autumn 2023
INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

D-110 Innføring i programmering 10 stp
INF-1100 Innføring i programmering 7 stp

Course content

Emnet gir en innføring i programmering og algoritmisk problemløsning ved hjelp av programmering i lavnivåspråk. Emnet inkluderer grunnleggende data- og kontrollstrukturer, beregnbarhet og introduksjon til algoritmisk kompleksitet. En grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte og sammenhengen mellom dette og programmer blir også beskrevet.

Objective of the course

Kunnskap - Studentene har:

  • grunnleggende kunnskap om programmering og algoritmisk problemløsning i lavnivåspråk
  • grunnleggende kunnskap om data- og kontrollstrukturer, og en grunnleggende introduksjon til algoritmisk kompleksitet
  • grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte, og sammenhengen mellom dette og programmer

Ferdigheter - Studentene kan:

  • utvikle egne programmer fra en problembeskrivelse
  • analysere programmer med hensyn på algoritmisk kompleksitet
  • beskrive datamaskiners virkemåte og sammenheng mellom dette og kjørende programmer
  • sette seg inn i nye programmeringsspråk

Generell kompetanse - Studentene forstår:

  • det å løse problemer algoritmisk og omsette det i programmer skrevet i lavnivåspråk
  • hvordan datamaskiner virker og hvordan dette henger sammen med programmer og programmering

Language of instruction and examination

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Teaching methods

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver høst. Ett semesters varighet.

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 18.10.2023 09:00 (Hand out)
29.11.2023 14:00 (Hand in)
6 Uker Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

2 skriftlige innleveringer Approved – not approved
Skriflige innleveringer Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic