autumn 2020
TEK-1500 Beregningsorientert programmering - 5 stp

Last changed: 11.08.2021

Application deadline

1. juni

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Course overlap

IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk 5 stp
IGR1514 Grunnleggende data 5 stp
TEK-1112 Programmering med ingeniørfaglig anvendelse og statistikk 5 stp

Course content

Beregningsorienter programmering  

IKT og Sikkerhet (1,5stp)

 • Grunnleggende begreper
 • Bevissthet og sikkerhetskultur
 • Personvern
 • Lover, reguleringer og etikk

Programmering for beregninger (2stp)

 • Grunnleggende innføring i programmeringsverktøy  
 • Hva er programmering, utvikling av programvare  
 • Script og funksjoner  
 • Valg og løkker  
 • IKT og sikkerhet 

Regneark (1,5 stp)

 • Funksjoner og formler  
 • Data, tabeller og grafer  
 • Beregninger


Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten kan  

 • Gjenkjenne og gjøre rede for grunnleggende programmeringstekniske utfordringer som kan løses med programmering og datastrukturer. 
 • gjenkjenne og forklare bruken av variabler, operasjoner og funksjoner.  
 • anvende verktøy som regneark og simuleringer til å løse beregningsorienterte utfordringer.
 • Demonstrere dette gjennom praktisk anvendelse på utfordringer i obligatoriske arbeider og utfordringer. 
 • Identifisere generelle sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i systemer som anvendes til beregningsorienterte formål.
 • Gjøre rede for grunnleggende sikkerhetsmekanismer i aktuelle IKT-løsninger.
 • Finne frem til gjeldende lover og regelverk for lagring og behandling av personopplysninger.
 • Avdekke typiske sårbarheter i IKT-løsninger og har kunnskap om slike sårbarheter.

 Ferdigheter:

Kandidaten kan  

 • anvende grunnleggende teknikker innen praktisk programmering. 
 • anvende regneark til statistiske og andre ingeniørmessige utfordringer. 
 • beskrive et matematisk problem i et programmeringsspråk.
 • bruke programmeringsspråk for å lage program til matematiske og tekniske anvendelser. 

Kompetanse:

 • har innsikt i grunnleggende programvareutvikling for å anvende dette til å løse enkle ingeniørmessige problemer. 
 • kan relatere programmeringskunnskap til problemløsing og begrunne hvorfor det er et viktig redskap for teknisk ingeniørarbeid og vitenskap. 
 • har oversikt over lover og regler som berører aktuelle IKT systemer.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Forelesninger og instruksjoner foreligger som opptak og forventes brukt av studentene. Det vil være kollektiv gjennomgang av eksempler og kollektivt styrte øvinger i starten. Gjennomføring av øving hvor veileder/assistent er tilgjengelig.

Assessment

Arbeidskrav

Et antall obligatoriske oppgaver, se LMS for detaljer. Alle må være godkjent.

Eksamen og vurdering

Mappevurdering (vurderingsgrunnlag): Bokstavkarakter A-F, F er stryk.

Mappens innhold vektes ulikt i sitt bidrag til sluttkarakter i emnet. Se LMS for detaljer. Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet. Dersom deler av vurderingsgrunnlaget mangler gir dette karakteren F. Kontinuasjon i emnet gjennomføres ved å komplettere manglende/ikke godkjente arbeider i mappen med nye. Kontinuasjonsperioden er 202nW5D1/3