner du utfyllende informasjon om opptakskrav til det konkrete programmet, og informasjon om hvor du skal søke opptak. Alle våre programmer finner du i studiekatalogen.

Særskilt angående ingeniørutdanninger:

Følgende grunnutdanninger skal du søke gjennom UiTs søknadsweb: Bachelor ingeniør via Y-veiordningen og bachelor ingeniør via 3-semesterordningen. Viktig: Dersom du er kvalifisert til bachelor ingeniør på ordinær måte søker du ordinært opptak via Samordna opptak. Er du ikke kvalifisert på ordinær måte, kan du sjekke om du er kvalifisert via Y-vei eller 3-semesterordning.Opptakskrav

Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av generell studiekompetanse er regulert av Forskrift om opptak til høgre utdanning. 

Det finnes ulike veier til generell studiekompetanse. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Samordna opptak.

Det finnes også alternative veier til opptak til noen studier gjennom forkurs, 3-semesterordning, realfagskurs, y-vei eller teknisk fagskole. Les mer om dette på Samordna opptak. Hvordan du søker på disse kan du lese mer om her.

Enkelte studieprogram ved UiT har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Kravene står spesifisert på hvert enkelt studium i studiekatalogen.

For fullstendig oversikt over alle spesielle opptakskrav og kravkoder kan du finne oversikten hos Samordna opptak.Realkompetanse

Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Hva er realkompetanse?
Realkompetanse er kunnskap som man har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Dette er regulert i Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-1. 

UiT har videre sin egen bestemmelse om krav til realkompetansesøkere i Forskrift om opptak til UiT § 11.

Hvem kan søke om realkompetanse?
Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

MERK: Det er kun mangel på generell studiekompetanse som kan gi opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du  likevel dekke eventuelle spesielle opptakskrav på det enkelte studieprogrammet. 

Hvordan vurderes realkompetanse?
Gjennom en helhetlig vurdering skal søkerens kvalifikasjoner vurderes i forhold til studiet man søker opptak til. Søkeren må ha de nødvendige faglige forutsetninger for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet, uten å ha generell studiekompetanse.

Vi gjør oppmerksom på at vurderingen er skjønnsmessig og at hvert enkelt lærested definerer selv hva som gir realkompetanse for egne studier. Vurderingen kan derfor bli forskjellig ved ulike læresteder.


Hva må du dokumentere ved søknad om realkompetanse?
1 - Som realkompetansesøker må du gjøre rede for din motivasjon for å søke opptak til det aktuelle studiet. I tillegg må du skrive en egenvurdering hvor du gjør rede for dine kvalifikasjoner for å gjennomføre studiet. Motivasjon/egenvurdering skrives på et eget ark og lastes opp sammen med dokumentasjon på utdanning, praksis o.l. Vi gjør oppmerksom på at din søknad ikke vil bli vurdert dersom du ikke sender inn egenvurdering/motivasjon.

2 - Norsk og engelsk tilsvarende Vg1 (GK fra R94). Dokumenteres med originalt kompetansebevis eller vitnemål. Annen dokumentasjon kan etter vurdering også godtas.

3 - All utdanning, praksis og andre forhold som skal legges til grunn for vurderingen må dokumenteres. Arbeidskontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på yrkespraksis.

Arbeidsattester må lastes opp i JPEG- eller PDF-format (ikke Word-fil). En godkjent arbeidsattest må inneholde følgende:

- Periode (startdato og eventuell sluttdato eller bekreftelse på at du fortsatt er i stillingen)

- Omfang (stillingsprosent eller timeantall)

- Beskrivelse av arbeidsoppgavene

- Dato, signatur og stempel fra arbeidsgiver

- Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra likningskontor og foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene).

Hvis du skal dokumentere utdanning, må du laste opp originale vitnemål eller kompetansebevis. Skjermdump fra vitnemålsdatabasen godkjennes ikke. Du kan ta bilde av vitnemålet og laste det opp så lenge hele dokumentet er synlig og lesbart. Vitnemål kan ikke lastes opp som Word-fil, men i JPEG- eller PDF-format. 

Omsorg for egne barn dokumenteres med bostedsbevis fra skatteetaten for søkeren og egne barn.

Ved UiT kreves minimum 5 års praksis, omregnet til fulltid. Enkelte studieprogram kan også kreve at praksisen skal være relevant. Inntil to år kan erstattes av relevante studier, videregående, folkehøyskole eller omsorgsarbeid. Unntak kan være presisert i studieplan. 

Enkelte av UiT sine studieprogram har fastsatt anbefalte forkunnskaper eller faglige minstekrav for realkompetansesøkere. Dette er fag og/eller praksis som anses som særlig relevant for at studenten skal kunne klare å gjennomføre studieprogrammet. Dette er beskrevet nærmere i studiekatalogen under de programmene dette gjelder. 


Søknad om opptak
Informasjon om søknadsfrist og hvor du søker opptak (lokalt opptak eller Samordna opptak) finner du under hvert studium i studiekatalogen.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen er 1. mars for grunnstudier som har oppstart om høsten og som har opptak via Samordna opptak.

Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse får kun studierett til det studieprogrammet eller de enkeltemnene de er tatt opp til. Enkeltemnestudenter gis i tillegg studierett til ex. phil. og ex. fac. Du må søke om nytt opptak dersom du ønsker opptak til andre studier senere.Særskilt vurdering

For å få særskilt vurdering, må du dokumentere at de faktiske kunnskapene du hadde da du gikk på videregående skole var bedre enn karakterene dine viser.

Det er ikke en vurdering av om du fikk brukt potensialet ditt da du gikk på skole. 

Du kan lese mer om særskilt vurdering på Samordna opptak sine nettsider.Betinget opptak

Dersom du på grunn av spesielle omstendigheter ikke får tatt eksamen i videregående skole i vårsemesteret kan du søke om betinget opptak. Les mer om dette på Samordna opptak.Dispensasjon fra generell  studiekompetanse

Hvis du ikke er i stand til å dekke enkelte av kravene til generell studiekompetanse kan du i helt spesielle tilfeller få unntak fra kravet om generell studiekompetanse.

Les mer om dette på Samordna opptak.Ekstraordinært opptak til sykepleie, grunnskolelærer og lektorutdanning

Sommeren 2024 kan alle med generell studiekompetanse søke lærer- og sykepleierutdanning ved UiT. Vi gjennomfører et ekstraordinært opptak til ledige studieplasser fra og med 20. juli.

Bakgrunnen er at Stortinget har vedtatt at fra og med opptak til studieåret 2025 vil krav om 3 i snitt i norsk og matte på bachelor i sykepleie fjernes. Det åpnes opp for at man kan ta de nye kravene i bruk allerede fra 20. juli i år, slik at studier som har ledige studieplasser kan ta opp studenter kun på bakgrunn av generell studiekompetanse.

Det er også åpnet for at universiteter og høyskoler kan søke om unntak fra spesielle opptakskrav til grunnskolelærer- og lektorutdanning. UiT har søkt om unntak på alle våre lærerutdanninger, og vi håper søknaden blir innvilget i god tid før opptak til ledige studieplasser åpner 20. juli.

Hva betyr dette? Kravene til snittkarakter i norsk og matte på sykepleie, og krav til snittkarakter + skolepoeng til lærer/lektor gjelder fortsatt i hovedopptaket i år. MEN når UiT åpner opp for søking til ledige studieplasser fra 20. juli, vil man kunne søke opptak til disse studiene med KUN generell studiekompetanse. NB: På lektor i realfag gjelder fortsatt realfagskravet i tillegg. 

Når kan du søke? Ledige studieplasser åpner 20. juli. Det er førstemann til mølla som gjelder. Vi har opptak til ledige studieplasser til og med 9. august, men vær oppmerksom på at dersom et program/studiested blir fullt før det, kan det forsvinne fra ledige studieplasser tidligere. Så vær tidlig ute for å sikre deg plass. 

Hvordan søker du? Det er foreløpig ikke helt avklart, men sannsynligvis vil dette opptaket skje i UiT sin lokale søknadsweb. Vi oppdaterer informasjon på denne siden så snart vi vet mer. 

Hva kan du søke på? Vi kan foreløpig ikke si nøyaktig hvilke studieprogram som kommer til å ha ledige studieplasser etter at hovedopptaket er ferdig. Men det vi vet er at alle program som har ledig plass, vil bli lagt ut på ledige studieplasser. 

Hvor tilbyr UiT disse utdanningene? 

