spring 2022
FIL-2060 Bacheloroppgave i filosofi - 10 stp

Type of course

Emnet inngår som valg- og fordypningsemne i bachelorgradsprogrammet i filosofi og er en spesialisering der studenten står fritt til å velge fagfelt. Emnet er godt egnet for studenter som ønsker å gå videre med en mastergrad i filosofi.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-2090 Bacheloroppgave i filosofi 20 stp

Course content

Emnet er en mulighet for studenter som ønsker å fordype seg i et valgfritt fordypningsemne og gjennomføre et selvstendig miniforskningsarbeid eller praksisopphold, der studenten selv velger problemstilling, tema, pensum og ev. ekstern aktør, og har individuell veiledning i løpet av semesteret. I samråd med veileder utvikler studenten et prosjekt og velger ut et relevant pensum som knytter an til forskningslitteratur innen det valgte fordypningsområdet (originaltekster, sekundær- eller kommentarlitteratur og aktuelle debatter), samt velger ev. ekstern samarbeidspartner for praksisopphold.

Prosjektet kan enten være en skriftlig semesteroppgave på 7000-9000 ord der studenten gjennom veiledning gjennomfører et større, selvstendig refleksjonsarbeid. Eller det kan være en skriftlig praksisoppgave på 3500-6000 ord, som utføres med bakgrunn i at studenten har hatt et praksisprosjekt med utplassering hos en relevant ekstern aktør.

Det valgte fordypningsområdet kan senere være utgangspunkt for en mastergradsoppgave, men også studenter som ikke velger å studere videre på master vil ha utbytte av å gjennomføre et slikt selvstendig miniforskningsarbeid.

Pensum: 500-800 sider, hvorav halvparten skal bestå av originallitteratur. Pensum legges opp i samråd med veileder og godkjennes av denne innen 1.april i vårsemesteret og 1.oktober i høstsemesteret.


Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Inngående kunnskap og forståelse om sentrale tema, argumenter og problemstillinger innenfor det valgte fordypningsområdet.
 • Oversikt over den filosofiske bakgrunnen for sin problemstilling og dens relevans for andre problemstillinger og tema.
 • Kjennskap til styrker og svakheter ved ulike posisjoner og argumenter i sitt fordypningsområde.
 • Forståelse for implikasjoner og konsekvenser av de konklusjoner en gjør seg i løpet av oppgaven eller prosjektet.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Formulere og analysere problemstillinger, posisjoner og argumenter innenfor sitt fordypningsområde på en selvstendig og kritisk måte.
 • Drøfte og reflektere kritisk over de relevante problemene og utfordringene som er innen sitt fordypningsområde.
 • Analysere og vurdere kritisk sine egne argumenter og påstander i oppgaven.
 • Organisere og gjennomføre et miniforskningsarbeid eller praksisprosjekt.

Kompetanse

Studenten kan:

 • Formidle skriftlig og muntlig relevant og komplisert fagstoff på en strukturert og klar måte.
 • Innhente og systematisk organisere relevant informasjon fra et komplekst tekstmateriale.
 • Organisere og kommunisere egne faglige bidrag og fremstøt på en koherent og sammenhengende måte.
 • Anvende problemstillinger, tema og argument fra valgt fordypningsområde på andre relevante problemstillinger.


Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Det er ikke ordinær undervisning.

Studenten har en individuell veileder og veiledningen skjer i form av gjennomgang og tilbakemelding på praksisprosjekt eller oppgaveutkast. De som velger praksisprosjekt har også ev. opphold hos ekstern aktør knyttet til dette prosjektet.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Studenten må innen gitt frist gjennomføre tre veiledninger på bakgrunn av arbeid med semesteroppgaven eller praksisprosjektet.

I den første avklares tema og problemstilling, samt eventuell plan for prosjektopphold hos ekstern aktør.

Tema og problemstilling skal være godkjent av veileder senest 1. april i vårsemesteret og 1. oktober i høstsemesteret.

I den andre veiledningen legger studenten frem disposisjon og innledning til oppgaven eller prosjektet. I tredje veiledning gjennomgås et oppgave- eller prosjektutkast som er levert inn på forhånd.

Tidspunkt for veiledning og eventuelt opphold hos ekstern aktør avtales mellom student og veileder og eventuell ekstern aktør.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av enten en semesteroppgave på 7000-9000 ord og en halvtimes muntlig eksamen der oppgaven forsvares, eller et gjennomført praksisprosjekt med utplassering hos en relevant ekstern aktør med innlevert praksisoppgave på 3500-6000 ord etterfulgt av en halvtimes muntlig eksamen der prosjektet forsvares.

Tema og problemstilling for semesteroppgaven eller praksisoppgaven må avklares med veileder og godkjennes innen oppgitt frist.

Semesteroppgaven eller praksisprosjektet vurderes med bokstavkarakter A-F der F regnes som stryk. Muntlig eksamen er justerende og kan justere karakteren på semesteroppgaven eller praksisprosjektet en karakter opp eller ned.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Begge eksamensdeler må gjennomføres ved kontinuasjon.


 • Earlier years and semesters for this topic