spring 2023
BED-3097 Strategisk innkjøp og forsyningskjedeledelse - 10 stp

Type of course

Faget er kun for programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Kurset krever tilstedeværelse på campus der undervisningen foregår. Faget passer ikke for studenter som ikke kan følge forelesninger, gruppearbeid og lignende.


Course content

Innkjøp er en kritisk funksjon for de fleste bedrifter. For det første er innkjøpsfunksjonen kritisk fordi innkjøpskostnadene utgjør en betydelig andel av de totale kostnadene for de fleste bedrifter (f.eks. så høyt som 50 %+ for industribedrifter eller så høyt som 80 %+ for bedrifter innen detaljhandel og handel). For det andre er innkjøpsstrategien avgjørende for effektiv implementering av selskapets overordnede forretningsstrategi i produksjonsmarkedet, i form av kostnader, kvalitet, rettidig levering, etc.

Innkjøpsbeslutninger må derfor gjøres basert på en grundig definert innkjøpsstrategi innebygd i den overordnede forretningsstrategien til selskapet, samt basert på en analyse av leverandørmarkedet som selskapet opererer i. For å nå mål for innkjøpsstrategien, må selskapet ha en hensiktsmessig organisering av sin innkjøpsfunksjon samt relasjoner til sine ulike leverandører. Til slutt skal virksomheten systematisk evaluere innkjøpsresultater, både når det gjelder intern struktur og prosesser, evne til å oppfylle juridiske og etiske standarder, samt ytelsen til sine leverandører.

Tema:

- Innkjøpets rolle i forsyningskjeden

- Innkjøpsprosessen

-Outsourcingsproblemer: Lage eller kjøpe?

-Innkjøpsstrategi og forretningsstrategi

-Leverandørstrategi og leverandørstyring

-Supply chain management

-Dual sourcing og "flertalls" former

-Bedriftsnettverk

- Organisering av innkjøpsfunksjonen

- Innkjøpsytelsesmåling

-Leverandørvurdering

-Innkjøp i offentlig sektor


Objective of the course

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten...

 • har inngående forståelse for området innkjøpsstrategi og supply chain management, og hvordan dette relaterer seg til selskapets strategi og ytelse
 • har avansert kunnskap om viktige temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen Innkjøpsstrategi og supply chain management
 • har inngående kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen Innkjøpsstrategi og supply chain management
 • kan oppdatere sine kunnskaper innen Innkjøpsstrategi og supply chain management
 • har god kunnskap om fagfeltets historie, tradisjoner, særpreg og plass i samfunnet

Ferdigheter - Kandidaten...

 • kan gjenkjenne utfordringer og dilemmaer knyttet til innkjøpsstrategi og styring av forsyningskjeden
 • kan anvende akademisk kunnskap og relevante resultater av forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og ta velbegrunnede valg
 • kan reflektere over egen akademisk praksis og justere den under veiledning
 • kan finne, vurdere og referere til informasjon og vitenskapelig stoff og presentere det på en måte som belyser problemstillingen
 • behersker relevante vitenskapelige verktøy, teknikker og kommunikasjonsformer

Kompetanse - Kandidaten...

 • Kan presentere relevante teorier og analytiske verktøy knyttet til domenet innkjøp og supply chain management og kunne anvende dem i en praktisk situasjon

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Arbeidet vil bestå av forelesninger, casediskusjoner, semesteroppgave og avsluttende eksamen. Studentene vil bli organisert i grupper som har ansvar for innlevering og presentasjon av skriftlig oppgave.

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 23.05.2023 09:00 (Hand out)
23.05.2023 13:00 (Hand in)
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Innlevering og presentasjon av skriftlig case Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Innlevering og presentasjon av skriftlig caseoppgave.

Re-sit examination

Det vil arrangeres kontinuasjonseksamen på emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic