spring 2020
PED-1005 Pedagogisk filosofi - 10 stp

Application deadline

1. desember

Type of course

Teoretisk. Emnet er obligatorisk på bachelorgraden i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 enkeltemner lavere nivå.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-1005N Pedagogisk filosofi (nettstudium) 10 stp

Course content

Emnet tar opp og drøfter problemer av filosofisk og vitenskapsteoretisk art innenfor pedagogikkfaget. Det gjelder for eksempel oppfatninger om pedagogikkfagets egenart og perspektiver på forholdet mellom teori og praksis. Det gis en innføring i grunnleggende begreper i pedagogikkfaget som kunnskap, oppdragelse, undervisning, læring og danning, og det belyses hvordan disse inngår i ulike politiske, etiske og erkjenningsteoretiske sammenhenger.

Recommended prerequisites

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum

Objective of the course

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • Forståelse av noen samtidige og historiske pedagogisk-filosofiske teorier
 • Kunnskap om sentrale pedagogisk-filosofiske perspektiv og arbeidsmåter
 • Kunnskap om pedagogikkens grunnleggende begreper

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Vurdere egne og andres begrunnelser og argumentasjon
 • Diskutere pedagogisk-filosofiske problemstillinger
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere muntlige fremlegg med oppgitt problemstilling
 • Utforme en akademisk tekst ut fra oppgitt problemstilling

Kompetanse

Studenten kan:

 • Reflektere over pedagogiske grunnbegrep, og belyse hvilken rolle ulike kontekster spiller i denne sammenhengen
 • Analysere konkrete problemer i pedagogisk praksis i lys av generelle pedagogisk-filosofiske problemstillinger og teorier


Language of instruction and examination

Undervisningsspråk er norsk.

Teaching methods

Emnet gis i vårsemesteret.

Ukentlige forelesninger, selvstudium og seminarundervisning. Seminarene baseres på aktiv studentdeltakelse og studentene skal ha forberedte innlegg. Fremleggene gjennomføres som en øvelse i argumentasjon. Vurdering av begrunnelser spiller en vesentlig rolle, og man får og gir tilbakemelding på fremstillingsform. Se punktet om obligatoriske arbeidskrav.

Emnet evalueres minimum én gang pr. programperiode i henhold til kvalitetssikringssystemet.


Assessment

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Arbeidskrav 1 – individuelt i samarbeid med medstudenter

Deltakelse i forberedelse til muntlig fremlegg og muntlig framlegg av tekst på seminar (oppgitt problemstilling), respons fra medstudenter og innlevering av teksten, 1700-1800 ord (ca 5 sider)

 • Arbeidskrav 2 - Gruppearbeid

Deltakelse i forberedelse til muntlig fremlegg, innlevering av gruppepresentasjon (f.eks. powerpoint) og muntlig fremlegg i gruppe (oppgitt problemstilling), ca. 15 minutter

Eksamen/vurdering: Hjemmeeksamen (oppgitt problemstilling) på ca. 2400 ord (ca. 7 sider) som skrives over én (1) uke. Det gis bokstavkarakter med en skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Recommended reading/syllabus

Pensumliste for PED-1005 Pedagogisk filosofi
 • Earlier years and semesters for this topic