- UiT tilbyr sykepleie i Tromsø, Harstad, Narvik og Hammerfest 

- UiT tilbyr grunnskolelærerutdanning i Alta, Tromsø og Narvik

- UiT tilbyr lektor i språk og samfunnsfag, eller realfag, i Tromsø

Detaljert oversikt finner du i vår studiekatalog. 

Hva må du dokumentere? Du må dokumentere at du har generell studiekompetanse. Det er ikke mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse på ledige studieplasser ved UiT.

Husk at dersom du søker opptak til lektor i realfag gjelder også krav om fordypning i realfag fra VGS, les mer om dette her.2-årig master og erfaringsbasert master

Opptak til to-årige eller erfaringsbaserte mastergradsprogrammer ved UiT er regulert av Forskrift om opptak til UiT § 12. 

Søknad leveres innen søknadsfrist i UiTs SøknadswebGenerelle opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:
- Oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.
- Faglig fordypning på minst 80 studiepoeng i masterprogrammets fagområde.
- Eventuelt krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre.
- Oppfylle norsk og engelsk språkkrav.

Noen masterprogrammer kan i tillegg ha krav om yrkesautorisasjon, motivasjonsbrev, opptaksprøver eller lignende. Du finner spesifikk informasjon om opptakskravet til hvert enkelt masterprogram i studiekatalogen.

Erfaringsbaserte masterprogrammer har krav om minimum 2 års relevant yrkespraksis. Erfaringsbaserte programmer har ikke krav om 80 studiepoeng faglig fordypning. Til erfaringsbaserte masterprogram må du være kvalifisert senest ved søknadsfristen.Språkkrav

Norskspråklige masterprogram: Har du vitnemål fra norsk eller nordisk videregående skole som gir generell studiekompetanse, så dekkes språkkravene til norsk og engelsk med fagene på vitnemålet.

Har du videregående utdanning fra et land utenfor Norden, må du dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk.

Har du fullført en bachelorgrad i et nordisk land, der undervisningen var på et nordisk språk, så dekker dette språkkravet til både norsk og engelsk for norskspråklige masterprogram.


Engelskspråklige masterprogram: I det nordiske masteropptaket er det krav til både norsk og engelsk språkkompetanse, selv om masterprogrammet undervises på engelsk. Språkkravene til norsk og engelsk dekkes dersom du har vitnemål fra norsk eller nordisk videregående skole som gir generell studiekompetanse.

Har du videregående utdanning fra et land utenfor Norden som i henhold til GSU-lista ikke dekker engelsk, så må du dokumentere engelskkrav til masterprogram. I tillegg må du dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk.

Har du fullført en bachelorgrad i et nordisk land, der undervisningen var på et nordisk språk, så dekker dette språkkravet til både norsk og engelsk for engelskspråklige masterprogram. Har du fullført en bachelorgrad der undervisningsspråket var engelsk, så må du i tillegg dokumentere norsk språkkompetanse.Dokumentasjonskrav

Utdanning fra UiT: Du behøver ikke laste opp dokumentasjon, men du må sjekke at bachelorgraden er registrert på Studentweb.

Utdanning fra annet norsk lærested: Har du utdanning fra BI, Oslo Nye Høyskole (Bjørknes) eller Atlantis Medisinske Høgskole, må du laste opp bachelorvitnemål og fullstendig karakterutskrift.

Har du utdanning fra andre norske læresteder enn disse, behøver du ikke laste opp dokumentasjon. Men du må sjekke at både bachelorgraden og resultatene er registrert under "eksterne resultater" i UiTs Søknadsweb.

Fullfører du utdanning vår 2024?
Fullfører du utdanning ved UiT; sjekk at utdanningsplanen din er oppdatert og korrekt. Innen 1. juli må du sjekke i Studentweb at bachelorgraden din er registrert fullført.

Fullfører du utdanning ved annet lærested: last opp utdanningsplan som viser oversikt over avlagte og planlagte emner, studieprogram og ev. studieretning, samt lærested. Du kan dokumentere dette med skjermdump fra Studentweb. Innen 1. juli må du sjekke at bachelorgrad og resultater er registrert under "eksterne resultater" i UiTs Søknadsweb.

Utdanning fra utlandet: Last opp vitnemål og offisiell karakterutskrift for bachelorgraden, diploma supplement, dokumentasjon av ev språkkrav (norsk og engelsk), samt vitnemål for videregående skole. Hvis utdanningsdokumentene ikke er på engelsk eller et nordisk språk, må du laste opp sertifisert oversettelse i tillegg til originaler. For noen land har vi spesifikke dokumentasjonskrav, sjekk lista "Countries with additional requirements" på våre engelske nettsider.

Statsborgerskap: Er du ikke norsk statsborger, må du laste opp kopi av pass.

Språkkrav:
Husk at du også må dokumentere norsk og engelsk språkkrav dersom generell studiekompetanse ikke er registrert hos oss fra før. Du kan selv sjekke om du er registrert med generell studiekompetanse under 'Min profil' på UiT`s søknadsweb. Les mer om språkkravene her

Praksis (kun til studier med praksiskrav):

Praksis må dokumenteres med datert og signert attest/tjenestebevis fra arbeidsgiver. Attesten må inneholde stillingstype og -størrelse, samt start- og sluttdato. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene) og dokumentasjon på aktivitet i foretaket. Aktivitet i foretaket kan for eksempel dokumenteres med utskrift av skatteoppgjør eller bekreftelse fra regnskapsfører.

Dokumentasjonskontroll:

UiT vil foreta stikkprøvekontroll av opplastede dokumenter etter studiestart, og originaldokumentasjon må kunne forevises ved forespørsel.

Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon kan fratas retten til å studere.Tidlig opptak

I noen tilfeller kan det være mulig å få tidlig opptak til mastergradsprogram. Dette reguleres av Forskrift om opptak til UiT § 8

Det kan gis tidlig opptak til kvalifiserte søkere som har en poengsum høyere enn en anslått poenggrense. Universitetet anslår poenggrensen i forbindelse med tidligopptaket.

Søknadsfrist for tidlig svar er 1. mars.
Du kan søke tidlig svar dersom du:
• er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon.
• er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
• må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.


I tillegg må du:
• være kvalifisert for opptak innen søknadsfristen 1. mars. Fullfører du utdanning vår 2023, kan du ikke få tidlig svar.
• komme over anslått poengsum på det aktuelle studieønsket
• krysse av for "Behov for tidlig svar (valgfritt)" i UiTs Søknadsweb.

Dokumentasjon på grunnlag for tidlig svar – last opp ENTEN:
• attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller tilsettingsbrev sammen med siste måneds lønnsslipp
• attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
• bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer

Dersom du kan innvilges tidlig opptak, vil du i uke 12 motta en tilbudsgaranti. Denne sendes til deg på den epostadressen du har oppgitt i søknaden din. Selve tilbudet vil du få 6. juli.
Dersom du får tilbudsgaranti på mer enn ett mastergradsprogram ved UiT, vil du kun få tilbud på ditt høyest prioriterte studieønske. Det vil si at dersom du får mer enn en tilbudsgaranti, vil du likevel ikke få mer enn ett tilbud om studieplass.
Etter at du har mottatt selve tilbudet 6. juli må du selv sørge for at du takker ja til tilbudet i Søknadsweb innen fristen som oppgis.Betinget tilbud/betinget opptak

Betinget tilbud:
Dersom du er i ferd med å fullføre bachelorgraden din, er siste frist for å dokumentere fullført grad 1. juli.

Hvis vitnemålet ditt ikke er klart til 1. juli, vil du kunne få et betinget tilbud om studieplass. Betingelsen for å beholde plassen vil være at du kan dokumentere oppnådd bachelorgrad innen 1. august. Oppnådd grad må dokumenteres med vitnemål eller registrert grad/kvalifikasjon i Studentweb.

Er du intern student ved UiT så behøver du ikke foreta deg noe, da vurderer vi dette for deg. Er du student ved et annet lærested, må du kontakte oss dersom du vet at du får sensur eller vitnemål etter 1. juli.

Betinget opptak (opptak på visse vilkår):
Opptak på visse vilkår reguleres av Forskrift om opptak til UiT § 14:
(1) Det kan gis opptak på visse vilkår til et mastergradsprogram uten venteliste til søkere som
a) venter på sensur for emner som skal inngå i opptaksgrunnlaget eller
b) mangler inntil ett emne eller inntil 10 studiepoeng for å ha fullført en bachelorgrad.
(2) For et mastergradsprogram uten venteliste i teknologi kan det gis opptak til søkere som mangler et tilleggskrav i matematikk og/eller fysikk på inntil 10 studiepoeng.
(3) Opptak på visse vilkår forutsetter at søkeren avlegger og består de manglende eksamenene ved første mulige anledning og senest innen 1 år. Resultatet av de manglende eksamenene kan ikke være dårligere enn at studenten oppfyller et eventuelt krav om gjennomsnittskarakter. Dersom kravet ikke oppfylles, mister studenten studieplassen ervervet gjennom opptak på visse vilkår.

Du må selv ta kontakt med oss for at vi skal vurdere deg for betinget opptak. For søkere med opptaksgrunnlag fra andre institusjoner enn UiT, kreves det skriftlig dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen om at søkeren vil oppnå bachelorgrad eller annet gyldig opptaksgrunnlag ved bestått eksamen.

Dersom du får opptak på visse vilkår, vil du få beskjed om det i tilbudet ditt. Du vil få beskjed om hva vilkåret er, og hvilken frist du har på å dokumentere at vilkåret er fylt. Dersom vilkåret ikke fylles innen oppgitt frist, vil du miste studieretten din. Du har likevel rett til å gjennomføre eksamen i de emnene som er påbegynt.

Når vilkåret er fylt, kan du gi beskjed om dette til fellestjenesten for opptak via e-post til admission@uit.no. Rangering

Rangering av søkere til mastergradsprogram reguleres av Forskrift om opptak til UiT § 15 og 16

Kvalifiserte søkere rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt. Dersom søkeren har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegingen som gir høyest rangering benyttes. 

Beregning av karaktergjennomsnittet skal gjøres på bakgrunn av alle karakterer som inngår i opptaksgrunnlaget. Det betyr at alle karakterer som inngår i bachelorgraden din skal telles med. Dette gjelder på opptak til alle våre mastergradsprogram. 

Ved karakterlikhet skal det underrepresenterte kjønn prioriteres. I øvrige tilfeller av karakterlikhet skal det foretas loddtrekning. 

Her finner du mer detaljert beskrivelse av rangeringsregler og utregning av karaktergjennomsnitt ved opptak til master ved UiT.Etter- og videreutdanning

UiT tilbyr en rekke etter- og videreutdanningsemner (EVU-emner). Noen av disse er søkbare i egen søknadsportal, EVUweb, mens andre utlyses i den lokale Søknadsweben.Hva er etter- og videreutdanning?

Etterutdanningskurs:
Dette er kurs som ikke er studiepoenggivende og dermed heller ikke har egne opptakskrav. Her registrerer man seg som deltager, og får kursbevis etter endt kurs.

Se blant annet oversikten til Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord

Videreutdanningsemner:
Videreutdanningsemner er studiepoenggivende, og kan være både på lavere grad og høyere grads nivå. Disse kan ha ulike opptakskrav, disse skal stå spesifiert på emnesiden. 

Dersom ikke annet er oppgitt, skal adgangsregulerte EVU-emner rangeres etter loddtrekning blant alle kvalifiserte søkere. 

Etter- og videreutdanningsemner (EVU-emner) følger som regel ikke øvrige frister for opptak, og lyses ut via EVU-web. Det er heller ikke en fast portefølje av emner, og det kan variere hvilke emner som tilbys. 

Fleksible utdanningstilbud:
Ved UiT har vi over tid jobbet for å gjøre de ordinære tilbudene våre mer tilgjengelig. Dette gjør at dersom du ønsker et faglig påfyll på deltid har vi mange muligheter for dette blant våre studieprogram og enkeltemner.

En oversikt over UiTs nett- og samlingsbaserte utdanninger finner du herOversikt

Her finner du oversikt over hvilke fleksible utdanninger som tilbys ved UiT. Rutiner for semesterregistrering for EVU-studenter

Dersom du har fått opptak til et emne eller program gjennom EVU-web gjelder følgende rutiner for innbetaling av semesteravgift og semesterregistrering: 

Emner som går over ett semester: 

- Du må betale semesteravgift for å få ta eksamen

- Fristen for å betale semesteravgift er tre uker etter at du mottar epost med informasjon om semesteravgift

- Du blir automatisk oppmeldt til undervisning og eksamen

Emner som går over flere semestre og har et omfang på mindre enn 15 studiepoeng pr. semester

- Semesteravgift skal kun betales det semesteret du skal ta eksamen

- Dersom du ønsker semesterkvittering for resterende semester, må du også betale semesteravgift disse semestrene

- Betalingsfrist for innbetaling av semesteravgift er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret

- Du blir automatisk oppmeldt til undervisning og eksamen

Emner som går over flere semestre og har et omfang på 15 studiepoeng eller mer pr. semester

- Du må betale semesteravgift hvert semester

- Betalingsfrist for semesteravgift er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. Dersom du har fått tilbud om opptak etter disse fristene er betalingsfristen tre uker fra du mottar epost med informasjon om semesteravgift. Enkeltemner / Singular courses

For deg som ikke ønsker å studere til en grad, eller som av annen årsak ikke har anledning til å følge et studieprogram, er det mulig å søke opptak til enkeltemner. Dette forutsetter at emnet kan tas som enkeltemne, og at du dekker opptakskravene til emnet.

For mer informasjon om dette kan du finne oversikt over våre emner i emnekatalogen.

Husk at du må søke opptak til enkeltemner i UiTs søknadsweb. 

Søknadsperioder enkeltemner: 

Enkeltemner i høstsemesteret: Enkeltemner på bachelor- og masternivå kan søkes fra 20. juli til 9. august. Enkeltemner på PhD-nivå kan søkes fra 1. februar til 1. juni. 

Enkeltemner i vårsemesteret: Enkeltemner på bachelor- og masternivå kan søkes fra 1. november til 1. desember. Enkeltemner på PhD-nivå kan søkes fra 1. september til 1. desember. 

Er du allerede programstudent hos oss? Med mindre du er tatt opp på bakgrunn av realkompetanse har du adgang til å melde deg opp til åpne enkeltemner som ikke ligger i studieplanen din. Dette gjelder for emner med søknadskode 9199. Ta kontakt med oss hvis du ikke får meldt deg opp i studentweb, og fortell hvilket emne du ønsker å ta. 

NB: Etter- og videreutdanningsemner som lyses ut via EVU-web har egne frister. Les mer om dette i fanen under om etter- og videreutdaningsemner/kurs.

Eksamen i nedlagte emner: Når et emne legges ned, er det mulig å ta eksamen kun en gang ett år etter at emnet er lagt ned. Dette reguleres av forskrift for studier og eksamener ved UiT § 29. Dette kan du lese mer om her.Bachelornivå

Slik fungerer det:

1. Sjekk emnekatalogen for å finne ut hvilket emne du vil ta (det er mulig å ta flere). Sjekk om emnet kan tas som enkeltemne, og om det skal gå kommende semester. Sjekk hvilken søknadskode som gjelder på alle emner du ønsker å søke opptak til.

2. Søk opptak til enkeltemner (se oppskrift lenger ned på siden). Husk at du selv kan sjekke i UiTs søknadsweb om du er registrert med generell studiekompetanse.

3. Vær sikker på at du har dokumentert opptakskravet til de ulike emnekodene (se beskrivelse lenger ned på siden). Sjekk fanen Mine dokumenter i søknadsweb for å se hva du har lastet opp fra før.

4. Vent på svar. Når søknaden din er behandlet, vil du få beskjed om resultatet på epostadressen du har registrert i søknadsweb.

5. Hvis du er kvalifisert, vil du få tildelt studierett på den søknadskoden du har søkt på (det er mulig å få studierett på opptil tre søknadskoder på enkeltemner). Alle som får studierett på enkeltemner vil få en e-post med nærmere informasjon om brukernavn og semesterregistrering. Dersom du allerede har et aktivt brukernavn, vil du ikke få tilsendt e-post med brukernavn.

6. Når du får studierett på en søknadskode på enkeltemner, kan du melde deg opp til undervisning og eksamen på alle emner som er tilknyttet den søknadskoden. Du trenger altså ikke å søke på spesifikke emner. NB: Gjelder ikke de som søker på bakgrunn av realkompetanse.

7. Når du har mottatt e-post med brukernavn, kan du semesterregistrere deg. Det første du må gjøre er å betale semesteravgift. Faktura genereres i UiTs studentweb. Når innbetaling er registrert, velger du hvilket emne du vil registrere deg på. Husk at du må registrere deg både til undervisning og eksamen. Når semesterregistrering er fullført vil du få en kvittering på det.

