autumn 2023
SSO-3012 Velferdsarbeid og endringskompetanse - 10 stp

Type of course

Emne kan tas som enkeltemne. Informasjon om søknadsfrister og hvordan du søker opptak som enkeltemnestudent, se nettsiden Søking og opptak.

Admission requirements

Opptakskravet til Master i velferdsendring er:

 • Fullført bachelorgrad eller 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog
 • Minimum to års relevant praksis

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.


Course content

Emnet gir inngående kunnskap om velferdsarbeid både på individ- og systemnivå. Videre fokuseres det på endringskompetanse, med utgangspunkt i medvirkning og samarbeid med personer i utsatte posisjoner og aktører fra privat, offentlig og frivillig sektor. Det fokuseres på hvordan endringsprosesser kan igangsettes, ledes, gjennomføres og evalueres.

I emnet inngår kunnskap om velferdsstatens målsetninger og ordninger, samt organisering og ledelse innen velferdssektoren. I emnet utdypes utfordringer velferdssektoren står overfor for å kunne gi gode velferdstjenester i fremtiden, og hvilke behov for endring og fornyelse dette innebærer. Emnet gir forståelse av myndiggjørende prosesser. Videre gir emnet oversikt over viktige perspektiver, begreper og teorier for å forstå endringsarbeid, deriblant sosial innovasjon, endringskompetanse, brukermedvirkning og sosialt entreprenørskap.


Objective of the course

Etter å ha bestått emnet skal kandidaten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om teorier, begreper og perspektiver knyttet til velferdsarbeid, innovasjon i og organisering av endringsaktivitet i velferdssektoren
 • har inngående kunnskap om brukermedvirkning og myndiggjørende prosesser
 • kan analysere utfordringer personer i utsatte posisjoner opplever knyttet til sin egen kultur, historikk, tradisjon, egenart og plassering i samfunnet.
 • har avansert kunnskap om hvordan en i samarbeid med aktuelle aktører kan initiere, gjennomføre og evaluere endringsprosesser med utgangspunkt i framkomne ønsker og behov
 • har inngående kunnskap om sammenhengen mellom beslutninger og konsekvensene disse får på individ-, organisasjons- og systemnivå

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjenkjenne og utforme løsninger på utfordringer innen velferdssektoren og arbeide selvstendig og i team med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan igangsette, lede og evaluere utviklings- og endringsprosjekter innen velferdssektoren, også på egen arbeidsplass
 • kan anvende relevante metoder for å sikre at endringsprosesser er basert på medvirkning
 • kan bidra til innovasjon og samarbeid på tvers av ulike tjenester og profesjoner i velferdssektoren, og på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan på bakgrunn av inngående forståelse av velferdsstatens oppbygning og utfordringer bidra til kritisk refleksjon og nytenkning rundt endringer på individ- og samfunnsnivå
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til endringsarbeid i forhold til personer i utsatte posisjoner og innen velferdssektoren, både til allmenheten og til fagfolk

Language of instruction and examination

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Teaching methods

Forelesninger, dialogbasert samhandling, seminar, prosjektarbeid, prosessorientert skriving og nettbaserte læringsaktiviteter.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca 55 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca 200 timer.

Emnet vil undervises i annethvert år. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.


Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 08.09.2023 14:00 (Hand out)
01.12.2023 13:00 (Hand in)
12 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Praktisk endringsprosjekt som deles på videokonferanse Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Gjennomføring av et individuelt praktisk endringsprosjekt på egen arbeidsplass. Erfaringene skal deles med kullet ved hjelp av videokonferanse.

Re-sit examination

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic