spring 2023
BED-3059 Strategisk analyse av bedrifter og næringer - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Course content

Kurset vil fokusere på tre grunnleggende spørsmål innenfor det bedriftsøkonomiske området: 1) hvorfor opplever noen bedrifter suksess, mens andre ikke gjør det? 2) hva er årsaken til at prestasjonsforskjeller i noen caser er varige, mens de er midlertidige i andre tilfeller og 3) hvordan kan ledelsen bruke kunnskap om 1) og 2) til å formulere og implementere strategier som kan bidra til å forbedre prestasjonene til egen virksomhet.

I kurset legger vi særlig vekt på teorier som tar utgangspunkt i de ressursmessige forutsetningene en bedrift har for å kunne lykkes med ulike strategiske valg. Emnet i strategisk analyse fokuser på bedrifter og næringer som har stor betydning for verdiskapingen i Norge, det vil si reiseliv, sjømat, energi, handel og tjenesteyting.


Recommended prerequisites

BED-2003 Foretaksstrategi

Objective of the course

Hva lærer du? Etter bestått emne forventer vi at studentene skal ha oppnådd følgende lærings­utbytte:

Kunnskaper og forståelse:

  • Ha en bred og generell kunnskap om emnet foretaksstrategi, og dybdekunn­skap om et avgrenset tema som kan danne basis for en semesteroppgave.
  • Kunnskap og forståelse om hvordan praktiske problemstillinger kan forankres i strategiske teorier, modeller og analyser.

Ferdigheter:

  • Kunne arbeide selvstendig med å formulere strategiske problemstillinger og utføre strategiske analyser på grunnlag av faglige kunnskaper.
  • Kunne bruke den faglige kunnskapen som grunnlag for å utvikle foretaks­strategier i praksis.

Kompetanse:

  • Kunne kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet.
  • Kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet strategisk analyse på selvstendig grunnlag.

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Emnet blir lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Undervisningen er utformet i to deler.

Del I: Forelesninger av faglærer. Her blir studentene fortrolig med sentral litteratur, de vil få ideer til semesteroppgaver og innsikt i hvordan strategiske analyser kan bli utført. På noen forelesninger skal studentene gruppevis presentere vitenskapelige artikler eller temaer i læreboka. Alle studentene bør delta på forelesningene der vi forventer at de har forberedt seg på forhånd og deltar aktivt i diskusjoner.

Del II: Seminar. På seminarene skal studentene presentere og diskutere seminaroppgavene sine. Til hver presentasjon blir det utnevnt opponenter som skal problematisere og foreslå forbedringer.

Forberedelser

Som student blir du oppfordret til å lese litteraturen som er gitt i forelesningsplanen du kommer til undervisning. Dette vil gjøre deg bedre forberedt til å stille spørsmål og delta i aktivt diskusjoner. I første forelesning blir studentene delt inn i grupper. Gruppene vil bli tilbudt veiledning med hensyn til hvordan man kommer i gang med gruppearbeidet som vil fokusere på et problem knyttet til strategisk analyse av et selskap eller en bransje. Det er derfor av stor betydning at du som student deltar på første forelesning.


More info about the coursework requirements

Det er obligatorisk å presentere en artikkel sammen med en eller flere medstudenter på en forelesning. Det er også obligatorisk å presentere seminaroppgaven sin på et seminar og fungere som opponent på en av medstudentenes oppgaver.

More info about the assignment

Semesteroppgaven teller til sammen 30% (skriftlig dokument og presentasjon gjort av gruppen).

Re-sit examination

Det arrangeres kun kontinuasjonseksamen på den fire times skriftlige skoleeksamen.
  • Earlier years and semesters for this topic