NB: Vil du forbedre karakter på et emne som ikke er mulig å ta som enkeltemne, les mer om det her under fanen Forbedre karakter

 

Søknadskoder og opptakskrav
Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via UiTs søknadsweb.
Hver søknadskode (se under) er en emnegruppe som inneholder emner med like opptakskrav. Det vil si at alle emner som ligger under søknadskode 9199 har generell studiekompetanse som opptakskrav. Først må du søke opptak til en søknadskode. Dersom du er kvalifisert, vil du få tildelt en generell studierett. Etter at du har fått tildelt studierett vil du få en e-post med informasjon om brukernavn og semesterregistrering (Dersom du allerede har et aktivt brukernavn, vil du ikke få tilsendt e-post med brukernavn). Deretter må du logge inn på UiTs Studentweb, semesterregistrere deg og melde deg til undervisning/eksamen på emnene du ønsker å ta.

SØKNADSKODE 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner. Kravkode GENS
Opptakskrav:  Generell studiekompetanse (GSK).

SØKNADSKODE 9336 - Enkeltemner i realfag, lavere grad. (Kravkode REALR2)
Opptakskrav:  GSK + matematikk R1 (eller S1+S2) + Matematikk R2 og ett av følgende krav:
- Fysikk 1 og 2 eller
- Kjemi 1 og 2 eller
- Biologi 1 og 2 eller
- Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
- Geofag 1 og 2 eller
- Teknologi og forskningslære 1 og 2.

SØKNADSKODE 9197 - Enkeltemner i realfag, lavere grad. (Kravkode REALFA).
Opptakskrav: GSK + Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:
- Matematikk R2 eller
- Fysikk 1 og 2 eller
- Kjemi 1 og 2 eller
- Biologi 1 og 2 eller
- Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
- Geofag 1 og 2 eller
- Teknologi og forskningslære 1 og 2.

SØKNADSKODE 9391 - enkeltemner i ingeniørfag, lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner. (Kravkode HING).
Opptakskrav:  GSK + matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.

SØKNADSKODE 9354 - Enkeltemner i informatikk, lavere grad. Kravkode MATRS
Opptakskrav:  GSK + matematikk R1 eller (S1+S2).


OPPTAK TIL ENKELTEMNER PÅ BAKGRUNN REALKOMPETANSE
For å kvalifisere til enkeltemner på bakgrunn av realkompetanse, må du dekke de generelle opptakskravene til realkompetanse.

Realkompetansesøkere må i tillegg:

- oppgi emnekoder i merknadsfeltet ved registrering av søknad.

- oppgi emnekoder i motivasjonsbrev/egenerklæring


Vær oppmerksom på:
- at du må laste opp motivasjonsbrev/egenerklæring for hvert emne du søker opptak til, og du må laste opp motivasjonsbrev hver gang du søker opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB! vi godkjenner ikke søknader til enkeltemner med formuleringer av typen "søker opptak til 2.semester Statsvitenskap". Emnekoden må spesifiseres.
- at studierett til enkeltemner på bakgrunn av realkompetanse gjelder kun for ett semester, og kun for de emnene man får opptak til.

- at spesielle opptakskrav ikke kan realkompetansevurderes.

 

Søknadskode 5000 - Utvalgte enkeltemner for lærere (videreutdanning)

Opptakskrav står oppført på det enkelte emnet

Søknadskode 5001 - Utvalgte enkeltemner for barnehagelærere (videreutdanning)

Opptakskrav står oppført på det enkelte emnet

Søknadskode 5000 og 5001 brukes kun til emner som uttrykkelig oppgir denne søknadskoden i emnebeskrivelsen.

 

Les her om du ønsker å ta eksamen i nedlagte emner.

Søknadsfrist:
9. august for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.Masternivå

Slik søker du opptak:
Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via UiTs søknadsweb. NB: Husk å skrive i merknadsfeltet hvilket emne du søker opptak til. Det er mulig å søke fra 20. juli, når vi åpner for dette i søknadsweb.

Følgende søknadskode og opptakskrav gjelder:
•Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. Studierett for enkeltemner på masternivå gis bare for et semester av gangen, og man må søke om opptak for hvert semester dersom man ønsker å ta emner ut over et semester. 
•GSK + oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende utdanning som i henhold til Forskrift om opptak til studier ved UiT § 12, kvalifiserer for opptak til mastergradsstudier.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at noen emner ikke kan tas av enkeltemnestudenter. Dersom et emne ikke kan tas av enkeltemnestudenter, vil du finne informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Søknadsfrist:
9. august for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.

 

English information:

We offer admission to qualified applicants with legal stay in Norway to English taught singular courses on a masters level. In this case, legal stay can for example mean that you have a residence permit as a refugee, work visa, or residence as an EU/EEA national. 

Please note: The University does not offer letters of admission for visa seeking applicants to singular courses. Singular courses will not be sufficient to apply for a student visa. This letter will only be sent to our program students. More on how to apply for our English taught programs here.

You apply through the Universitys application portal. IMPORTANT: Please remember to write which course you are applying for in the note field.

Go to Singular courses, and apply with the application code 9371. You can apply from July 20th, when we open up for this in the application portal.

Admission requirements: 

The admissions requirements for singular courses at a masters level, are the same as for a masters program

- Norwegian Higher Entrance Qualifications

- Bachelors degree 

Not all singular courses are available for non-program students. Information in that regard is available here

Application deadline:

August 9th for admission to the fall semester

December 1st for admission to the spring semesterPhD-nivå

Information in English below

Slik søker du opptak:
Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via UiTs søknadsweb.

Følgende søknadskode skal benyttes:
• Søknadskode 9301 - Enkeltemner på ph.d.-nivå.
• Du må oppgi emnekoden i merknadsfeltet. Dersom du vil ta et adgangsbegrenset ph.d.-emne, vil du måtte søke undervisningsopptak i studentweb etter at du har fått opptak til enkeltemnet; selve opptaket gir deg altså ikke automatisk plass på adgangsbegrensede ph.d.-emner. Hvis du ønsker å ta et ph.d.-emne med særegne opptakskrav eller som bare er åpent for ph.d.-studenter, må du kontakte fakultetet som emnet tilhører for å bli vurdert av dem og få muligheten til å melde deg opp til emnet.

Hvem må søke om opptak?

• Ph.d.-studenter fra andre institusjoner enn UiT. Du må dokumentere at du er ph.d.-student med en skriftlig bekreftelse fra din institusjon. Hvis du ikke er norsk statsborger, må du også laste opp ID-dokumentasjon i form av pass.
• Ph.d.-studenter ved UiT som ønsker å ta et ph.d.-emne som ikke skal brukes som en del av ph.d.-graden de tar ved UiT
• Søkere som har fullført en mastergrad (femårig master eller treårig bachelor + toårig master) men som ikke er ph.d.-studenter. Må dokumenteres med vitnemål og karakterutskrift, samt dokumentasjon av engelsk språkkompetanse. Hvis du ikke er norsk statsborger, må du også laste opp ID-dokumentasjon i form av pass.

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.

English information

How to apply for admission:
To apply for admission for singular courses, please use UiTs application website.


The following course code must be used:
• Course code 9301 – Singular courses at PhD level

You must submit the course code in the comments field of your application. If you want to take an access restricted PhD course, you must apply for that specific course in StudentWeb, after you have been admitted for the individual topic at PhD level. This is necessary because the student right you achieve does not admit you to access restricted courses automatically.

Please note: The University does not offer letters of admission for visa seeking applicants to singular courses. Singular courses will not be sufficient to apply for a student visa.

Who has to apply for admission?

• PhD students from other institutions than UiT. You must document your PhD-status with a written confirmation from your institution. Applicants with citizenship other than Norwegian, must also document their ID with passport.
• Applicants that have achieved a master’s degree (five year master or three year bachelor degree + two year master degree), but aren't PhD students. Documentation required is diploma, diploma supplement (if one was issued), transcript of records and documentation of English requirements. Applicants with citizenship other than Norwegian, must also document their ID with passport.
• PhD students at UiT that wish to take a PhD level course which is not going to be a part of the PhD degree they study for at UiT.


If you want to take a PhD level individual course with specific admission requirements, or an individual course that is just available for PhD students, you need to contact the faculty of the specific course to be considered. If the faculty finds that you are qualified, they will give you the opportunity to be admitted.


Deadline for application:
June 1st for the autumn semester
December 1st for the spring semester

 Norsk trinn 3

Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 NOR-0035 og NOR-0036 har søknadsfrist 1. november for opptak til vårsemesteret, og 1. juni for opptak til høstsemesteret.

