autumn 2020
BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ØS205 Forretningsjus og arbeidsrett 10 stp
BED-6010 Forretningsjus og arbeidsrett 10 stp
BED-2010F Forretningsjus og arbeidsrett 10 stp

Course content

Innføring i juridisk metode og juridisk problemanalyse. Oversikt over rettssystemet. Kontraktsrett (avtalerett og kjøpsrett), penge- og kredittrett, garanti og panterett, selskapsrett, erstatningsrett, produktansvar, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, forvaltningsrett samt markeds - og konkurranserett. Arbeidsrett, herunder inngåelse av arbeidsavtaler, oppsigelsesvernet, oppsigelsesfrister, permittering, arbeidstid- og overtid, deltidsansettelser, ferieloven samt om tariffavtaler og fredsplikt.

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Har god kunnskap om regler som regulerer rettigheter og plikter for næringsdrivende
 • Har god kunnskap om næringsdrivende erstatningsrettslige plikter
 • Har god kunnskap om krav, plikter og anbefalinger i henhold til etablering, drift og avvikling av næringsvirksomheter
 • Har kunnskap om styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar knyttet til driften av en virksomhet og dertil tilhørende personlig ansvar
 • Har god kjennskap til relevante hensyn ved valg av organisasjonsform og dertil ulike grader av personlig økonomisk ansvar for selskapets kreditorer i de ulike selskapsformene, samt grad av innskuddsplikt ved de ulike selskapstypene
 • Har god kunnskap til Arbeidsmiljølovgivningen og andre relevante regler tilknyttet arbeidsgiveransvar og arbeidstakers rettsstilling
 • Har kunnskap om grunntrekkene i forvaltningsretten
 • Har kunnskap om daglig leder samt styrets plikter samt erstatnings- og strafferettslig ansvar
 • Har kunnskap om reglene for pante- og garantistillelser
 • Har god kunnskap om reglene for gjeldsforhandling, konkurs og tvangsinndrivelse
 • Kjenner til www.lovdata.no som sentral kilde for oppdatering om nytt lovverk
 • Får opplæring i juridisk metode slik at kandidatene har metodisk verktøy til egen videreutvikling i faget og for å gjøre seg kjent med regelendringer og nytt lovverk
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor forretningsjusfaget ved autoritativ kildebruk
 • Har kjennskap til det samfunnsansvaret som medfører regelanvendelse, innholdet i 1814 Grunnloven og de rettsstatsprinsipper de norske rettsstaten er tuftet på, oppbygningen av rettsvesenet, samt de grunnleggende avtalerettslige prinsippene som er nedfelt i Kon Christian Den Femtis Norske Lov av 1687
 • Har kunnskap jussens egenart og betydning i samfunnet.

Ferdigheter:

 • Kan anvende regler om rettigheter og plikter for næringsdrivende
 • Kan anvende juridisk metode og forstår juridiske grunnbegreper samt behersker juridisk problemanalyse på konkrete praktiske problemstillinger
 • Kan anvende Arbeidsmiljøloven og annet sentralt arbeidsrettslig regelverk
 • Kan anvende lovsamlinger og finne frem i disse, bruke stikkordsregister, juridiske søkeverktøy på www.lovdata.no
 • Kan forestå egen vurdering av valg mellom ulike juridisk organisasjonsformer og fordeler og ulemper ved valget mellom disse.
 • Kontrollere og avstemme egne juridiske vurderinger opp mot gjeldende rettspraksis mv
 • Kan formidle sentrale problemstillinger i forretningsjus faget muntlig og skriftlig med basis i fagets formelle rammebetingelser
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen den juridiske fagdisiplinnen og bidra til god utvikling av forretningspraksis.

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i sentrale regelverk for næringsdrivende og problemstillinger knyttet til juridisk problemanalyse og legal risk management, samt praktisk løsning av disse
 • Har innsikt i Advokatforskriften med tilhørende etiske dilemmaer som regelverket omtaler
 • Kan planlegge og gjennomføre enklere juridiske problemanalyser og foreslå faglig forsvarlig løsninger på disse.
 • Vurdere ulike rettslige handlingsalternativer opp mot straffelovgivning og aktsomhetsnormen i erstatningsretten og lovfestet culpaansvar
 • Vurdere når en virksomhet har plikt til å melde oppbud for å unngå ansvar for videre drift på kreditors regning etter at insolvens har inntrådt
 • Kan formidle sentrale problemstillinger i forretningsjusfaget muntlig og skriftlig med basis i anerkjente prinsipper for juridisk metode
 • Kan utveksle juridiske synspunkter og erfaringer med andre innen forretningsfaget, jurister/advokater og samt bidra til god utvikling av praksis
 • Kjenner til teknikker for refleksjon over de lege lata contra de lege ferenda vurderinger samt metoder for juridisk/etisk egenrefleksjon.


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Assessment

Arbeidskrav:

Skriftlig innleveringsoppgave må bestås før en kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

Det vil bli avholdt en 4 timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Eksamen arrangeres i Tromsø og Alta. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


 • Earlier years and semesters for this topic