autumn 2023
BED-3073 Fordypningsemner - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOK-3073 Fordypningsemner i samfunnsøkonomi 10 stp
SOK-3050 Advanced topics in economics 7 stp
BED-3046 Fordypning i ledelse og innovasjon 10 stp

Course content

Kurset er felles for alle fagretninger og inndelt i en felles del og en fagspesifikk del avhengig av valgt fordypning (major). Den fagspesifikke delen skal gi studentene breddekunnskap og individuell fordypning innen fagfelt som kan være relevant for senere mastergradsarbeid, mens den felles delen skal forberede skriving av egen masteroppgave med blant annet ideer til temaområder for masteroppgaver. Kurset avsluttes med en semesteroppgave, som kan danne grunnlaget for skriving av masteroppgave påfølgende semester.

Fagspesifikk fordypning:

Den fagspesifikke delen av kurset gis på hver av fagretningene og har som formål å gi studentene teoretisk og metodisk oversikt (breddekunnskap) på fagfeltet, samt gi studentene et grunnlag for å utarbeide et selvstendig forslag til problemstilling med faglig tilnærming og teoretisk rammeverk (dybdekunnskap) til egen semesteroppgave. Gjennom forelesninger og egen fordypning får studentene en oversikt over problemstillinger, teorier og metoder som gir bredde og dybde i fagfeltet. Studentene vil i kurset legge frem egne forslag til temaer/fenomener/problemstillinger for potensielle semesteroppgaver. Disse forslagene vil drøftes i felleskap og videre utvikles gjennom de skriftlige arbeidskrav og innleveringer. Den fagspesifikke delen avsluttes med en semesteroppgave hvor studentene, individuelt eller i grupper på to (2), utleder et teoretisk rammeverk for aktuell(e) problemstilling(er).

Felles del:

Studentene forberedes i denne delen på skriving av semesteroppgave og senere masteroppgave gjennom en praktisk og teoretisk innføring i vitenskapelig forskningsarbeid og akademisk skriving. Kurset skal derfor gi praktiske råd for oppgaveskriving, samt gi studentene trening i å presentere sine egne oppgaveideer på en gjennomarbeidet måte. Denne delen vil omfatte elementer som skrivetrening, forskningsetikk, plagiering, referering og bruk av referanseverktøy mm. Det vil bli forelesninger hvor blant annet aktører fra næringsliv og forvaltning presenterer mulige problemstillinger for masteroppgaver. Kurset omfatter også presentasjoner av tidligere masterstudenter som forteller om sin erfaring fra arbeidet med masteroppgaven.


Objective of the course

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten…

 • har bred og generell kunnskap om forskning innenfor spesifisert fagområde og en dybdekunnskap om et avgrenset fordypningsområde som kan danne basis for en semesteroppgave
 • har avansert kunnskap om teoretiske konsepter og ideer relevant innenfor eget fordypningsområde
 • har inngående kunnskaper og forståelse av hvordan praktiske problemstillinger kan forankres i teoretiske begreper, teorier og modeller innen spesifisert fagområde
 • kan utvikle og presentere en problemstilling med utgangspunkt i spesifisert fagfelts tradisjon og historie.

Ferdigheter:

Kandidaten…

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor spesifisert fagområde og kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan formulere problemstilling og skriftlig fremstille og analysere relevante teorier relatert til problemstillingen
 • kan analysere og anvende ulike informasjonskilder/teoretiske bidrag til å formulere og strukturere relevante resonnementer for problemområdet en velger som fordypning og fokus for semesteroppgaven
 • kan utvikle et selvstendig, avgrenset og gjennomførbart forskningsprosjekt på grunnlag av faglige kunnskaper

Generell kompetanse:

Kandidaten…

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger innenfor spesifisert fagområde
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre en selvstendig studie
 • kan formidle en problemstilling innenfor eget fordypningsområde både til spesialister og til allmennheten
 • kan kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet
 • kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, samlinger, presentasjoner, gruppevis og individuell veiledning.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Recommended reading/syllabus

Pensumliste for BED-3073 Fordypningsemner- H23

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Oppgave 15.12.2023 13:00 (Hand in) Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Obligatorisk oppmøte og presentasjoner Approved – not approved
Skriftlig notat Approved – not approved
Prosjektskisse og presentasjon Approved – not approved
Utkast til semesteroppgaven Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

1: 75% oppmøte i den fagspesifikke delen av kurset, samt presentasjoner av vitenskapelige arbeider

Dette arbeidskravet sikrer at studentene tilegner seg den nødvendige breddekunnskapen tilknyttet egen fordypning. Det skal i løpet av den fagspesifikke delen gjennomføres muntlige presentasjoner av relevante vitenskapelige arbeider i tillegg til kravet om obligatorisk oppmøte.