Søknad om opptak:

 • Logg inn i søknadsweb
 • Velg "Interntional Programmes"
 • Velg søknadskategori "Norsk trinn 3 for utenlandske studenter"
 • Velg søknadskode 9042


Etter- og videreutdanningsemner/kurs

Opptakskrav:
•Se den enkelte emnebeskrivelse.

Slik søker du opptak:

Du søker opptak i EVU-web. 

Søknadsfrister varierer fra emne til emne.

OBS: Enkelte emner for lærere har også opptak via Udir - sjekk emnebeskrivelsen for mer info om hvordan du søker.Studierett til enkeltemner for programstudenter

Er du programstudent ved UiT og ønsker studierett til enkeltemner i realfag, ingeniør- eller informatikk på bachelornivå i tillegg? Da kan du kan søke om å få en enkeltemnestudierett ved å ta kontakt med fellestjenesten for opptak via TopDesk

Vi gjør oppmerksom på at du må tilfredsstille opptakskravet for å få en slik studierett.
•Frist for å be om enkeltemnestudierett er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i høstsemesteret.
•Vi gjør oppmerksom på at studenter som har fått opptak på bakgrunn av realkompetanse, ikke kan søke.
•Alle som er programstudenter har automatisk studierett til enkeltemner på lavere nivå (ikke realfag, ingeniør- og informatikk) og trenger derfor ikke å søke om å få en slik studierett.Forkurs, realfagskurs, Y-vei og 3-semester

Det er mange veier til å bli ingeniør ved UiT Norges arktiske universitet. Det er viktig at du søker i det opptaket som passer dine kvalifikasjoner.

Har du generell studiekompetanse, matematikk R1 + R2, og fysikk 1? Søk om opptak til våre ingeniørutdanninger gjennom Samordna opptak.

Lokalt opptak:
Følgende opptak søker du i UiTs søknadsweb:

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 + R2 og fysikk 1? Søk om opptak til Realfagskurs eller forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Generell studiekompetanse + fullført og bestått realfag kvalifiserer deg til ingeniørutdanningene. Med generell studiekompetanse kan du også søke direkte til bachelor ingeniør via 3-semesterordningen.

Har du fullført yrkesfaglig videregående Vg1 og Vg2? Søk om opptak til Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Bestått fullt forkurs kvalifiserer deg til ingeniørutdanninger.

Har du yrkesfag og fagbrev? Søk Y-vei for å få opptak til bachelorprogram.

Under finner du mer informasjon om Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning, Realfagskurs/Forkurs Realfag, Y-vei og 3-semester.Forkurs

Vil du bli ingeniør, og har yrkesfaglig videregående skole? Eller mangler du matematikk og fysikk? Da er forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning studiet for deg.  

Forkurs for ingeniørutdanning er et ettårig program beregnet på søkere fra yrkesfaglig videregående skole med fagbrev og/eller bestått Vg1 og Vg2.

Forkurset gir grunnlag for å søke opptak til 3-årig ingeniørutdanning og 5-årig sivilingeniørutdanning for søkere som mangler generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav i matematikk (R1 + R2) og fysikk 1. Studiet gir ingen studiepoeng.

Fullført og bestått forkurs kvalifiserer til å søke om opptak til alle ingeniørutdanningene i Norge. Søkere med fullt forkurs har også fordelen av å konkurrere i egen forkurskvote
Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse, men dersom du ikke tar alle fagene vil lån og stipend bli redusert.

Følgende emner inngår:

 • Matematikk med et omfang på 37,5 % av et helt år
 • Fysikk med et omfang på 22,5 % av et helt år
 • Norsk med et omfang på 20 % av et helt år
 • Engelsk med et omfang på 10 % av et helt år
 • Teknologi og samfunn med et omfang på 10 % av et helt år

Har du allerede generell studiekompetanse fra videregående, og mangler bare matematikk og fysikk? Da kan du ta Realfagskurs eller Bachelor i ingeniørfag - 3-semester

Opptakskrav:
a) Avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve, eller
b) Bestått VG1 og VG2 yrkesfag i norsk/nordisk videregående skole, eller
c) Realkompetanse. For å få godkjent realkompetanse til fullt forkurs må søkeren oppfylle følgende vilkår:
- Søkere må fylle 18 år eller mer det året de søker om opptak.
- Søkere må dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning på nivå over grunnskole.
Søkere fra land utenfor Norden må i tillegg normalt dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende kravene for generell studiekompetanse, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2, eller
d) Generell studiekompetanse

Rangering:
Kvalifiserte søkere rangeres etter opptakskravenes rekkefølge:
(1) Søkere som er kvalifisert til opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning etter godkjent fag- eller svenneprøve er likestilt uansett hvordan det er oppnådd og lengden på opplæringen i skolen.
(2) Søkere som er kvalifisert til opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning etter bestått VG1 og VG2 yrkesfag rangeres etter oppnådde karakterpoeng. Karakterpoeng består av gjennomsnittet av karakterene i fag på høyeste nivå, multiplisert med 10. Søkere som har utdanning der karakterskalaen ikke er identisk med norsk videregående skole, rangeres ved en skjønnsmessig vurdering.
(3) Søkere som er kvalifisert til opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning etter realkompetanse rangeres etter skjønnsmessig, individuell vurdering.
(4) Søkere som er kvalifisert til opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning etter generell studiekompetanse rangeres etter oppnådde karakterpoeng. Søkere som har utdanning der karakterskalaen ikke er identisk med norsk videregående skole, rangeres ved en skjønnsmessig vurdering.

Fordeling av studieplasser:
- Søkere med fag-/svennebrev eller bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglig studieretning tildeles 80% av studieplassene.
- Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av realkompetanse tildeles 20% av studieplassene.
- Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av generell studiekompetanse vil kun få tilbud om studieplass dersom det er ledige plasser.

Studieprogrammer :Realfagskurs

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk (R1+R2) og fysikk 1 er dette rette studiet.  

UiT tilbyr Realfagskurs/Forkurs realfag ved våre campuser i Tromsø Narvik, Alta og Bodø. Realfagskurs ved Tromsø er et fulltidsstudium i vårsemesteret. Forkurs realfag ved Narvik, Alta og Bodø utgjør et deltidsstudium over ett år.  

Fullført og bestått Realfagskurs / Forkurs realfag kvalifiserer til å søke om opptak til alle ingeniørutdanningene.

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse  
Studieprogrammer Realfagskurs 
Realfagskurs (Tromsø) 
Realfagskurs (Narvik, Alta, Kirkenes, Hammerfest og Bodø) Y-vei

Har du yrkesfaglig videregående utdanning med fag-/svennebrev? Da kan du søke om opptak til bachelor ingeniør gjennom Y-veiordningen.

Y-vei er et tilrettelagt tilbud om studieplass for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Fullført og bestått ingeniørutdanning via Y-vei gir deg graden bachelor i ingeniørfag.

Opptakskrav
For å få opptak til studieprogrammer innen ingeniørfag via Y-veiordningen må søkeren ha:
- fagbrev innenfor et relevant fagområde, og 12 måneder med relevant praksis eller læretid i bedrift.

Studieprogrammer Y-vei:

Automasjon, ingeniør (Tromsø) 

Bygg, ingeniør (Narvik) 

 • Godkjente, relevante fagbrev Bygg

Datateknikk, ingeniør (Narvik) 

Elektronikk, ingeniør (Narvik) 

Elkraftteknikk, ingeniør (Narvik) 

Maskin, ingeniør (Narvik) 

 • Godkjente, relevante fagbrev Maskin

Prosessteknologi, ingeniør (Tromsø, Alta, Narvik) 

Satellitteknologi, ingeniør (Narvik)

Havteknologi, ingeniør (Tromsø)3-semester

3-semesterordningen er et opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil bli ingeniør, men mangler fordypning i matematikk (R1+R2) og fysikk 1.

3-semesterordningen er en integrert del av den treårige bachelorutdanningen i ingeniørfag (180 studiepoeng). Det er obligatorisk oppmøte tre uker før ordinær studiestart (uke 30) med intensiv undervisning i matematikk og fysikk, og på den måten “tjuvstart” på ingeniørutdanningen. Undervisningen videreføres i høstsemesteret og kommer i tillegg til den ordinære undervisningen for ingeniørutdanningen.

