spring 2024
STA-2003 Tidsrekker - 10 stp

Type of course

Emnet inngår i studieprogrammet Matematiske realfag - bachelor. Det kan også tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1+ 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Anbefalte forkunnskaper er STA-1001 Statististikk og sannsynlighet eller tilsvarende.

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

S-220 Tidsrekker 10 stp
FYS-2007 Statistical signal theory 8 stp

Course content

Emnet gir en innføring i tidsrekker for studenter med god matematisk bakgrunn. Stasjonære prosesser, tidsrekkeregresjon, spektralanalyser samt filterteori blir behandlet. Teorien blir illustrert gjennom anvendelser i signalanalyse og økonomi.

Recommended prerequisites

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet

Objective of the course

Studentene skal utvikle ferdigheter i :

A) Matematisk kunnskap i tidsdomene om statistiske tidsrekkemodeller. B) Matematisk kunnskap i frekvensdomene om statistiske tidsrekkemodeller. C) Modelltilpasning til en observert tidsrekke i tidsdomene. D) Modelltilpasning til en observert tidsrekke i frekvensdomene.

Studentene skal kunne bruke ferdigutviklede dataprogram som eksempel R.

Etter endt kurs skal studentene mer detaljert innenfor disse 4 områdene:

A)

 • Kjenne kausale ARMA(p,q) prosesser i tidsdomene (inkludert sesong modeller).
 • Kunne skrive prosessene ved en uendelig MA representasjon.
 • Kunne skrive prosessene ved en uendelig AR representasjon.
 • Finne autokovariansfunksjonen.
 • Finne partiell autokovariansfunsjon.
 • Kunne gjøre flerstegs prediksjon.
 • Kunne bruke Durbin-Levinson algoritmen.
 • Finne prediktorer ved å anta ARMA(p,q) modell med q > 0 og se på uendelig AR representasjon av modellene.

B)

 • Bli fortrolig med Fouriertransformering.
 • Forstå hvordan spektraltettheten reflekterer periodiske egenskaper til en stasjonær prosess.
 • Finne spektraltettheten til en kausal og invertibel ARMA(p,q) prosess.
 • Finne spektraltettheten etter lineær filtrering av en stasjonær prosess.

C)

 • Kunne tilpasse ARMA(p,q) prosess til et datasett.
 • Kunne gjennom transformasjon, trendmodellering eller differensiering oppnå stasjonære data.
 • Kunne finne beste valg av p og q i en ARMA(p,q) prosess. (modellidentfikasjon, model selection).
 • Estimere parametrene i en ARMA(p,q) prosess.
 • Finne estimater av fordelingene til estimatorene enten ved bootstrapping, Monte Carlo simulering, eller asymptotisk teori.
 • Analysere modelltilpasning ved residualanalyse.
 • Foreta prediksjon i et datamateriale.

D)

 • Kunne ikke- parametrisk spektralestimering ved glatting av periodogrammet.
 • Utføre parametrisk spektralestimering ved bruk av ARMA(p,q) modeller.

Language of instruction and examination

Norsk eller engelsk.

Teaching methods

Forelesninger: Ca. 40 t. Øvelser: Ca. 30 t.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 04.06.2024 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Obligatoriske øvelser Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Kontinuasjoneksamen og utsatt eksamen arrangeres tidlig påfølgende semester.

Mer informasjon: Alt om eksamen ved UiT


 • Earlier years and semesters for this topic