spring 2024
STA-6051 Innføring i statistikk og sannsynlighet for lærere - 5 stp

Type of course

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, påfyll eller oppfrisking av kunnskaper. Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og enten:

- 60 stp matematikk/matematikkdidaktikk fra en norsk lærerutdanning trinn 5.-10. eller tilsvarende

eller

- R1, S1+S2, eller tilsvarende 4

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STA-0001 Brukerkurs i statistikk 1 5 stp
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet 5 stp

Course content

Emnet gir studentene en innføring i sannsynlighetsregning og statistikk, som innbefatter grunnleggende om sannsynlighetsbegrepet, betingede sannsynligheter, stokastiske variable, sannsynlighetsfordelinger, forventing og varians og sentralgrenseteoremet. Videre omfatter statistikkdelen beskrivende statistikk, estimering og hypotesetesting. Emnet inneholder en innføring i programmering brukt til simulering, visualisering og enkle beregninger. Arbeidsformene og temaene i faget knyttes til innhold i skolen gjennom didaktiske refleksjoner

Recommended prerequisites

MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere

Objective of the course

Kunnskap - Studentene

 • kjenner grunnleggende regler for å beregne sannsynligheter for hendelser, inkludert betinget sannsynlighetsregning, bruk av Bayes teorem og regneregler basert på kombinatorikk.
 • kan gjøre rede for begrepene stokastisk variabel, diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller.
 • har en grunnleggende forståelse for estimering og hypotesetesting.
 • kjenner til enkelte relevante didaktiske tilnærminger knyttet til det matematiske innholdet, herunder utforskende virksomhet, modellering og analyser av reelle datasett.

Ferdigheter - Studentene

 • kan sammenfatte et datamateriale i grafiske framstillinger og beskrivende mål (sentralmål og spredning), både med og uten digitale verktøy
 • kan beregne sannsynligheter ved å bruke grunnleggende regneregler, inkludert betinget sannsynlighetsregning, bruk av Bayes teorem og regneregler basert på kombinatorikk.
 • kan benytte de mest kjente sannsynlighetsfordelingene, deriblant binomisk, hypergeometrisk og normalfordeling
 • kan bruke programmering til å simulere og utforske utfall i stokastiske forsøk
 • kan utføre estimering av ukjente parametre, bestemme konfidensintervall samt utføre hypotesetester, både med og uten digitale verktøy

Generell kompetanse - Studentene

 • kan utføre statistiske analyser basert på reelle datasett, og tolke resultatet av disse analysene.
 • kan tolke, bearbeide, vurdere og diskutere innholdet i skriftlige og muntlige framstillinger av statistiske analyser
 • kan reflektere over hvordan innholdet i emnet kan relateres til matematikk som skolefag

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, nettmøter med veiledning annenhver uke, samt 1-2 desentraliserte samlinger.

Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 1-2 desentraliserte samlinger per basisgruppe. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.


Schedule

Examination

Examination: Grade scale:
Muntlig eksamen Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Oblig Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det er 4 obligatoriske arbeidskrav:

 • 3 skriftlige individuelle innleveringer som administreres gjennom den digitale læringsplattformen
 • 1 individuell muntlig presentasjon, som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte

For å få adgang til eksamen må alle 4 arbeidskrav være godkjent.


More info about the oral exam

Individuell muntlig eksamen som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte.

Eksamenstid er inntil 45 minutter.


Re-sit examination

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Earlier years and semesters for this topic