3-semesterordningen i praksis
Ordningen innebærer at studenter som tar 3-semesterordningen samtidig følger undervisningen iht. studieplanen for det ingeniørstudiet de er tatt opp til.
Første studieår følger studenten et tilrettelagt opplegg i matematikk og fysikk, parallelt med de andre fagene for de ordinære studentene. I tillegg vil det være to helgesamlinger pr. semester. Eksamen i matematikk avlegges i vårsemesteret (juni/juli) første studieår. Fra og med andre studieår er 3-semesterstudentene à jour med øvrige studenter i alle fag og fortsetter som ordinære studenter.

Fullført og bestått ingeniørutdanning gjennom 3-semesterordningen gir deg graden bachelor i ingeniørfag.

Opptakskrav:
Et av følgende opptakskrav må dokumenteres:
- Generell studiekompetanse, eller
- Nyere godkjent fagskole med tekniske fag etter 2003, eller fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere).

Studieprogrammer  3-semester:Mer om opptak

Elektronisk søknad om opptak går enten via Samordna opptak eller direkte til UiT via UiTs søknadsweb. Etter- og videreutdanningsemner kan søkes i EVU-web

I studiekatalogen finner du info om hvor du skal søke opptak for hvert enkelt studieprogram. Opptakskrav står også beskrevet på hvert enkelt program. 

Er du usikker på om du skal søke i det nordiske eller det internasjonale opptaket? Hovedregelen er at dersom du dekker norskkravet og ikke trenger studentvisum for å oppholde deg i Norge under studietiden, kan du søke i det nordiske opptaket. 

Studieavgift for utenlandske studenter: Fra og med høsten 2023 ble det innført studieavgift for studenter som kommer fra land utenfor EU/EØS + Sveits. Dette gjelder ikke for utvekslingsstudenter, eller studenter som kommer fra EU/EØS + Sveits. Studenter som allerede er i gang med et utdanningsløp får fullføre sitt studieprogram uten å betale studieavgift, men studenter som startet i august 2023 eller senere vil måtte påregne å betale studieavgift. Informasjon om dette oppdateres på våre engelskspråklige nettsider fortløpende


PersonvernerklæringOvergangsopptak

Som hovedregel tilbys ikke direkte overgangsopptak til høyere kull på et studieprogram. I de fleste tilfeller må du søke opptak på ordinær måte, og søke om å få innpasset de emnene du eventuelt har bestått fra før.

Unntak gjelder de studieprogrammene som er listet opp her:

Du kan søke om slik overgang ved å søke lokal supplering på UiTs søknadsweb. Søknadsfrist er 15. april hvert år, og tilbys kun til oppstart i høstsemesteret.

 

Opptakstype = Overgang:

•3022 Odontologi, heltid, direkte til 2. og 3. år
•3097 Barnehagelærer - Alta, heltid samlingsbasert etter fullført 2.år
•3098 Barnehagelærer - Tromsø, heltid, etter fullført 2.år
•3099 Barnehagelærer - Tromsø, heltid samlingsbasert, etter fullført 2.år
•3113 Grunnskolelærer - Tromsø, 1.-7, etter fullført 3.år
•3114 Grunnskolelærer - Alta, 1.-7, etter fullført 3.år
•3115 Grunnskolelærer - Tromsø, 5.-10, etter fullført 3.år
•3116 Grunnskolelærer - Alta, 5.-10, etter fullført 3.år

•3117 Pedagogik, bachelor - Tromsø, direkte til 2.år. NB: Gjelder kun for studenter som har fullført årsstudium i pedagogikk ved UiT.

 

For detaljert oversikt over disse studieprogrammene og krav til overflyttingsopptak kan du finne det enkelte program i studiekatalogen.

Forutsetninger:
• Opptaket lyses ut under forutsetning av ledig studieplass. Dvs. det må være ledig studieplass ved det aktuelle kull når opptaket gjennomføres. Hvis ikke gir dette grunnlag for å avslå alle søknader
• 1. og eventuelt 2. studieår ved ekstern institusjon må kunne innpasses i den aktuelle utdanningen. Fullførte emner må altså kunne innpasses direkte i den aktuelle utdanningen. Manglende mulighet for innpassing gir grunnlag for å avslå søknad.

• Du må ha en aktiv studierett ved UiT eller annen institusjon (norsk eller utenlandsk) for å kunne få innvilget overgangsopptak.

Unntak for dette kravet på odontologi: Dersom du har tatt hele eller deler av denne utdanningen i utlandet, og trenger å fullføre utdanningen for å få autorisasjon i Norge, stilles det ikke krav til at du har aktiv studierett når du søker.

Opptakskrav:
•Generell studiekompetanse eller realkompetanse, + eventuelle spesielle opptakskrav. Søkere som er tatt opp på grunnlag av realkompetanse ved ekstern institusjon må vurderes på nytt med utgangspunkt i de kravene som stilles for opptak på grunnlag av realkompetanse til det aktuelle studiet ved UiT
•Bestått 1, 2. og eventuelt 3. studieår

Rangeringsregler:
Søkerne rangeres på grunnlag av poengsum ved opptaket til den samme utdanningen, eventuelt realkompetanse.

Dokumentasjon:
Ekstern utdanning må dokumenteres med karakterutskrift. Organisering/innhold av gjennomført deler av ekstern utdanning må dokumenteres med fagplan.

Tilbud om studieplass:
Antall tilbud avhenger av antall ledige plasser. Tilbud gis iht. til rangeringsliste. Dersom søker ikke har avsluttet 1. og eventuelt 2. studieår ved søknadstidspunktet kan det gis tilbud om betinget opptak i påvente av dokumentasjon for bestått studieår/oppfylte karakterkrav. Manglende dokumentasjon innebærer bortfall av tilbud.

 Innpassing og godkjenning av ekstern utdanning

Dersom du har utdanning fra andre læresteder enn UiT eller andre studieprogram ved UiT, så kan du søke om å få denne utdanninga innpassa, slik at du får fritak fra tilsvarende emner i ditt nåværende studieprogram ved UiT. Les mer om dette her.Søknadsfrister

1. mars

Opptak til studier med oppstart om høsten:

- søkere som har dokumenterte grunner for tidlig opptak
- søkere som søker om særskilt vurdering
- søkere som søker med realkompetanse
- erfaringsbaserte mastergradsprogram
- studier med opptaksprøver og/eller krav om yrkeserfaring

- søkere som ønsker tidlig opptak til UiT sine mastergradsprogram


15. april:

Opptak til studier med oppstart om høsten:
- alle grunnutdanninger utlyst via Samordna opptak
- øvrige toårige mastergradsprogram

OBS: Enkelte studier har søknadsfrister som avviker fra 1. mars/15. april. Sjekk studiekatalogen for nærmere informasjon om søknadsfrist.

1. juni:

 Opptak til studier med oppstart om høsten:
- PhD-enkeltemner
- nett- og desentraliserte studier
- privatister

9. august:

Opptak til studier med oppstart om høsten:

- enkeltemner på bachelor- og masternivå

16. oktober:

Opptak til bachelorgradsprogram med oppstart i januar:

- Sykepleie desentralisert/samlingsbasert

- Vernepleie desentralisert/samlingsbasert

1. november:

Opptak til studier med oppstart om våren:
- toårige mastergradsprogram (kun enkelte program)

15. november:

Opptak til internasjonalt gradsopptak med oppstart høsten året etter

1. desember:

 Opptak til studier med oppstart om våren:
- enkeltemner
- nett- og desentraliserte studier
- privatister
- årsstudier (kun enkelte program)

 Dokumentasjonsfrister

Lokalt opptak:
Fristen for å laste opp dokumentasjon på utdanning via søknadsweb, er den samme som søknadsfristen. 

NB: Dersom du ønsker tidlig opptak til et mastergradsprogram ved UiT må du både søke og dokumentere at du er kvalifisert innen 1. mars.

Fristen for å ettersende dokumentasjon på kvalifiserende utdanning som avsluttes om våren, er 1. juli.


Samordna opptak:
Informasjon om frister finner du på nettsiden til Samordna opptak.Dispensasjon fra søknadsfrist

Det er ikke mulig å søke om opptak etter at søknadsfristen har gått ut. Men det er mulig å søke om dispensasjon fra søknadsfristen dersom du har en relevant grunn. Dette reguleres av forskrift om opptak til studier ved UiT, § 5:

(1) Selv om søknaden om opptak er fremsatt for sent, kan det gis dispensasjon fra søknadsfristen dersom
a) søkeren ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å søke til etter fristen, eller
b) særlige grunner gjør det rimelig at søknaden blir behandlet.
(2) Eksempler på at særlige grunner gjør det rimelig at søknaden blir behandlet er
a) at søkeren var syk på dagen for fristens utløp (dette må være dokumentert ved legeattest) eller
b) at søkeren vil fullføre en grad ved UiT dersom søkeren får opptak og består eksamen (dette gjelder spesielt ved søknad om opptak til enkeltemner som søkeren mangler for å få fullført graden sin ved UiT)
(3) Frist for å søke om dispensasjon fra søknadsfrist er 3 uker etter ordinær søknadsfrist.

