autumn 2023
MAT-1301 Innføring i kryptografi - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse + matematikk R1 og R2, og fysikk 1 (SIVING)

Søknadskode: 9197

Anbefalte forkunnskapskrav: MAT-1005 Diskret matematikk og MAT-1004 Lineær algebra


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MAT-1301 Innføring i datasikkerhet 4 stp
MAT-1301 Diskret matematikk 3 4 stp
MAT-1300 Tallteori 4 stp

Course content

Emnet gir en innføring i klassiske og moderne kryptosystemer. Nødvendig elementær tallteori undervises også.

Recommended prerequisites

MAT-1004 Lineær algebra, MAT-1005 Diskret matematikk

Objective of the course

Kunnskap om kryptografi:

Kandidaten

 • kan beskrive klassiske kryptosystemer som monoalfabetisk substitusjon og Vigenère Cipher
 • kan forklare svakheter med overnevnte kryptosystemer og hvordan kryptoanalyse kan utføres
 • kan beskrive de symmetriske blokkrypteringsalgoritmene DES og AES
 • kan forklare hvordan blokkrypteringsalgoritmene kan brukes i ECB-modus, CBC-modus, eller XOR-modus
 • kan forklare hvordan blokkrypteringalgoritmene kan brukes som hashfunksjoner
 • har inngående kunnskap om RSA offentlig nøkkel kryptering og hvordan dette også kan brukes til signering
 • har inngående kunnskap om ElGamal offentlig nøkkel kryptering
 • har generell kjennskap til minimale kunnskapsprotokoller, og mer detaljert om Feige-Fiat-Shamir protokollen
 • kjenner til begrepet entropi og bruken av entropi innen kryptering
 • har kunnskaper om fagets historie og dets plass i samfunnet

Om tallteori:

Kandidaten

 • behersker Fermats og Eulers teorem og vet hvordan Eulers teorem anvendes innen RSA kryptering
 • vet at det finnes primitive røtter modulo primtall p, og kan forklare hvorfor dette er viktig for flere kryptosystemer
 • kan forklare hva diskret logaritmeproblemet modulo p er, og betydningen av dette for ElGamal kryptering
 • har kjennskap til eksistens av endelige kropper, og detaljert og spesifikk kunnskap om GF(2^8) og hvordan denne kroppen brukes i AES
 • kan om kvadratrøtter modulo heltall n, Legendre- og Jacobi symbolet og anvendelser for visse minimale kunnskapsprotokoller

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke sine kunnskaper til å vurdere svakheter og styrker for relevante kryptosystemer
 • kan anvende sine kunnskaper innen elementær tallteori for krypteringsformål
 • behersker fagets teknikker, herunder bruk av matematikkprogramvare og programmering
 • forstår viktigheten av at kryptoalgoritmer har et matematisk fundament

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan lese og forstå matematisk faglitteratur på bachelornivå
 • kan utføre matematiske resonnementer
 • kan kommunisere om, og formidle matematikk og anvendelser til andre

Language of instruction and examination

Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk. Pensumslitteratur er på engelsk.

Eksamensspråk: Norsk eller engelsk.


Teaching methods

Emnet undervises hvert høstsemester. Ca. 40 timer forelesning. Ca. 30 timer kollokvieundervisning.

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 13.12.2023 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Oppgaver Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Earlier years and semesters for this topic