autumn 2020
TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester) - 10 stp

Last changed: 11.08.2021

Type of course

Emnet er teoretisk. Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet og kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester) 10 stp
IGR1508 Matematikk 1 10 stp

Course content

Del 1 - Matematikk forkurs:

 • Aritmetikk og algebra
 • Mengdelære
 • Likninger og ulikheter
 • Trigonometri 1
 • Funksjoner 1
 • Grenseverdier og asymptoter
 • Derivasjon og funksjonsdrøfting
 • Vektorregning
 • Trigonometri 2 med derivasjon
 • Geometri
 • Eksponential - og logaritmefunksjoner med derivasjon
 • Funksjoner 2 med inverse funksjoner med derivasjon
 • Integrasjon

Del 2 - Fysikk forkurs

 • Rettlinjet bevegelse
 • Kraft og bevegelse
 • Mekanisk energi
 • Kraft og bevegelse i to dimensjoner
 • Statikk
 • Mekanikk i væsker og gasser
 • Termofysikk
 • Gasslovene

Del 3 - Matematikk 1

 • Vektorer i rommet. Skalarprodukt og vektorprodukt.
 • Komplekse tall.
 • Funksjoner av en variabel, grafer, grenseverdier og kontinuitet.
 • Derivasjon med anvendelser.
 • Integrasjon med anvendelser.
 • Første- og andreordens differensiallikninger med konstante koeffisienter.
 • Funksjoner av flere variable.
 • Partiell derivasjon, gradient og retningsderivert.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Del 1 og Del 2: Gjennom forkursdelen å gi kunnskaper i matematikk og fysikk som tilsvarer Forkurs i realfag for ingeniørutdanning.

Del 3: Matematikk 1 del

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon, funksjoner av flere variable og vektoranalyse.

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler.
 • Kandidaten kan resonnere matematisk.
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
 • Kandidaten har god regneferdighet.
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger.
 • Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.

Kompetanse:

 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Forelesninger med oppgaveregning individuelt og i grupper.

Assessment

Arbeidskrav:

80 % oppmøte for Del 1, 2 og 3

Del 1:

Fire godkjente innleveringer for å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av besvarelsen må være rett.

Én to timers prøve etter tre uker.

Én femtimers juleprøve.

Del 2:

To godkjente innleveringer.

Én to timers prøve tre uker etter undervisningsstart i fysikk.

Én femtimers juleprøve.

Én sommerkursprøve avholdes i oktober og inneholder matematikk og fysikk fra del 1 og del 2.

Alle overnevnte prøver i del 1 og del 2 og sommerkursprøve må være bestått. Vurdering: A-F. F er ikke bestått.

Del 3:

Tre godkjente innleveringer.

Sommerkurset regnes som gjennomført ved bestått sommerkursprøve og godkjente innleveringer for del 1 og del 2 som har frist innen 31. oktober.

Eksamen og vurdering:

Endelig karakter består 100 % resultatet fra én 5 timers skriftlig skoleeksamen. Vurdering: A-F. F er ikke bestått.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.