Merk: Det vil ikke blitt tatt hensyn til nye opplysninger som kommer inn etter at søknaden om dispensasjon er levert inn. Søkeren vil altså ikke ha mulighet til å endre bakgrunn for søknaden om dispensasjon etter søknaden om dispensasjon er levert inn. Slike nye opplysninger vil bli sett bort fra og søknaden om dispensasjon blir «frosset» til slik den var da den ble levert inn. Det er derfor viktig at søknaden belyses så godt som mulig når den sendes inn.

NB:Dispensasjon fra søknadsfrist gjelder ikke på ledige studieplasser, kun ordinære søknadsfrister. 

Hvordan søke om dispensasjon?
1.Bruk dette søknadsskjemaet: bokmål nynorsk
2.Fyll ut skjemaet og lagre det på din datamaskin
3.Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten
4.Fyll inn nødvendig info. I "Tittelfeltet" skriver du "2024/7557- søknad om dispensasjon fra søknadsfristen for opptak til studier"
5.Last opp søknadsskjemaet ditt

Svar på søknad sendes ut via:
• Digital postkasse dersom du har det
•Eller via ordinær post dersom du ikke har digital postkasse. Husk å oppgi din adresse i søknadsskjemaet.

OBS: Du får svaret ditt raskere dersom du har digital postkasse.Reservert studieplass

Dersom du av ulike årsaker ikke har mulighet til å begynne på studiet du har fått opptak til, kan du søke om å få reservert studieplassen til året etter, eller til neste gang studiet har ordinært opptak.

OBS: Du må sende søknaden senest innen tre uker etter at du fikk tilbud om studieplass.


•Søknad om reservasjon av studieplass, sendes til Fellestjeneste for opptak, via epost: admission@uit.no. Du trenger ikke å benytte eget skjema for dette. 


Fikk du reservert studieplassen din i fjor?
Da er du garantert å få denne studieplassen dersom du:
•søker på samme studium innen søknadsfristen
•laster opp kopi av e-posten/brevet du fikk av UiT i fjor
•svarer innen fristen (Du vil motta tilbud om studieplass samtidig som alle andre. Husk at du må takke ja til tilbudet innen svarfristen, uavhengig av søknaden din om å reservere studieplassen).

Verneplikt
Studenter må selv fremme søknad om utsettelse av førstegangstjeneste, siviltjeneste og repetisjonsøvelser til militær myndighet. Les mer om dette her.

Studenter som er innkalt til avtjening av verneplikt samme semester som de er tatt opp til studier, kan søke om reservert studieplass. Du må svare JA på tilbudet om studieplass for å kunne få den reservert. Søknad må sendes til UiT Norges arktiske universitet senest tre uker etter at du fikk tildelt studieplassen.

 Ledige studieplasser

Det vil være mulig å søke opptak til ledige studieplasser gjennom Samordna opptak og i lokalt opptak fra og med 20. juli til og med 9. august. Først til mølla gjelder.

NB: Vi gjør oppmerksom på at du må dekke opptakskravet for å kunne få opptak via Ledige studieplasser.


Samordna opptak
Ledige studieplasser til grunnutdanninger søkes via Samordna opptak fra og med 20. juli. Mer informasjon om søknad til ledige studieplasser finner du her
Vi gjør oppmerksom på at listen over ledige studieplasser blir oppdatert hver dag klokken 09.00. Det betyr at det kan komme nye studier på lista, og at enkelte kan bli fjernet etter hvert som de fylles opp.

Lokalt opptak
Søknad til ledige studieplasser registreres via UiTs søknadsweb fra og med 20. juli.
Det vil være mulig å søke på disse frem til og med 9. august, eller til programmet er fullt.

Følgende vil bli lagt ut på ledige studieplasser i lokalt opptak: 

- Førstesemesterstudier

- Utvalgte mastergradsprogram

- Forkurs for ingeniør- og sivilingeniør campus Narvik, Alta, Bodø, Hammerfest og Kirkenes

- Forkurs i realfag campus Narvik, Alta, Bodø, Hammerfest og Kirkenes


Du må laste opp dokumentasjon på at du tilfredsstiller opptakskravet, samtidig som du registrerer din søknad. Dersom du ikke laster opp all nødvendig dokumentasjon når du registrerer søknaden, vil søknaden bli avslått.


OBS: Søkere med realkompetanse som opptaksgrunnlag vil ikke bli behandlet for ledige studieplasser.Når får jeg svar på søknaden min

Har du søkt opptak gjennom Samordna opptak kan du sjekke oversikt over viktige datoer her.

For lokalt opptak er det litt ulikt når du kan forvente svar på søknaden din:
- Mastergradsprogram med søknadsfrist 1. mars: Du kan forvente svar på søknaden 26. april.
- Mastergradsprogram med søknadsfrist 15. april: Du kan forvente svar på søknaden 5. juli.

- Tidlig opptak mastergradsprogram: Tilbudsgarantier sendes ut i uke 12. Det faktiske tilbudet sendes ut 5. juli.

Ingeniørstudier:
Y-vei, 3-semester, forkurs og realfagskurs: Her gjennomføres opptak i to omganger. En del søkere får svar på sin søknad i uke 22. Dersom du ikke får svar i uke 22, vil du få svar i uke 25, eller senest innen utgangen av uke 28. 

Enkeltemner:
•Bachelorgradsnivå: Her sendes svar ut fortløpende
•Mastergradsnivå: Her sendes svar ut fortløpende
•Ph.d.-nivå: Her kan du forvente svar på søknaden din i uke 26

Lokale opptak med opptaksprøver:
Her kan du forvente svar fortløpende.

Internasjonalt gradsopptak:
Her sender vi ut svar fra slutten av april. Alle skal ha fått svar på søknaden sin innen utgangen av april. 

Etter- og videreutdanninger:
Hvis du har søkt opptak gjennom etter- og videreutdanningsweb (egen søknadsportal) er dette opptak som har egne søknadsfrister. Svar sendes ut fortløpende.

Andre lokale opptak:
Her kan du forvente svar på din søknad i uke 29. Dersom du har søkt opptak på ledige studieplasser vil svar sendes ut fortløpende.

Opptak til vårsemesteret:

Programmer med søknadsfrist 16. oktober og 1. november vil du få svar på i midten av desember.

Programmer med søknadsfrist 1. desember vil vi sende ut svar på fortløpende utover i desember og frem mot semesterstart.Venteliste, hva nå?

Har du fått beskjed om at du står på venteliste?

I så fall gjelder følgende:

- Dette betyr at du er funnet kvalifisert til dette studieprogrammet, men at det ikke er nok studieplasser til alle kvalifiserte. Derfor havner noen på venteliste

- Du skal i svarbrevet fra oss ha fått oppgitt hvilket ventelistenummer du har fått tildelt (som hovedregel)

- Noen studieprogram har flere kvoter (for eksempel nordnorsk kvote), og man kan stå på venteliste i flere kvoter. Du får likevel bare oppgitt ditt beste ventelistenummer

- Noen ganger kan det være at vi sender ut flere tilbud. I så fall gjør vi det basert på ventelistene på et studieprogram. Da kan det skje at du enten er så heldig at du får tilbud om studieplass, eller at du kommer lengre opp på ventelisten. 

- Hvis du får tilbud om studieplass etter å ha stått på venteliste, vil du få beskjed om dette fra oss. Da får du en epost med tilbud om plass, og en frist for å takke ja eller nei til plassen. Husk at du mister plassen om du ikke takker ja innen fristen. 

- Hvis du ikke får tilbud om plass, men kommer lengre opp på ventelisten vil du ikke få nytt brev fra oss. Men ditt ventelistenummer oppdaterer seg i søknaden din. Du kan altså selv følge med på om du har fått plass lengre opp på ventelisten ved å sjekke søknaden din. 