2. Skriftlig arbeidskrav knyttet til aktualisering og begrunnelse av mulig tema for masteroppgaven

I dette arbeidskravet skal det, individuelt eller i gruppe på to (2) studenter, skrives et notat på minimum 2 sider. Her skal studentene utforme en faglig problemstilling for egen semesteroppgave, for eksempel basert på ideer fra næringslivs- og forvaltningspresentasjonene eller gjennom de faglige forelesningene. Problemstillingen skal aktualiseres og begrunnes gjennom faglig forankring.

I tilknytning til arbeidet med notatet skal studentene i samarbeid med faglærer eller tiltenkt veileder for mastergradsarbeidet utarbeide en individuell pensumliste med et utvalg vitenskapelige artikler og sentrale empiriske arbeider. Arbeidet med pensumlisten skal danne grunnlag for semesteroppgaven og tilfredsstille kravet om faglig dybde i studenten(e)s prioriterte fagfelt (fordypningsområde).

3. Skriftlig og muntlig arbeidskrav knyttet til utforming av en prosjektskisse/master thesis proposal (MTP)

Det skal, individuelt eller i gruppe på to (2) studenter, utarbeides et kort prosjektforslag basert på problemstillingen i semesteroppgaven. Et notat på maksimum 4 sider skal presenteres muntlig og diskuteres i relevant faggruppe. Notatet skal inneholde aktualisering og begrunnelse for egen problemstilling, en oversikt over det teoretiske rammeverket, fem sentrale stikkord, samt en mulig metodisk tilnærming. Det tas sikte på at notatet danner utgangspunkt for arbeid med masteroppgave etter jul, men dette er ikke et krav.

Master thesis proposal (MTP) utarbeides basert på notat og presentasjon i arbeidskrav 3 og leveres som vedlegg til veiledningskontrakt som sendes til studieadministrasjonen innen 1. desember. MTP skal følge standard i henhold til retningslinjer for skriving av masteroppgaver og være på maksimalt 4 sider kjernetekst.

4. Utkast til semesteroppgaven på minimum 10 sider

Det skal, individuelt eller i gruppe på to (2) studenter, leveres et utkast til semesteroppgaven på minimum 10 sider. Dette utkastet danner utgangspunkt for tilbakemelding, samt vurdering av bestått eller ikke bestått av semesteroppgaven.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


More info about the assignment

Semesteroppgave. Semesteroppgaven leveres individuelt eller i grupper på to studenter. Oppgaven skal være utformet i tråd med de retningslinjer som gjelder for eksamensoppgaver ved HHT, og ha et omfang på om lag 20 sider dersom 1 student skiver alene og om lag 25 sider dersom 2 studenter skriver sammen.

I semesteroppgaven skal introduksjon og litteraturgjennomgang (teoretisk rammeverk) utgjøre hoveddelen, mens metodedelen skal behandles mer kortfattet. Dette betyr at studentene skal introdusere og avgrense et forskningstema, presentere en problemstilling, skissere et teoretisk rammeverk som kan benyttes i analysen av forskningstemaet, samt antyde en metodisk tilnærming.

Det legges opp til at forskningstemaet som presenteres i semesteroppgaven skal utvikles videre i masteroppgaven, men det er ikke noe krav om dette. Semesteroppgaven er slik sett et selvstendig produkt.

Det er ingen plagieringsproblematikk involvert når semesteroppgaven brukes som grunnlag for masteroppgaven. Masteroppgaven vil for de aller fleste være en videreutvikling av semesteroppgaven på grunn av kravene til kvalitet.


Re-sit examination

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic