autumn 2021
FIL-1020 Innføringsemne i filosofi - livsfilosofi - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Type of course

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i studieprogrammet og er grunnlag for videre fordypning i emner på 2000-nivå.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-1000 Innføringsemne i filosofi 10 stp

Course content

Livsfilosofi reiser spørsmål om hvordan du bør leve ditt liv. Til forskjell fra etikk, som gjerne fokuserer på hvordan vi skal forholde oss til andre, så fokuserer livsfilosofien primært på hvordan du bør leve for at livet skal bli godt, lykkelig eller meningsfullt. Som ledd i dette undersøker livsfilosofien også menneskets grunnvilkår og hva det vil si å være et menneske.

 

Ett viktig trekk ved menneskelivet er at det utgjør en helhet, samtidig som det består av faser med ulike kjennetegn. Livsfilosofi undersøker derfor hvordan vi kan tenke rundt og vurdere livet både som helhet og i ulike faser i livet.

 

Når det gjelder helheten, kommer sentrale livsfilosofiske teorier om mening, hensikt, lykke, velvære og funksjonalitet inn i bildet. Emnet inneholder en grunnleggende oversikt over sentrale livsfilosofiske bidrag om menneskets liv, vesen og vilkår, og om hvordan vi kan mestre livet. Her er idealer om selvutvikling, selvinnsikt, spiritualitet eller religiøsitet sentrale.

Når det gjelder de ulike fasene i livet, vil fokus være på ulike utfordringer og problemer som preger deg avhengig av hvor du er i livet, samt mulige livsfilosofiske svar på hvordan vi forholder oss til dette på en god måte. Nøkkelbegreper kan være avhengighet, autonomi og identitet i barndom, ungdom og formativ alder, kjærlighet, seksualitet, vennskap, kjønn og foreldreskap i ungdom og voksen alder, samt spørsmål knyttet til mening, midtlivskrise, sykdom, alderdom og død.

Pensum: 600-800 sider


Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 • Kjennskap til teorier for å tolke og vurdere lykke, velvære samt hva det vil si å ha et godt og meningsfullt liv. Det være seg dydsetisk teori, eudaimonisme, stoisisme, perfeksjonisme, hedonisme og narrativ teori.
 • Oversikt over teorier for å forstå og vurdere menneskets livsvilkår, så som eksistensialisme, anti-natalisme og transhumanisme.
 • Oversikt over sentrale begreper i livsfilosofi, så som lykke, eudaimonia, velferd, velvære, kjærlighet, mening i livet, mening med livet og meningsfullhet.
 • Kjennskap til filosofiske problemstillinger knyttet til menneskelivet og dets ulike faser, som døden i forbindelse med alderdom, midtlivskrise og sykdom, kjærlighet, seksualitet, identitet, uavhengighet og kjønn i forbindelse med ungdom og tidlig voksenliv, eller avhengighet i forbindelse med det å bli forelder, det å få barn og det å være barn.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Gjøre vurderinger av livet som helhet og de ulike fasene i livet.
 • Forstå og vurdere menneskets livsvilkår og hvordan disse muliggjør eller vanskeliggjør gode, lykkelige eller meningsfulle liv.
 • Stille spørsmål ved og reflektere over i hvilken grad vi bør jobbe for å endre noen av menneskets grunnvilkår.

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • Tenke systematisk om gode og problematiske aspekter i et menneskeliv på en måte som er relevant for egen og andres livsførsel.
 • Reflektere over livsfilosofiske problemstillinger og oppnå selvinnsikt på tema som preger ulike faser og områder i livet.
 • Analysere livsfilosofiske problemstillinger og tema som kommer til uttrykk i kunst og kultur.


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

Det er 6-8 to-timers obligatorisk skriveseminar eller 6-8 obligatoriske skriftlige innleveringer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Studenten må delta på skriveseminar: enten ved registrert oppmøte på minst 75% av de oppsatte skriveseminarene eller ved skriftlig innlevering og godkjennelse av minst 75% av arbeidsoppgavene tilhørende skriveseminaret.

Studenten må innen gitt frist levere et skriftlig førsteutkast på semesteroppgaven på 2000-2500 ord med formativ tilbakemelding av faglærer.

Tema og problemstilling for arbeidsoppgavene og semesteroppgaven avklares med faglærer.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en skriftlig semesteroppgave på 3000-3500 ord.

Tema og problemstilling for semesteroppgaven avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Earlier years and semesters for this topic