autumn 2021
SAM-2031 Nordsamisk som fremmedspråk: Videregående språkkurs - 15 stp

Last changed: 18.01.2022

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne 

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Forkunnskaper tilsvarende årsenhet i nordsamisk som fremmedspråk, eller samisk som 2. språk på videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Course content

Kurset er en videreføring av innholdet i årsenheten i nordsamisk som fremmedspråk. Studentene skal selv produsere tekster, og i den forbindelse vektlegges setningsoppbygging og generell språkrøkt. Studentene skal fordype seg i ordavledning og derav syntaktiske følger. I tillegg vil studentene arbeide med setningstilsvar og infinitte verbformer. Studentene vil trene på oversettelse av tekster i et kontrastivt perspektiv. Studentene vil ha muntlige framføringer, og også trene seg på å forstå nordsamiskes dialekter. Temaene på kurset er stort sett knyttet til arbeids- og samfunnsliv.

Objective of the course

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

  • et godt ordforråd
  • forståelse av flere nordsamiske dialekter
  • kunnskaper om ordavledning og infinitte verbformer og setningsoppbygging
  • kunnskaper om forskjeller i samisk og norsk setningsoppbygging

Ferdigheter

Du kan:

  • gode skriftlige ferdigheter i nordsamisk
  • snakke og skrive om temaer knyttet til samfunns- og arbeidsliv
  • oversette enkle og litt vanskeligere tekster til samisk
  • bruke språklige ressurser på internett til hjelp 


Language of instruction

Nordsamisk. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk.

Teaching methods

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeider over Zoom eller liknende kanal.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

I løpet av kurset skal studentene levere inn 2 obligatoriske skriftlige øvinger og gjennomføre en muntlig framføring. Øvingene må leveres inn til fastsatte tider, og må være godkjent senest to uker før eksamen.

Eksamen består av:

  •  6-timers skriftlig eksamen.

Eksamensspråket er nordsamisk. Skriftlig eksamen avholdes ved campus i Tromsø.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.