autumn 2020
BED-2047 Forhandlinger - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Course content

Kurset lærer studenten teori og praksis innen forhandlinger. Studenten vil bli gjort kjent med ulike forhandlingssituasjoner og utfordringer som gjerne dukker opp i en forhandlingssituasjon, og vil lære hvordan disse kan håndteres.

 

Kurset består av en kombinasjon av teori og praksis. Studenten blir gjort kjent med teori og modeller i forelesninger og gjennom litteraturstudier. Forhandlingsøvelser er sentrale i kurset og stiller derfor krav til studentens delaktighet. Studenten skal utarbeide forhandlingsanalyser som skal gjøres individuelt og i gruppe.

 

Studenten skal praktisere forhandlinger, deriblant sammen med jusstudenter. Forhandlingsøvelser illustrerer teori i praksis, og det er ved å praktisere at studenten lærer hvordan en forhandling kan gjennomføres på en konstruktiv måte. Forelesningsplanen som blir lagt ut i Canvas ved semesterstart vil vise hvilke aktiviteter som finner sted og når gjennom semesteret. Det er viktig at studenten gjør seg kjent med alle obligatoriske aktiviteter i kurset da disse må være godkjent for å kunne ta eksamen.

 

Forberedelser

Studentene oppfordres til å lese litteraturen som er oppgitt i forelesningsplanen før de kommer til en forelesning og forhandlingsøvelse. Det vil gi et bedre læringsutbytte da man er kjent med stoffet som skal gjennomgås.

 

Veiledning

Det vil bli gitt veiledning til gruppearbeidet. Informasjon om dette vil bli lagt ut i Canvas. Forbered spørsmål som dere ønsker å drøfte, da får dere bedre nytte av veiledningen.


Objective of the course

Når kurset er avsluttet skal studenten være i stand til å forklare grunnleggende begreper og prinsipper innen forhandlingsteori. Studenten skal være i stand til å redegjøre for hva som skjer i en gitt forhandlingssituasjon. Studenten skal kunne presentere forslag med hensyn til hvilken strategi som kan være fruktbar i ulike forhandlingssituasjoner, samt være forberedt på å justere denne undervegs når situasjonen krever det. Etter endt kurs skal studenten ha en god forståelse for hvordan planlegge en forhandling og hvordan den bør gjennomføres, samt være beredt til å delta i reelle forhandlinger.

 

Studenten skal etter endt kurs ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskap og forståelse:

  • Kunne redegjøre for grunnleggende begreper og prinsipper innen forhandlingsteori.
  • Kunne redegjøre for hvilke utfordringer som kan dukke opp i en forhandlingssituasjon, og om hvordan disse situasjonene kan håndteres.
  • Kunne planlegge og forberede en reell forhandling.

Ferdigheter:

  • Kunne fremme forslag om hvilken strategi som kan være fruktbar i ulike forhandlingssituasjoner.
  • Kunne delta i reelle forhandlinger
  • Være i stand til å variere forhandlingsstrategi avhengig av situasjonen.

Kompetanse:

  • Kunne formidle og drøfte sentrale aspekter i ulike forhandlingssituasjoner.
  • Besitte grunnleggende kunnskap innen feltet, og studenten skal ha et godt utgangspunkt til å utvikle kunnskapen ytterligere.
  • Kunne lære av og analysere reelle forhandlinger.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Høsten 2020 blir kurset gitt som et ordinært tilbud og innebærer ulike undervisningsformer på Campus, 2-4 timer per seanse. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på Campus da kurset krever at studenten deltar i en rekke arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger og forhandlingsøvelser, samt gruppearbeid, presentasjoner, og veiledning.

 

Emnetimeplanen BED - 2047 gir informasjon om hvor og når forelesninger og forhandlingsøvelser, presentasjoner, og veiledning finner sted.

 

Forelesningsplanen blir lagt ut på Canvas rett før semesterstart.

 

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke er gitt i emnebeskrivelsen, forelesningsplanen, på Canvas eller i pensumlitteraturen.

 

Dataverktøy Det forventes at studentene mestrer bruk av tekstbehandling.


Assessment

Forhandlingsanalyse: Gruppebesvarelse

Studenten skal i løpet av semesteret levere inn en gruppebesvarelse som tar utgangspunkt i en gjennomført forhandlingsøvelse. Besvarelsen skal utarbeides av de to teamene som forhandlet med hverandre. Besvarelsen skal bestå i å utarbeide en forhandlingsanalyse: forberedelsene, forhandlingene og utfallet. Analysen skal også bestå av en drøfting om hva som gikk bra og hva som gikk mindre bra, og fremme forslag på hva dere ville gjort annerledes om muligheten til å gjøre forhandlingen på nytt var tilstede.

 

Besvarelsen skal være på max 13 sider + forside, referanser og vedlegg.

 

Besvarelsen utgjør 30 % av total karakteren.

 

Forhandlingsanalyse: Individuell

Studenten skal utarbeide en individuell forhandlingsanalyse på max 8 sider + forside, referanser og vedlegg. Studenten skal ta utgangpunkt i et av casene som blir brukt i forhandlingene med jus studentene. Forhandlingsanalysen skal analysere forhandlingsprosessen (forberedelsene, forhandlingene og utfallet), og drøfte hva som gikk bra og hva som gikk mindre bra, og hva kunne vært gjort annerledes om du fikk anledning til å gjøre forhandlingen på nytt.

 

Besvarelsen utgjør 30 % av total karakteren.

 

Begge forhandlingsanalysene skal vise at dere behersker sentrale begreper i forhandlingslitteraturen (pensum), og at dere forstår hvordan bruke teorien til å analysere forhandlingsprosessen.

 

Individuell hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen er individuell. Denne eksamenen består av en case og en rekke spørsmål som skal besvares. Også denne besvarelsen skal vise at du behersker sentrale begreper i forhandlingslitteraturen (pensum), og at du forstår hvordan bruke teorien til å analysere hendelser i en forhandlingsprosess. Studenten anbefales å ta vare på alle notater fra forhandlingsøvelsene i kurset da dette vil være et viktig materiale for å besvare hjemmeeksamen.

 

 

Besvarelsen skal være på max 13 sider + forside, referanser og vedlegg.

 

Hjemmeeksamen utgjør 40 % av total karakteren.

 

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

 

Bokstavkarakterer A-E, der F er stryk.

 

Arbeidskrav

Studentene må oppfylle en rekke arbeidskrav for å kunne få avlegge eksamen i emnet.

 

Arbeidskrav: Forhandlingsøvelser

Studentene skal delta i forhandlingsøvelser ved HHT og sammen med jus-studenter. De fleste forhandlingsøvelsene vil ha en varighet på mellom 2 og 4 undervisningstimer. Mer detaljert informasjon om tidspunkt for obligatoriske forhandlingsøvelser blir lagt ut på Canvas før semesterstart.

 

Arbeidskrav: Presentasjon

Gruppebesvarelsen skal presenteres og hvert medlem i gruppa skal bidra i presentasjonen. Tidspunkt for presentasjonen vil bli oppgitt ved semesterstart.

 

Hvis studenten ikke oppfyller et arbeidskrav må det leveres inn dokumentasjon som sykemelding til studieadministrasjonen for at et alternativt arbeidskrav skal kunne tilbys, og for å få en ny dato slik at arbeidskravet blir fullført.


Recommended reading/syllabus

Pensumliste for BED-2047 Forhandlinger
  • Earlier years and semesters for this topic