spring 2018
BIO-2513 Marin biodiversitet - 10 stp

Application deadline

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Type of course

Obligatorisk emne for studenter på bachelorprogrammet i Bioteknologi. Valgemne for studenter på bachelorprogrammene i Biologi, klima og miljø og Miljøledelse og forurensningsbiologi. Emnet kan tas som enkeltemne. Instituttet tilbyr en "marin emnepakke" på bachelornivå om våren med følgende emner: BIO-2513 Marin biodiversitet (10.stp.), BIO-2516 Ocean Climate (10 stp.) og BIO-2010 Marine ecology (10 stp.).  

Admission requirements

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-2501 Akvatisk biodiversitet 10 stp

Course content

Kurset gir en innføring i nordområdenes biologiske mangfold i hav, kyststrøk og fjorder, og behandler de ulike habitatenes organismer og miljøfaktorer. Temaer som blir dekket av forelesninger er ulike marine habitater og deres biodiversitet, forvaltning, estimering av biodiversitet og spesielle biotoper. Eksempler på biotoper er vannsøylen, havis, bløtbunn, hardbunn, dyphav, kyst og fjord. Kurset har en omfattende laboratoriedel hvor taksonomisk bestemmelse av dyr og planter fra hav og kyst er en sentral del. Laboratoriedelen omfatter også andre praktiske emner, som øvelser i estimering av biodiversitet, databehandling i Excel og en obligatorisk skriftlig oppgave. Et tokt langs kysten av Troms og Finnmark er en sentral del av emnet. Ekskursjon til fjæra og besøk på Polaria inngår også i undervisningen.

Objective of the course

Ved fullført emne Bio-2513 skal du kunne:

 

Kunnskap:

- Forstå innholdet i begrepet ¿biodiversitet¿ og ha kjennskap til ulike mål for biodiversitet

- Artsbestemme de vanligste marine dyr og planter i nordlige farvann

- Definere de taksonomiske hierarkiene på dyre- og plantegrupper

- Beskrive ulike marine habitater og vite hvilke plante- og dyregrupper som lever der

- Diskutere biologiske forskjeller mellom Arktisk og Antarktis

- Redegjøre for nasjonal og internasjonal forvaltning av marine arter

 

Ferdigheter:

- Arbeide systematisk med taksonomisk bestemmelse av marine dyr og planter

- Tolke artsmangfold opp mot habitat, levesett og miljøforhold

- Skille mellom kvalitative og kvantitative innsamlingsmetoder for marine planter og dyr

- Beregne ulike diversitetsindekser for datasett og tolke disse i en større sammenheng

- Bruke Excel til å sortere data, gjøre enkle beregninger og presentere data grafisk

- Skrive en selvstendig oppgave, basert på et utlevert datasett

 

Generell kompetanse:

- Arbeide systematisk og selvstendig på laboratoriet og på tokt

- Utvikle gode samarbeidsevner på tokt

- Reflektere over anvendelsen av begrepet ¿biodiversitet¿

- Utvikle kritisk refleksjon, for eksempel i forhold til innsamling, tolkning og presentasjon av innsamlet materiale

- Utvikle gode muntlige og skriftlige presentasjonsevner


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Studiepoeng: 10. Varighet: 1 semester. Undervisning: Forelesninger 50 t, lab 56t, tokt 3-5 dager, heldags fjæraekskursjon og besøk på Polaria. Forelesninger og laboratorieundervisning bygger på hverandre, og deltakelse på forelesninger er sterkt anbefalt. Tokt og laboratorieundervisning er obligatorisk. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Assessment

3t skriftlig eksamen i teoretisk pensum i slutten av mai, 2 timer eksamen i praktisk del siste halvdel av juni. Den endelige karakteren for emnet er basert på en helhetlig vurdering av skriftlig eksamen og praktisk eksamen. Det oppgis ikke delkarakterer.

Arbeidskrav: godkjent toktrapport, godkjente labøvelser samt laboratoriebok og godkjent skriftlig teoretisk oppgave. Arbeidskravene må være godkjente for å kunne gå opp til praktisk eksamensdel. 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen er den samme som ved ordinær eksamen.

 

 


Recommended reading/syllabus

Ta kontakt med fagansvarlig.

Error rendering component

  • Earlier years and semesters for this topic