autumn 2019
PED-3057 Kunnskap, menneskesyn og læring - 10 stp

Application deadline

Søknadsfrist 1.juni for enkeltemnestudenter.

Søknadskode: 9371. I merknadsfeltet du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. 


Type of course

Emnet er obligatorisk kan tas som enkeltemne.   

Admission requirements

Jf. opptakskrav gitt av mastergradsprogrammet i pedagogikk.  

Course content

I emnet diskuteres klassiske bidrag i pedagogisk teori med særlig vekt på kunnskap, menneskesyn og læring. Pedagogikkens idehistorie og egenart tematiseres, og pedagogikk som flerfaglig disiplin. Emnet sikter mot å gi studentene et teoretisk grunnlag for kritisk og selvstendig refleksjon. 

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten 

 • har avansert kunnskap om hovedtrekk i pedagogikkens idéhistorie  
 • har god innsikt i sammenhengen mellom menneskesyn og syn på undervisning og læring 
 • har inngående forståelse av den pedagogiske tenkningens plass i samfunnet  
 • kan lese originaltekster i pedagogisk teori i lys av deres samtid og vurdere deres betydning for ettertiden  

 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • anvende forskjellige tilnærminger på gitte pedagogiske problemstillinger, samt deres idéhistoriske premisser 
 • skrive tekster og holde framlegg med utgangspunkt i historiske og samtidige teoretiske pedagogiske perspektiver, og forholde seg selvstendig til disse  
 • spore relevant original- og sekundærlitteratur og drøfte en problemstilling i lys av litteraturen, samt forholde seg kritisk til den 

Generell kompetanse 

 • kan formulere en presis pedagogisk problemstilling og begrunne den 
 • kan reflektere over sammenhenger mellom kunnskap, menneskesyn og læring, og vurdere hvordan ulike empiriske forhold innvirker i slike sammenhenger 


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger og seminarer med aktiv studentdeltakelse (jfr. Arbeidskrav) Emnet har ca 20 timer forelesning og 20 timer seminar, og undervisningen er spredt ukentlig gjennom semesteret.  

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Arbeidskrav 

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

 • Godkjent muntlig 20 minutters fremlegg over oppgitt tema utarbeidet av faglærer. Respons fra medstudenter og underviser  
 • Innlevering av minimum 50 % ferdigstilt utkast til en oppgave (ca 3500 ord/10 sider) med selvvalgt problemstilling. Studentene får strukturert tilbakemelding fra underviser på oppgaven. Frist for innlevering av oppgaven til fastsatt dato. 

Eksamen og vurdering 

Eksamen består av:  

Hjemmeeksamen over en uke med innlevering av endelig versjon av oppgaven (ca. 3500 ord/10 sider) til fastsatt dato. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. 


Error rendering component

 • Earlier years and semesters for this topic