autumn 2019
PSY-2702 Fordypningsemne i barns utvikling - 6 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Obligatory prerequisites

PSY-1513 Statistikk og metode III, PSY-1605 Profesjonsforberedende emne III, PSY-1702 Vitenskapelig formidling, PSY-1703 Læringspsykologi

Course content

Emnet gir en fordypning i sentrale områder av utviklingspsykologi med fokus på spedbarnsalder og barndom. Hovedvekten er på typisk utvikling, men forhold som fremmer eller hemmer en adekvat utvikling vil også bli drøftet. Mennesker utvikler seg kontinuerlig gjennom livet, men de første leveårene er særlig preget av raske forandringer. Kunnskap om spedbarns og barns utvikling er relevant for å kunne forstå bedre I) psykologiske fenomener i voksne, II) kompetanser og behov av barn i forskjellige alder, og III) generelle spørsmål om hva som påvirker menneskets utvikling.

Objective of the course

Kunnskaper:

 • Ha inngående kunnskap om viktige teorier innenfor utviklingspsykologi
 • Ha inngående kunnskap om enkelte metoder for å studere utvikling i spedbarnsalder og barndom

Ferdigheter:

 • Kunne beskrive og drøfte utviklingspsykologiske teorier og modeller
 • Kunne beskrive og drøfte typiske forskningsmetoder som brukes i utviklingspsykologisk forskning
 • Kunne redegjøre for hovedtrekkene i normal utvikling for spedbarn og barn
 • Kunne selvstendig og kritisk vurdere utviklingspsykologisk forskning og teori
 • Kunne trekke sammenhenger mellom forskning, teori og praktisk anvendelse av kunnskaper

Generell kompetanse:

 • Vise forståelse for hvordan individet endrer seg i de første leveårene
 • Kunne bruke utviklingspsykologien som en referanseramme for å kunne forstå andre psykologiske disipliner på en bedre måte
 • Kunne drøfte begrensninger med utviklingsteorier og forskningsmetoder


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen vil bestå av forelesninger og/eller økter med gruppeaktivitet og samarbeidslæring. Undervisningen er tett knyttet praksis med barn som er en del av PSY-2704, Praksis og praksisrelatert undervisning

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.


Assessment

4 timers skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Ved karakteren F tilbys det kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semester.


Error rendering component

 • Earlier years and semesters for this topic