Studentombudet

Studentombudet ved UiT er en uavhengig bistandsperson som bidrar til å ivareta rettssikkerheten til studentene ved universitetet.

Studentombudet gir studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Studentombudet er ikke partsrepresentant og fatter ikke vedtak i enkeltsaker. Studentombudet har ikke instruksjonsmyndighet over enhetene ved UiT, og er ikke en klage- eller ankeinstans.

Studentombudet har hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 4-17 og kan ikke instrueres i sitt virke.

Både studenter og ansatte kan ta kontakt med studentombudet. All kontakt er underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e, slik at alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

Studentombudet kan:

  • Lytte til dine bekymringer og gi veiledning i problematiske situasjoner.
  • Undersøke om UiT har hold seg innenfor gjeldende regelverk.
  • Bidra til å løse en sak på lavest mulig nivå.
  • Være en nøytral, uavhengig instans mellom partene i en eventuell konflikt.
  • Forklare studentenes rettigheter og plikter.

Studentombudet kan ikke:

  • Ta parti eller avgjøre saker.
  • Instruere enheter eller beslutningsorganer ved UiT.
  • Være en klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved UiT.

 

Ta kontakt så tidlig som mulig dersom du lurer på noe. Ingen henvendelse er for stor eller for liten. Studentombudet avgjør selv om hun kan være behjelpelig med en henvendelse eller ikke. Dersom Studentombudet ikke kan bistå deg i din sak, vil du få hjelp til å finne veien videre.

Kontakt Studentombudet

Tlf: 776 44 646

studentombudet@uit.no

Legg gjerne ved en kort beskrivelse om hva henvendelsen gjelder. Unngå sensitiv informasjon. Alle henvendelser vil bli besvart fortløpende, og vi avtaler nærmere sted og tidspunkt for et møte.

Page administrator: Torill Varberg
Last changed: 06.07.2022 09.24
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Samisk flagg.jpg Sámegillii

 

Om Studentombudet

 

Torill Varberg er studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet.

Tidligere årsrapporter

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016