autumn 2023
FYS-0001 Brukerkurs i fysikk - 10 stp

Type of course

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne.

Admission requirements

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9197 - enkeltemner i realfag.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FYS-0100 Generell fysikk 7 stp
FYS-1050 Fysikk for ingeniører 7 stp
DS108 Fysikk 7 stp

Course content

Emnet er tilpasset studenter som ikke skal studere fysikk videre, men tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i fysikk. Studentene blir kjent med grunnleggende definisjoner og begreper innen de mest sentrale temaene av klassisk og moderne fysikk. Studentene får en innføring i mekanikk for punktpartikler, fluidmekanikk, mekaniske bølger, lyd, kinetisk gassteori, klassisk termodynamikk, elektriske og magnetiske felt, kjernefysikk og radioaktivitet. Emnet bygger på Fysikk 1 fra videregående skole. Mye av pensum vil være repetisjon fra Fysikk 1 og 2 fra videregående skole, men noe av innholdet vil være matematisk vanskeligere. Emnet inneholder mindre fordypning og er mindre matematisk vanskelig enn FYS-0100 Generell fysikk.

Objective of the course

Kunnskaper - Studenten kan

 • kjenne til bevegelseslikninger i en og flere dimensjoner
 • formulere Newtons lover
 • forstå arbeid og energi
 • kjenne til lineært moment
 • beskrive trykk, tetthet og oppdrift for gasser og væsker
 • formulere Bernoullis likning
 • kjenne til bølger og lyd
 • kjenne til temperatur, varmelære og varmetransport
 • forstå elektrisk ladning og strøm
 • kjenne til elektriske og magnetiske felt
 • kjenne til radioaktivitet

Ferdigheter - Studenten kan

 • finne massepunktet til enkle former/figurer
 • beregne og skissere kraftvektorer
 • beregne og skisser bevegelsen av legemer i gravitasjonsfeltet
 • finne trykket (eller andre egenskaper) i en gass ved bruk av den ideelle gassloven
 • beregne elektrisk kraft og potensial omkring punktladninger
 • beregne halveringstid i radioaktive prosesser

Generell kompetanse - Studenten kan

 • benytte matematiske formler til å beskrive fysikkens lover og fenomener
 • uttrykke seg skriftlig på en ryddig og presis måte ved løsning av oppgaver

Language of instruction and examination

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Teaching methods

Undervisningen blir gitt i to parallelle spor. Et spor for campusstudener som følger ordinær undervisning ved UiT-Norges arktiske universitetet og et spor for studenter som tar emnet nettbasert.

Campusstudenter:

Forelesninger: 35 timer

Øvelser: 30 timer

Det legges opp til 1-2 forelesninger og én øvingsgruppe per uke. Forelesningene vil ha en dialogisk form med stort fokus på forståelse av begreper. Det forventes at studentene forbereder seg til disse forelesningene ved hjelp av tilgang til mye elektronisk undervisningsmateriale i Canvas. Øvelsene blir brukt til å øve på å løse fysikkproblemer, som er svært viktig for å lære seg fysikk.

Nettstudenter:

Studenter som tar emne via Internett registrerer seg som nettstudent i StudWeb. Nettstudentene vil få tilgang til læringsinnhold som korte forelesningsvideoer, oppgaver og annet undervisningsmateriale i Canvas. Nettmøtene arrangeres i Microsoft Lync og vil bli brukt til oppsummering av fagstoffet og spørsmål fra studentene.

Nettmøte: 1 gang per uke.


Error rendering component

More info about the coursework requirements

Inntil 5 obligatoriske oppgaver må være levert og godkjent.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. De deler av eksamen som ikke er bestått, må tas opp igjen.
 • Earlier years and semesters for this topic