- Noen ganger sender vi ut tilbud i flere runder, også etter studiestart. Andre ganger suppleres det ikke fra ventelistene. Dette vet vi aldri på forhånd, og kan dermed heller ikke svare på spørsmål om vi kommer til å supplere fra ventelistene. Dette er vurderinger vi må gjøre fortløpende, for hvert enkelt studieprogram.

- Studieprogram som har ventelister vil ikke bli lagt ut på ledige studieplasser. Det er altså ikke mulig å søke på disse studieprogrammene etter ordinær søknadsfrist. 

NB: Husk at du bare vil få ett tilbud om plass. Det betyr at dersom du har søkt på mer enn et studieprogram i et opptak kan du komme i en situasjon hvor du får tilbud om plass på din andre prioritet, samtidig som du får tilbud om å stå på venteliste på høyere prioritet. Du kan takke ja til begge deler. Dersom du ønsker å beholde det studietilbudet du har fått, må du takke nei til å stå på venteliste på høyere prioritet. Dersom du velger å stå på venteliste på høyere prioritet, og senere får tilbud om plass der, vil du miste den studieplassen du fikk i første omgang.Adgangsregulerte studier

Åpne og adgangsregulerte studier
Mange studieprogram ved UiT er åpne. Det vil si at alle kvalifiserte søkere til disse studiene vil få tilbud om studieplass.

Til adgangsregulerte studier blir alle kvalifiserte søkere rangert, og de best kvalifiserte søkerne tilbys studieplass. Rangeringsregelverket til grunnutdanninger finner du i Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 7.

Informasjon om poenggrenser for studieprogram som er adgangsregulerte, finner du i studiekatalogen.


Karakterkalkulator
Usikker på hva din poengsum er? Da kan du bruke denne karakterkalkulatoren (gjelder grunnutdanninger)

Her finner du informasjon om utregning av poengsum ved opptak til mastergradsprogramKvoter

Nordnorsk kvote
For å bli vurdert i kvoten for søkere med nordnorsk tilknytning, så må du ha bodd i Nord-Norge de siste ti årene. Dette dokumenterer du med bostedsattest fra Skatteetaten. Attesten må være utstedt i søknadsåret, og kan godkjennes frem til 1. august samme år. Søker du opptak til studier med oppstart i januar, kan attest godkjennes frem til 31. desember i søknadsåret.

Dersom du ikke har bodd i Nord-Norge de ti siste årene, så kan du likevel konkurrere i nordnorsk kvote dersom du kan dokumentere minst tre av følgende punkter:
1.Søker har bodd minst ti år i Nord-Norge. Dokumenteres med bostedsattest og adressehistorikk fra Skatteetaten.
2.Vitnemål fra grunnskoleopplæring i Nord-Norge.
3.Søker har fullført videregående skole i Nord-Norge. Dokumenteres med vitnemål eller fag- eller svennebrev
4.Minst en av foreldrene bor i Nord-Norge og har bodd der de siste ti årene. Dokumenteres med bostedsattest fra Skatteetaten
5.Mors bosted i Nord-Norge da søkeren ble født. Dokumenteres med bostedsattest fra Skatteetaten

 

Samisk kvote
For å bli vurdert i kvote for samiske søkere må søker oppfylle ett av følgende vilkår:
1.Samisk avlagt som førstespråk eller andrespråk i videregående opplæring.
2.Vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk.
3.Bestått 60 studiepoeng (grunnfag) eller semesteremne i samisk som morsmål fra universitetet eller høgskole.
4.Realkompetansevurdering av samiske språkkunnskaper i forhold til språkkravet i samisk fra videregående opplæring.
5.Test i samisk språk på samme nivå som testene ovenfor.


Hvilke studier dette gjelder, finner du på Samordna opptak.

Rekker du ikke å få tak i bostedsattesten din innen 15. april?

Dersom du skal søke i nordnorsk kvote bør du være tidlig ute med å søke om bostedsattest fra Skatteetaten. I perioder kan det være stor pågang der, og det kan være vanskelig å rekke fristen 15. april. Dersom du ikke rekker fristen kan vi dessverre ikke garantere at vi klarer å ta den med, men vi vil gjøre så godt vi kan. Vi anbefaler at du laster opp bostedsattesten så raskt som mulig.Politiattest

Hvem må levere politiattest?
Det kreves politiattest ved opptak til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Hvordan får jeg politiattest?
Info om dette finner du hos Samordna opptak og Politiet

Hvordan leverer jeg politiattest?
Dersom du får tilbud om studieplass, må du laste opp politiattesten innen studiestart. Her finner du informasjon om hvordan du skal levere din politiattest.

OBS: Ikke last opp politiattest dersom du har merknad på politiattesten din. Slike attester må leveres eller sendes via post til kontaktpersonen ved studieprogrammetGyldig dokumentasjon

Hvordan dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravet når du har søkt via lokalt opptak?
•Dersom du søker via lokalt opptak, må du laste opp dine vitnemål og eventuelle andre relevante dokumenter via UiTs søknadsweb. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å laste opp dokumenter i søknadsweb dersom du bruker nettleseren Safari.
•Dersom du har et elektronisk vitnemål fra videregående opplæring registrert i Nasjonal vitnemålsdatabase, så trenger du ikke i tillegg å laste opp vitnemålet ditt via søknadsveven.
•Som hovedregel vil det ikke være nødvendig å laste opp dokumentasjon på høyere utdanning tatt ved et norsk universitet/høyskole, da disse resultantene som oftest vil deles elektronisk. Du kan selv se hvilke resultater som er delt elektronisk under Resultater i UiTs søknadsweb
•Det er mulig å laste ned dine resultater fra høyere utdanning via Vitnemålsportalen som du laster opp i søknadsweb. Last ned dine resultater via en PDF, lagre på din maskin og last fila opp i søknadsweb. OBS: du kan ikke sende dine resultater til oss via lenke.

 

•Arbeidsattester må lastes opp i JPEG- eller PDF-format (ikke Word-fil). En godkjent arbeidsattest må inneholde følgende:

- Periode (startdato og eventuell sluttdato eller bekreftelse på at du fortsatt er i stillingen)

- Omfang (stillingsprosent eller timeantall)

- Beskrivelse av arbeidsoppgavene

- Dato, signatur og stempel fra arbeidsgiver

- Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene), og dokumentasjon på aktivitet i foretaket. Aktivitet i foretaket kan for eksempel dokumenteres med utskrift av skatteoppgjør eller bekreftelse fra regnskapsfører.


Hvordan dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravet når du har søkt via Samordna opptak?
Informasjon om dette finner du på nettsien til Samordna opptak.

Dokumentasjon som viser at du dekker opptakskrav skal lastes opp i søknaden din. Vi tar ikke imot dokumetasjon per epost.

Dokumentasjon som inneholder sensitive opplysninger må sendes elektronisk via e-dialog. Skriv referansenummer 2021/3679 i tittelfeltet, og last opp ditt dokument. Husk å skrive i merknadsfeltet hva du har søkt opptak til. Husk at du må ha norsk personnummer for å bruke denne tjenesten. 

Alternativt kan dette sendes i posten til følgende adresse (NB: Husk at det går raskere hvis du sender dokumentene elektronisk via e-dialog):

UiT Norges arktiske universitet

Opptak

Postboks 6050 Langnes

9037 Tromsø

Dokumentasjonskontroll:

UiT vil foreta stikkprøvekontroll av opplastede dokumenter etter studiestart, og originaldokumentasjon må kunne forevises ved forespørsel.

Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon kan fratas retten til å studere.Tilrettelegging

Ved behov for tilrettelegging i studiehverdagen, bes du kontakte din kontaktperson så snart som mulig. Sammen kan dere avklare om planlegging av tilrettelegging bør starte nå eller om det er tidsnok å vente til studiestart. Oversikt over kontaktpersoner finner du her.


Mer informasjon finner du på nettsiden om tilrettelegging.Kontaktinformasjon opptak

I perioder kan det være noe ventetid for å komme gjennom til oss på telefon.

Vi oppfordrer derfor alle som ønsker kontakt med oss til å sende oss en skriflitg henvendelse. Vi besvarer disse fortløpende. 

Dersom du har spørsmål om søking og opptak kan du ta kontakt med opptakskontoret:

Kontakt (for søkere med Feide-konto hos UiT): Bruk TopDesk

E-post (for søkere uten Feide-konto hos UiT): admission@uit.no

Telefon: 77 64 55 90
Telefontreffetid: Vi er tilgjengelig på telefonen alle hverdager hele året kl. 1000-1400 (stengt for lunsj 1130-1200)

Post:
UiT Norges arktiske universitet
Opptak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø