spring 2020
BED-2049 Digital markedsføring - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2027 Markedsføring i sosiale medier 10 stp

Course content

Internett har gitt bedrifter en ny arena for kommunikasjon med forbrukere. Sosiale medier, søkemotorer og e-post har blitt noen av de mest effektive verktøyene i bedriftenes kommunikasjonsmiks. Kompetanse om digital markedsføring har derfor blitt helt nødvendig for dagens markedsførere. Dette kurset vil lære deg hvordan du kan jobbe strategisk og operativt med markedsføring på internett. Du vil lære om de viktigste verktøyene for digital markedsføring, og prinsipper for å utøve ulike digitale markedsaktiviteter. Du vil også lære hvordan du kan lage en strategisk plan for digital markedsføring, og hvordan du analyserer og planlegger digitale kampanjer.

Objective of the course

Kunnskap

 • har kunnskap om digitale markedsføring sin historie og egenart, og hvordan dette har endret måten markedsføring utøves på
 • Har bred kunnskap om sentrale teorier, begreper og prinsipper innenfor digital markedsføring og sosial kommunikasjon
 • Har innsikt i ulike digitale markedskommunikasjonskanaler og deres bruksområder
 • Har kunnskap om stegene i en planleggingsprosess for digital markedsføring

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap til utvikling av begrunnede strategier for bedriftens markedsføring i sosiale og digitale medier
 • kan beherske sentrale digital verktøy som blogger, Facebook, Google og andre sosiale medier for utøvelse av digital markedsføring
 • kan anvende teorier og modeller som er relevante for planlegging og måling av sosial og digital markedsføring
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om digital markedsføring og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over kjerneprinsippene i digital og sosial kommunikasjon
 • kan planlegge og gjennomføre strategier, kampanjer og aktiviteter knyttet til digital markedsføring, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff relatert til sosial og digital markedsføring som teorier, problemstillinger og løsninger gjennom både skriftlig, muntlig og andre relevante uttrykksformer
 • Har omfattende innsikt i ulike mekanismer i den digitale verden tatt fra både et (mikro) forretnings- og et mer overordnet (makro) samfunnsperspektiv


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Assessment

Eksamen består av tre deler:

Semesteroppgave i grupper (Strategisk planlegging). 40 %

Semesteroppgave i grupper (Praktisk utøvelse). 30%

Multiple-choice-oppgaver. 30 %

Kandidatene vil bli vurdert med bokstavkarakter A-F, hvor F er stryk.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Utsatt og ekstraordinær eksamener arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. 


 • Earlier years and semesters for this topic